THL ju­ste­rar di­rek­ti­ven för snu­vi­ga barn

In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd har luck­rat upp di­rek­ti­vet för när man mås­te lå­ta co­ro­na­tes­ta barn med sym­tom som kan in­di­ke­ra allt mel­lan en var­dag­lig för­kyl­ning och co­vid-19.

Hufvudstadsbladet - - News - PE­TER BUCHERT pe­ter.buchert@ksf­me­dia.fi

Al­la dag­hems- och skol­barn med sym­tom i luft­vä­gar­na be­hö­ver in­te co­ro­na­testas om in­te bar­net ve­ter­li­gen har ex­po­ne­rats för nå­gon med be­kräf­tad co­vid-19-smit­ta och om ing­en i fa­mil­jen har va­rit på re­sa un­der de två se­nas­te vec­kor­na. Det upp­ger In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd som ju­ste­rat di­rek­ti­ven för att un­vi­ka test­nings­ka­os.

Myn­dig­hets­di­rek­ti­vet att al­la da­gi­soch skol­barn med sym­tom i luft­vä­gar­na ska co­ro­na­testas har be­las­tat barn­fa­mil­jer och or­sa­kat långa kö­er till tes­ter. Då in­flu­en­sa­sä­song­en är i an­tå­gan­de var det bäd­dat för ka­os, men på tis­da­gen änd­ra­de In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd på an­vis­ning­en.

Fort­fa­ran­de gäl­ler att barn med in­fek­tions­sym­tom in­te får fö­ras till da­gis el­ler gå till sko­lan. Om bar­net dess­utom upp­vi­sar sym­tom som för­äl­dern el­ler häl­so­vårds­per­so­na­len an­ser att pas­sar in på co­vid-19 mås­te bar­net co­ro­na­testas,

Men om sym­to­men är myc­ket lind­ri­ga, om bar­net ve­ter­li­gen in­te har ex­po­ne­rats för nå­gon som be­kräf­tats ha co­vid-19 och om ing­en i fa­mil­jen har va­rit på re­sa un­der de två se­nas­te vec­kor­na går det bra att hål­la bar­net hem­ma och föl­ja sym­tom­ut­veck­ling­en ut­an att lå­ta tes­ta bar­net.

Men in­te hel­ler i de här fal­len får bar­net be­sö­ka da­gis el­ler sko­la.

Och skul­le det va­ra så att bar­net li­der av al­ler­gi som ger snu­va el­ler om näs­tan bör­jar rin­na ut­om­hus men in­te in­ne är det okej att gå till sko­lan el­ler till da­gis, gi­vet att bar­nets all­män­kon­di­tion är nor­mal.

Det­ta är nytt ef­tersom THL:s di­rek­tiv hit­tills har va­rit att bar­net mås­te co­ro­na­testas vid al­la lind­ri­ga sym­tom i luft­vä­gar­na.

En sym­tom­fri dag räc­ker

Skul­le ett snu­vigt barn bli bätt­re ef­ter någ­ra da­gar hem­ma räc­ker det med att bar­net till­bring­ar yt­ter­li­ga­re en sym­tom­fri dag hem­ma. Ef­ter det är det åter okej att gå till sko­lan.

Och har man co­ro­na­testat bar­net och re­sul­ta­tet är ne­ga­tivt är det okej att bar­net går till sko­lan så snart sym­to­men av­tar, även om hen in­te är helt åter­ställd.

Om man lå­ter tes­ta bar­net men testre­sul­ta­tet drö­jer är det ock­så tillå­tet att åter­gå till sko­lan ef­ter en sym­tom­fri dag, så­vitt bar­net in­te ve­ter­li­gen har ex­po­ne­rats för nå­gon co­ro­na­po­si­tiv och ing­en i fa­mil­jen har va­rit på re­sa in­om två vec­kor.

I de fall då två el­ler fle­ra sys­kon in­sjuk­nar sam­ti­digt räc­ker det med ett ne­ga­tivt co­ro­na­test för att al­la sys­kon ska kun­na åter­gå till sko­lan. Al­la sys­ko­nen be­hö­ver allt­så in­te tes­tas.

Och i de fall då sym­to­men i luft­vä­gar­na drar ut på ti­den be­hö­ver bar­net in­te hel­ler tes­tas fle­ra gång­er, så­vitt det förs­ta testet är ne­ga­tivt och sym­to­men in­te för­änd­ras. Sko­lan el­ler da­gi­set kan in­te hel­ler krä­va ett in­tyg på ne­ga­tivt co­ro­na­test.

FO­TO: ANTTI AIMO-KOIVISTO/LEHTIKUVA

Di­rek­ti­ven för när man ska lå­ta tes­ta barn för co­vid-19 har ju­ste­rats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.