Me­tall­skrot och elekt­ro­nik sam­las in

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - Hbl

Me­tall­skrot, må­lar­fär­ger, gam­la kyl­skåp och lys­rör är mil­jö­far­ligt av­fall som in­te får sät­tas i den dag­li­ga sop­sor­te­ring­en. För att kom­ma kon­su­men­ter­na till mö­tes kör Helsing­fors­re­gi­o­nens Mil­jö­tjäns­ter runt med si­na in­sam­lings­bi­lar i höst.

In­sam­lings­bi­lar­na rör sig i Helsing­fors, Es­bo, Gran­kul­la, Van­da och Kyrkslätt och tar emot skräp i tre ka­te­go­ri­er: me­tall­skrot, elap­pa­ra­ter och hem­mets far­li­ga ke­mi­ka­li­er. Med på tur­nén finns en sopråd­gi­va­re som gär­na be­rät­tar hur oli­ka slags av­fall ska sor­te­ras.

Bi­lar­na star­tar mån­da­gen den 31 au­gusti och kom­mer att stan­na på tre­hund­ra håll­plas­ter un­der de kom­man­de två må­na­der­na. Tid­ta­bel­len för tur­nén finns på hsy.fi/ke­raysau­tot där man ock­så kan kon­trol­le­ra vad allt som sam­las in.

Ef­tersom last­bi­lar­na har be­grän­sat med ut­rym­me tar man in­te emot he­la släp­vagns­las­ter med skräp, ut­an des­sa hän­vi­sas di­rekt till Sort­ti-sta­tio­ner­na. Det kos­tar ing­et att fö­ra det ak­tu­el­la av­fal­let till in­sam­ling­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.