So­por om­vand­las till rent bräns­le

Hufvudstadsbladet - - News - MI­KAEL SJÖVALL/SPT

Gas från sop­tip­pen kan om­vand­las till ren bi­ome­tan. Det vi­sa­de de test Syd­väst­ra Fin­lands Av­falls­ser­vice gjort med ener­gi­tek­nik­bo­la­get Q Po­wers mi­kro­bi­o­lo­gis­ka re­ak­tor. Näs­ta steg är att om­vand­la kol­di­ox­id från in­dust­ri­el­la pro­ces­ser till trans­port­bräns­le.

Stin­kan­de so­por och eu­fo­ri hör säl­lan ihop. På sop­tip­pen i Kor­ven­mä­ki ös­ter om Sa­lo var­va­des den eu­fo­ris­ka stäm­ning­en med kli­ma­tak­ti­vism på tis­da­gen.

– Jag har all­tid trott på bi­o­ga­sens möj­lig­he­ter. Nu har min tro stärkts yt­ter­li­ga­re, sä­ger vd Juk­ka He­ik­ki­lä på Syd­väst­ra Fin­lands Av­falls­ser­vice.

Syd­väst­ra Fin­lands Av­falls­ser­vice ägs av 17 kom­mu­ner i Egent­li­ga Fin­land. Se­dan ja­nu­a­ri har bo­la­get sam­ar­be­tat med Q Po­wer och tes­tat oli­ka sätt att om­vand­la de­po­ni­gas till ren bi­ome­tan i en mi­kro­bi­o­lo­gisk re­ak­tor. För­sö­ken har ut­fal­lit väl.

Re­ak­torn har pro­du­ce­rat bi­ome­tan och där­till re­nat oren­he­ter såsom sva­velvä­te och si­lox­an i pro­ces­sen, vil­ket gör det lät­ta­re att ut­nytt­ja me­tang­a­sen i bi­o­gas­kraft­verk. Den me­tang­as som fram­ställs av Q Po­wer har en verk­nings­grad el­ler ef­fekt på cir­ka 83 pro­cent, vil­ket är 30 pro­cen­ten­he­ter bätt­re än ka­ta­ly­tisk me­tan som fram­ställs i till ex­em­pel Vill­man­strand.

– Vi har där­till lyc­kats ut­nytt­ja kol­di­ox­i­den i till­verk­ning­en av bi­ome­tan. Det här in­ne­bär att vi kan om­vand­la kol­di­ox­id till trans­port­bräns­le, sä­ger vd Ee­ro Pau­no­nen på Q Po­wer.

Her­lin en av bak­grunds­kraf­ter­na

Den ban­bry­tan­de in­no­va­tio­nen ut­veck­la­des ur­sprung­li­gen av pro­fes­sor Erk­ki Au­ra. Mång­mil­jo­nä­ren Ilk­ka Her­lin köp­te pa­ten­tet för upp­fin­ning­en av Na­tur­re­surs­in­sti­tu­tet 2015 och har in­ve­ste­rat cir­ka två mil­jo­ner eu­ro i pro­dukt­ut­veck­ling­en.

Nu är han på­dri­van­de i kom­mer­si­a­li­se­ring­en av in­no­va­tio­nen som sty­rel­se­ord­fö­ran­de för Q Po­wer.

– Det här är en mil­jö­re­vo­lu­tion. Sa­lo är mig ve­ter­li­gen en av de förs­ta stä­der­na i värl­den som har lyc­kats om­vand­la kol­di­ox­id till bi­ome­tan för trans­port­in­du­strins be­hov, sä­ger Ilk­ka Her­lin.

Eu­ro­pa­par­la­men­ta­ri­ker Vil­le Ni­i­ni­stö (Grö­na) är li­kaså eu­fo­risk över de tek­nis­ka fram­ste­gen i Sa­lo.

– Det är bra att fins­ka fö­re­tag är med om att om­vand­la so­por till rent bräns­le. Det här går hand i hands­ke med EU:s ener­gi­po­li­tis­ka mål­sätt­ning­ar som tar fas­ta på vik­ten av en cir­ku­lär eko­no­mi, sä­ger Ni­i­ni­stö.

Tack va­re den nya in­no­va­tio­nen kan re­ak­torn i Sa­lo an­vän­da sig ock­så av de­po­ni­gas som har då­lig kva­li­tet och om­vand­la den till bi­ome­tan. Den lil­la testre­ak­torn i Kor­ven­mä­ki kom­mer snart att få säll­skap av en ny re­ak­tor som ska byg­gas i an­slut­ning till om­rå­dets sop­för­brän­nings­an­lägg­ning som in­vigs i ja­nu­a­ri.

