Ha­vets nyt­ti­ga gräs

Hufvudstadsbladet - - Nyheter | Ledare -

●●Band­tång (Zo­s­te­ra ma­ri­na) väx­er be­ro­en­de på sik­ten ner till fem me­ters djup i Ös­ter­sjön. Plan­tor­na blir 20–30 cm höga, som mest 50 cm i Han­gö­vatt­nen. I de mest gynn­sam­ma för­hål­lan­de­na kan de bli 120 cm. Ar­ten trivs på sand­bott­nar och kan bil­da sjö­grä­säng­ar med ri­ka eko­sy­stem.

●●Band­tång­en är en så kal­lad nyc­kelart som drar till sig många and­ra ar­ter. Äng­ar­na kan hy­sa he­la eko­sy­stem med skal­djur, fis­kar och in­sektslar­ver som fin­ner skydd och fö­da, men när band­tång­en för­svin­ner ut­ar­mas he­la eko­sy­ste­met. Band­tång­en bin­der nä­rings­äm­nen, re­nar vatt­net, pro­du­ce­rar myc­ket sy­re och bin­der kol ef­fek­ti­va­re än li­ka sto­ra sko­gar.

●●Band­tång­en är den en­da kärl­växt som fö­re­kom­mer bå­de i världs­ha­ven och i Ös­ter­sjön. I Fin­land be­grän­sar salt­hal­ten band­tång­ens ut­bred­ning till kust­om­rå­det mel­lan Borgå och Rau­mo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.