Så hit­tar du din stil

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

Om du vet vad du gil­lar mins­kar fel­kö­pen och in­red­nings­mis­sar­na. Ida magn­torn tip­sar om hur du blir sä­ker på din smak:

Tit­ta på fil­mer.

● mil­jö­er­na är of­ta oer­hört ge­nom­ar­be­ta­de. För­sök att se vad de har gjort för att ska­pa den stäm­ning du gil­lar. Vad ex­akt är det som du tyc­ker om? Fär­ger­na? En viss mö­bel el­ler ett visst ma­te­ri­al? Skriv ned!

Klipp ut bil­der

● ur tid­ning­ar, spa­ra tyg­bi­tar, färg­pro­ver. Gör en an­slags­tav­la – mood­board – an­ting­en fy­sisk el­ler di­gi­tal.

Tit­ta på konst,

● be­sök mu­se­um el­ler and­ra of­fent­li­ga rum med ka­rak­tär för in­spi­ra­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.