In­ve­ste­ring­en går lös på cir­ka 10 mil­jo­ner eu­ro och ska fi­nan­sie­ras av ett kon­sor­ti­um som ägs Lou­na­vo­i­ma och Syd­väst­ra Fin­lands Av­falls­ser­vice.

– Den nya re­ak­torn ska ta till­va­ra den kol­di­ox­id som upp­står i för­brän­nings­pro­ces­sen och om­vand­la det he­la till bi­ome­tan som se­dan kan lag­ras, sä­ger pro­dukt­ut­veck­lings­di­rek­tör An­ni Ali­ta­lo på Q Po­wer.

”Kol­di­ox­id ska va­ra dyrt”

En­ligt projektpla­nen ska de sop­bi­lar som an­vänds i Sa­lo tan­kas med bi­ome­tan från den nya an­lägg­ning­en.

– Vi kom­mer att grun­da en in­du­stri­park här i Kor­ven­mä­ki och väl­kom­nar fler ak­tö­rer i bran­schen, sä­ger Juk­ka He­ik­ki­lä.

Eu­ro­pa­par­la­men­ta­ri­ker Vil­le Ni­i­ni­stö an­ser att det finns myc­ket peng­ar att häm­ta in­om den cir­ku­lä­ra eko­no­min, bland an­nat i form av eko­no­mis­ka stöd från EU som kan stöd­ja en­skil­da bo­lag i test­ning­en av nya tek­nis­ka lös­ning­ar.

– In­tres­set för vår innovation är stort. Vi kom­mer in­om kort att un­der­teck­na de förs­ta af­färs­av­ta­len med kun­der här i Fin­land. Från och med näs­ta år ska vi eta­ble­ra oss på den eu­ro­pe­is­ka mark­na­den, sä­ger Ee­ro Pau­no­nen.

En­ligt Pau­no­nen kan bo­la­get på­bör­ja in­dust­ri­el­la le­ve­ran­ser av re­ak­to­rer re­dan in­om 12 vec­kor. Han be­dö­mer att det utö­ver sop­han­te­rings­bran­schen är fram­för allt sto­ra in­dust­ri­el­la fö­re­tag, som har sto­ra kli­ma­t­ut­släpp, som är in­tres­se­ra­de av att sam­ar­be­ta med Q Po­wer.

– I takt med att den för­ny­ba­ra ener­gin och vind­kraf­ten byggs ut, be­hövs mer regler­kraft för att ba­lan­se­ra pro­duk­tions­top­par­na. Pro­duk­tio­nen av bi­ome­tan är ett väl­digt kon­kur­rens­kraf­tigt al­ter­na­tiv, sä­ger Ilk­ka Her­lin.

För att lön­sam­he­ten ska bli verk­lig­het be­hövs en väl­fun­ge­ran­de ut­släpps­han­del in­om EU, vil­ket Her­lin räk­nar med.

– Pri­set på kol­di­ox­id ska va­ra dyrt. Den som smut­sar ned ska be­ta­la, sä­ger Her­lin.

Sa­lo är mig ve­ter­li­gen en av de förs­ta stä­der­na i värl­den som har lyc­kats om­vand­la kol­di­ox­id till bi­ome­tan för trans­port­in­du­strins be­hov.”

Ilk­ka Her­lin, sty­rel­se­ord­fö­ran­de, Q Po­wer

FO­TO: MI­KAEL SJöVALL/SPT

■ Den mi­kro­bi­o­lo­gis­ka re­ak­torn i Kor­ven­mä­ki i Sa­lo till­ver­kar bi­ome­tan av de­po­ni­gas från den när­be­läg­na sop­tip­pen.

FO­TO: MI­KAEL SJöVALL/SPT

■ Här vill Syd­väst­ra Fin­lands Av­falls­ser­vice grun­da en ny in­du­stri­park för fö­re­tag som job­bar med cir­ku­lär eko­no­mi. Den svar­ta bygg­na­den är den nya sop­för­brän­nings­an­lägg­ning­en i Kor­ven­mä­ki i Sa­lo.

FO­TO: MI­KAEL SJöVALL/SPT

■ En­ligt Ee­ro Pau­no­nen, vd på Q Po­wer, finns det en stor ef­ter­frå­gan på lös­ning­ar som om­vand­lar kol­di­ox­id och de­po­ni­gas till bi­ome­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.