Ny färd­tjänst sän­ker tax­i­chauf­fö­rens lön.

Hufvudstadsbladet - - News - NICLAS LöNNQVIST niclas.lon­nqvist@ksf­me­dia.fi

I höst ska Färd­cen­tra­len Väst­ra Ny­land in­le­da sin verk­sam­het. Färd­cen­tra­len ska för­med­la och ko­or­di­ne­ra skjut­sar för se­ni­o­rer och funk­tions­ned­sat­ta i tio väst­ny­länds­ka kom­mu­ner från Es­bo till Han­gö. Tjäns­ten har kri­ti­se­rats av per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning och nu rik­tar ock­så tax­i­chauf­fö­rer hård kri­tik mot färd­tjäns­ten. – Det blir olön­samt sam­ti­digt som ser­vice­ni­vån sjun­ker dras­tiskt. De in­koms­ter jag skul­le få täc­ker in­te på nå­got sätt ut­gif­ter­na, sä­ger tax­i­chauf­för Han­nu Lai­rik­ka­la i Es­bo.

Då­li­ga ar­bets­vill­kor och olön­sam verk­sam­het. Så be­skri­ver tax­i­chauf­fö­rer den nya färd­tjäns­ten som ska in­le­das i höst i väst­ra Ny­land. – De in­koms­ter jag skul­le få i den nya färd­tjäns­ten täc­ker in­te på nå­got sätt ut­gif­ter­na, sä­ger tax­i­chauf­fö­ren Han­nu Lai­rik­ka­la.

I au­gusti ska tax­i­chauf­fö­rer­na i tio väst­ny­länds­ka kom­mu­ner från Es­bo till Han­gö läm­na in si­na of­fer­ter för att skö­ta kör­ning­ar för per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning och se­ni­o­rer un­der Färd­cen­tra­len Väst­ra Ny­lands re­gi. Kri­ti­ken och far­hå­gor­na mot den nya färd­cen­tra­len har in­te va­rit nå­di­ga från dem som är i be­hov av färd­tjäns­ter­na. Den nya färd­tjäns­ten upp­levs som otill­räck­lig och kri­ti­se­ras för att den in­te be­ak­tar de många in­di­vi­du­el­la be­hov som funk­tions­ned­sat­ta har.

Ock­så tax­i­chauf­fö­rer­na säl­lar sig till ska­ran av kri­ti­ker. Han­nu Lai­rik­ka­la kör taxi i Es­bo och del­tar in­te i upp­hand­ling­en. Han be­skri­ver vill­ko­ren som us­la. Ba­ra pri­set har en be­ty­del­se.

– Det fanns ett tak kom­bi­ne­rat med en ra­batt på hur myc­ket of­fer­ten fick kos­ta. Med det ta­ket går det in­te att ut­fö­ra nå­gon ser­vice. Det blir olön­samt sam­ti­digt som ser­vice­ni­vån sjun­ker dras­tiskt. De in­koms­ter jag skul­le få täc­ker in­te på nå­got sätt ut­gif­ter­na. För mig ut­gör in­koms­ter­na för att kö­ra funk­tions­ned­sat­ta 65 till 70 pro­cent. Ibland kan det ock­så bli stör­re, sä­ger Lai­rik­ka­la.

Lai­rik­ka­la är pen­sio­ne­rad of­fi­ce­ra­re som kört taxi i 20 år. Nu häg­rar even­tu­ellt slu­tet för ho­nom som tax­i­chauf­för.

– De se­nas­te sju åren har jag mesta­dels kört se­ni­o­rer och funk­tions­ned­sat­ta. Jag har stor­li­gen nju­tit av att va­ra i en ser­vice­tjänst där jag får hjäl­pa män­ni­skor. Jag får pen­sion av sta­ten som of­fi­cer som jag be­skat­tas med 50 pro­cent när jag ock­så kör taxi. Men det är ing­et jag be­kym­rar mig över. Jag får smör på brö­det och so­ver gott på nät­ter­na när jag hjäl­per folk. Nu ser jag lä­get an till jul in­nan jag tar ett be­slut, men det ser mörkt ut, sä­ger Lai­rik­ka­la.

Tids­de­bi­te­ring slo­pas

Han får med­håll av Ja­ri Hind­ström som kör taxi i Kyrkslätt. Ock­så han har be­slu­tat att in­te ge en of­fert.

All ex­tra ser­vice för­svin­ner när kilo­me­ter­pri­set är 1 eu­ro. Män­ni­skor kom­mer att be­hand­las som pa­ket – till och med säm­re i den nya tjäns­ten. Ano­nym tax­i­chauf­för An­ser att det är pro­ble­ma­tiskt att kon­kur­rens­ut­sätt­ning­ar görs ut­i­från pri­set

För ho­nom skul­le kör­ning­ar för färd­cen­tra­len in­ne­bä­ra en sänk­ning i lö­nen med 15 pro­cent.

– Det nya sy­ste­met ba­se­rar sig en­bart på en start­av­gift och en kilo­me­ter­av­gift. Nor­malt så be­ak­tas ju ock­så ti­den för när man kör i tax­i­ser­vicen. Job­bet bör­jar när man åker till kun­den. Det finns en tids­de­bi­te­ring som bör­jar när man bör­jar job­ba. Nu slo­pas tids­de­bi­te­ring­en. Om jag fast­nar i rus­nings­tra­fi­ken el­ler är tvung­en att kö­ra lång­samt på små vägar så skul­le jag in­te er­sät­tas för det, sä­ger Hind­ström.

