Ung­do­mar hit­tar hob­by­er via mo­bi­len

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - Hbl

Hob­by och mo­bil­te­le­fon – hur häng­er det ihop? Jo, Helsing­fors stad lan­se­rar en ny mo­bi­lap­pli­ka­tion som ska hjäl­pa unga att hit­ta nya hob­by­er. Ap­pen rik­tar sig till ele­ver i års­kur­ser­na 7–9.

Har­rastus­pas­si-ap­pen hjäl­per ock­så ar­ran­gö­rer­na att nå ut med si­na ak­ti­vi­te­ter till en mål­grupp som an­nars är gans­ka svår att nå. I ap­pen finns kur­ser, klub­bar och fri­tids­ak­ti­vi­te­ter inom sport, kul­tur, mu­sik, hant­verk och många and­ra äm­nes­om­rå­den.

”Jag tror att ap­pli­ka­tio­nen sän­ker trös­keln för många unga att prö­va på en ny hob­by och den vägen hit­ta me­nings­full sysselsätt­ning på fri­ti­den”, sä­ger bi­trä­dan­de borg­mäs­ta­ren Na­si­ma Razmy­ar.

Med hjälp av ap­pli­ka­tio­nen kan ung­do­mar av­gifts­fritt prö­va på många av hob­by­er­na. Den mark­nads­förs via sko­lor­na till al­la ele­ver i års­kurs 7–9 un­der au­gusti.

Har­rastus­pas­si är ett na­tio­nellt pro­jekt, ut­veck­lat av Helsing­fors stad. Ap­pli­ka­tio­nen kan an­vän­das på fins­ka, svens­ka och eng­els­ka. Me­ra in­for­ma­tion finns ock­så på webb­saj­ten har­rastus­pas­si.fi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.