Spi­ons­kan­dal rul­las upp i Dan­mark

Dan­mark har fått sin egen spi­ons­kan­dal. Som Ed­ward Snow­den gente­mot USA en gång, av­slö­jar vis­sel­blå­sa­re nu att un­der­rät­tel­se­tjäns­ten tro­li­gen har star­tat ope­ra­tio­ner lagstri­digt, och sam­lat in upp­gif­ter om dans­ka med­bor­ga­re på ett sätt som in­te tål dags­lj

Hufvudstadsbladet - - News - LE­NA SKOGBERG le­na.skogberg@ksf­me­dia.fi

Olag­lig in­sam­ling av in­for­ma­tion om dans­ka med­bor­ga­re, olag­li­ga ope­ra­tio­ner, un­dan­hål­lan­de av fak­ta och en kul­tur där man strun­tar i la­gar och be­stäm­mel­ser. Det är kri­tik som rik­tas mot Dan­marks un­der­rät­tel­se­tjänst i en färsk rap­port.

”Jag tar sa­ken på all­ra störs­ta all­var. Det är helt av­gö­ran­de att vi kan ha tillit till att vår un­der­rät­tel­se­tjänst age­rar in­nan­för giv­na ra­mar”, sä­ger för­svars­mi­nis­ter Tri­ne Bram­sen (S) i en kom­men­tar.

Hon till­sät­ter en ut­red­ning och un­der ti­den är spi­on­che­fen Lars Find­sen av­hål­len från tjänst.

”Det lik­nar nå­got ur en ro­man av Jan Guil­lou el­ler Sti­eg Lars­son”.

Så skri­ver den ti­di­ga­re po­li­ti­kern Pel­le Drags­ted (väns­ter­par­ti­et En­hedslis­ten) på Twit­ter om den upp­seg­lan­de skan­da­len i Dan­mark.

Det var i bör­jan av vec­kan som bom­ben bri­se­ra­de i den dans­ka of­fent­lig­he­ten, men det finns fort­satt många frå­ge­tec­ken kring vad som har hänt. Ef­tersom det hand­lar om un­der­rät­tel­se­verk­sam­het lig­ger det i sa­kens na­tur att allt in­te hel­ler blir of­fent­ligt.

Så myc­ket är i al­la fall klart att re­ge­ring­en star­tar en ut­red­ning och att de högs­ta che­fer­na är tag­na ur tjänst, åt­minsto­ne till­fäl­ligt.

”Jag tar sa­ken på all­ra störs­ta all­var. Det är helt av­gö­ran­de att vi kan ha tillit till att vår un­der­rät­tel­se­tjänst age­rar in­nan­för giv­na ra­mar”, skri­ver för­svars­mi­nis­ter Tri­ne Bram­sen i ett press­med­de­lan­de.

Strun­tat i la­gar

Vad är det vi vet? Tills vi­da­re hand­lar det om miss­tan­kar som finns sam­la­de i en rap­port från det råd som över­va­kar un­der­rät­tel­se­tjäns­ter­na i Dan­mark. Som tid­ning­en Ber­lings­ke skri­ver: ”Un­der­rät­tel­se­tjäns­ten har av allt att dö­ma haft hem­lig­he­ter för de en­da män­ni­skor i kung­a­ri­ket som den in­te får ha hem­lig­he­ter för”.

Till­syns­rå­det an­kla­gar för­sva­rets un­der­rät­tel­se­tjänst för att ha un­dan­hål­lit in­for­ma­tion un­der en lång räc­ka av år. Un­der­rät­tel­se­tjäns­ten ska ock­så ha dra­git i gång ope­ra­tio­ner på ett lagstri­digt sätt.

Det finns även miss­tan­kar om att da­ta sam­lats in om dans­ka med­bor­ga­re på ett sätt som in­te är tillå­tet. Det­ta sam­ti­digt som verk­sam­he­ten ska ha mis­sat tec­ken på spi­o­nage.

Rap­por­ten teck­nar en bild av en kul­tur i un­der­rät­tel­se­tjäns­ten där det är le­gio att strun­ta i la­gar och be­stäm­mel­ser.

Vad som är sant el­ler in­te åter­står att se men det ska lig­ga en el­ler fle­ra vis­sel­blå­sa­re bakom läc­kan.

Högs­ta che­fen på hyl­lan

Lars Find­sen, som är högs­ta chef för un­der­rät­tel­se­tjäns­ten, har nu satts på hyl­lan me­dan ut­red­ning­ar på­går, till­sam­mans med två and­ra che­fer i hög po­si­tion.

I ett porträtt av Find­sen skri­ver Ber­lings­ke att han, som en ödets iro­ni, gjort en af­fär av att job­ba för öp­pen­het.

”Vi vill in­te va­ra det mör­kas­te stäl­let i sta­ten, en stat i sta­ten, och det är den upp­fatt­ning­en vi ska för­sö­ka bry­ta ner. När man som or­ga­ni­sa­tion har tillit om­kring sig, har man ock­så ut­rym­me att skö­ta sitt ar­be­te”, sa­de han i en in­ter­vju med ru­bri­ken Spi­on­chef trä­der fram i lju­set i säll­synt in­ter­vju i tid­ning­en Eu­ro­man 2019.

Ti­di­ga­re un­der­rät­tel­se­che­fer har som re­gel haft mi­li­tär bak­grund men Find­sen har gjort kar­riär som ci­vil tjäns­te­man med start i Ju­sti­ti­e­mi­ni­s­te­ri­et och se­na­re som stabs­chef på För­svars­mi­ni­s­te­ri­et.

Ock­så där ham­na­de han i blåsvä­der i den så kal­la­de Jägar­boks­af­fä­ren som i kort­het hand­la­de om att en själv­bi­o­gra­fisk ro­man av­slö­ja­de för myc­ket om dansk krig­fö­ring ut­om­lands och bor­de för­bju­das, sam­ti­digt som en ara­bisk över­sätt­ning spå­ra­des till­ba­ka för­sva­ret. Det an­ses all­mänt att den histo­ri­en, som av­gjor­des i Högs­ta dom­sto­len, i för­läng­ning­en kos­ta­de den då­va­ran­de för­svars­mi­nis­ter Sø­ren Ga­de (V) job­bet.

Ock­så and­ra skan­da­ler har drab­bat det dans­ka för­sva­ret på se­na­re tid, in­te minst har histo­ri­er om svå­ger­po­li­tik, miss­tänk­ta be­drä­ge­ri­er och felan­vänd­ning av kre­dit­kort rull­lats upp.

Lars Find­sen har va­rit spi­on­chef se­dan 2015.

SCANPIX FO­TO: IDA GULDBäK ARENTSEN/LEHTIKUVA-TTRITZAU

Lars Find­sen är chef för den dans­ka un­der­rät­tel­se­tjäns­ten och är nu av­hål­len från tjänst me­dan miss­tan­kar­na mot hans bu­tik ut­reds. Han har i ti­di­ga­re in­ter­vju­er gjort en af­fär av ökad öp­pen­het. ”Vi vill in­te va­ra det mör­kas­te stäl­let i sta­ten, en stat i sta­ten”, sa­de han i en in­ter­vju i Eu­ro­man 2019.. Ar­kiv­bild

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.