Han und­rar ock­så över vil­ka reg­ler som ska fin­nas i det nya sy­ste­met.

– Bi­len an­vänds ju ock­så i an­nan tra­fik än att kö­ra funk­tions­ned­sat­ta och se­ni­o­rer. Vi skul­le få reg­ler­na först se­na­re. Var­för ska jag ge en öp­pen check ut­an att jag vet hur­da­na ar­bets­vill­kor jag har?

Hind­ström på­pe­kar att ta­ket för of­fer­ten är för lågt. Var­je chauf­för bor­de ha rätt att ge en of­fert som mot­sva­rar den ser­vice­ni­vå som krävs.

– Var­för ska jag ge en of­fert som är den lägs­ta möj­li­ga plus en ra­batt? Det är ju hel­ga­let.

Tax­i­chauf­fö­rer­na skul­le ti­di­ga­re i som­mar först an­mä­la sitt in­tres­se i ett re­gis­ter. Hind­ström miss­tän­ker att många chauf­fö­rer som fanns i re­gist­ret in­te gav en of­fert. Hur stor eko­no­misk smäll som Hind­ström mås­te ta är oklart.

– Det är svårt för mig att sä­ga hur stort gap det blir i min bud­get ef­tersom jag tror att jag får er­sät­tan­de kör­ning­ar av Lä­hitak­si och and­ra kör­ning­ar, sä­ger Hind­ström.

Små kom­mu­ner li­der

En tax­i­chauf­för i väst­ra Ny­land som HBL ta­lat med och som vill va­ra ano­nym, upp­ger att han än­nu fun­de­rar på om han ska ge en of­fert för att kö­ra färd­cen­tra­lens bi­lar. Ock­så han är kri­tisk till det nya sy­ste­met.

Bi­lar­na ska de­las upp i två oli­ka ka­te­go­ri­er. Den ena är dags­bi

lar som har kon­trakt för att en­bart kö­ra färd­tjänst­bi­lar och den and­ra är ex­tra bi­lar som kör en­ligt be­hov.

– Det kan bli ett pro­blem i små kom­mu­ner. Som tax­i­fö­re­ta­ga­re mås­te du väl­ja om det lö­nar sig att ha dags­bi­lar el­ler ex­tra bi­lar som tar smu­lor­na. Det här le­der till att dags­bi­lar­na för al­la kör­ning­ar­na gäl­ler he­la om­rå­det från Es­bo till Han­gö. Det be­ty­der att dags­bi­lar­na in­te kom­mer att ex­i­ste­ra mer till ex­em­pel i Han­gö och Eke­näs för and­ra skjut­sar än för funk­tions­ned­sat­ta och se­ni­o­rer, sä­ger chauf­fö­ren.

Chauf­fö­ren tar ock­så upp pri­set som en­ligt ho­nom tris­sats ner or­dent­ligt.

– För att tax­i­verk­sam­he­ten ska lö­na sig på små or­ter krävs det att man kör al­la ty­per av kör­ning­ar. Nu ska man ha en bil för FPA-kör­ning­ar, en bil som ba­ra kör färd­tjäns­ten och en bil för bas­ser­vice. Det här le­der till att ut­bu­det av ”van­li­ga” tax­i­bi­lar kom­mer att för­svin­na. Al­la bi­lar kom­mer att kö­ra FPA-skjut­sar el­ler för färd­tjäns­ten.

Chauf­fö­ren an­ser att det är pro­ble­ma­tiskt att kon­kur­rens­ut­sätt­ning­ar görs en­bart ut­i­från pri­set.

– Jag tviv­lar in­te alls på att man får in of­fer­ter, men kva­li­te­ten li­der. Chauf­fö­rer­na har gjort myc­ket osyn­ligt jobb som in­te syns på kvit­ton. Färd­tjänst­job­bet är så myc­ket mer än att ba­ra kö­ra bil. Det tan­ge­rar näs­tan vård­ar­be­tet. Att tids­de­bi­te­ring­en slo­pas är så otro­ligt kor­kat. Det blir helt omöj­ligt i läng­den. All ex­tra ser­vice för­svin­ner när kilo­me­ter­pri­set är 1 eu­ro. Män­ni­skor kom­mer att be­hand­las som pa­ket – till och med säm­re i den nya tjäns­ten.

Chauf­fö­ren tror att man mås­te an­stäl­la vår­da­re som kom­mer att hjäl­pa de funk­tions­ned­sat­ta som ska åka med färd­tjäns­ten.

– Min ena bil som jag har är be­ro­en­de av färd­tjäns­tens kör­ning­ar. Om jag in­te går med så för­lo­rar jag en bil. Om jag går med så mås­te det va­ra en dags­bil. Om jag går med så mås­te det va­ra kör­ning­ar från mor­gon till kväll. Då kan det bli lön­samt. Om pri­set blir un­der 1 eu­ro kilo­me­tern lö­nar det sig in­te mer. Då är det ba­ra att säl­ja bi­len och tac­ka för mig, sä­ger chauf­fö­ren.

FOTO: CA­TA POR­TIN

FOTO: CA­TA POR­TIN

Han­nu Lai­rik­ka­la kör taxi i Es­bo. Nu är hans fram­tid som tax­i­chauf­för oviss.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.