Hi­sto­risk om­plan­te­ring av band­tång på havs­bott­nen

De kal­las Ös­ter­sjöns ko­rall­rev och de är starkt ho­ta­de. Med hjälp av ut­plan­te­ring­ar kanske det går att åter­stäl­la någ­ra av de band­tångs­äng­ar som Eke­näs skär­gård har för­lo­rat med över­göd­ning­en.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter | Ledare -

Med syr­gastu­ber på ryg­gen och var sin nät­kas­se i nä­ven dy­ker Joo­nas Ho­ik­ka­la och Ai­ja Ni­e­mi­nen ner i Kola­vi­ken ut­an­för en av Han­gös fi­nas­te bad­strän­der.

Pre­cis här bör­jar del ett av ett unikt upp­drag som Forst­sty­rel­sens ma­rin­bi­o­lo­ger tar sig an. De ska bör­ja med att sam­la in om­kring 120 plan­tor av band­tång, läg­ga dem i kas­sar­na och ta dem till bå­ten.

Fin­lands ma­ri­na un­der­vat­tensmil­jö­er har kart­lagts i drygt 15 år. Tack va­re det vet man att någ­ra av kus­tens fi­nas­te sjö­grä­säng­ar med band­tång finns strax ut­an­för Han­gö. De här livsmil­jö­er­na klas­sas än­då som starkt ho­ta­de, och fle­ra fi­na sjö­grä­säng­ar har för­svun­nit med över­göd­ning­en.

– Vi ska se om det går att åter­stäl­la äng­ar­na ge­nom att plan­te­ra ut band­tång på om­rå­den där sand­bott­nar­na har slam­mats igen. Ettå­ri­ga trå­dal­ger ten­de­rar att läg­ga sig ovan­på band­tång­en och lik­som kvä­va den, sä­ger Anu Ri­i­hi­mä­ki som över­va­kar dyk­ning­en.

Del två av upp­dra­get in­ne­bär att plan­tor­na ska flyt­tas drygt 20 kilo­me­ter ös­terut till bott­nar­na vid Tre­län­ning­en och Fla­da­lan­det som lig­ger in­om Eke­näs skär­gårds na­tio­nal­park i Ra­se­borg. Där åter­står ba­ra skug­gan av fornsto­ra band­tångs­äng­ar.

Kon­cep­tet är split­ter­nytt in­om fin­ländsk mil­jö­vård. Åbo Aka­de­mi har prö­vat på det i forsk­nings­syf­te, men Forst­sty­rel­sen sat­sar för förs­ta gång­en på om­plan­te­ring av sjö­gräs i prak­ti­ken.

– Vi har gjort myc­ket för att re­stau­re­ra mil­jö­er i na­tio­nal­par­ker­na på land. Nu ska de ma­ri­na na­tio­nal­par­ker­na ock­så få om­vård­nad un­der ytan, sä­ger Ri­i­hi­mä­ki. och det in­går i det så kal­la­de Hel­mi-pro­gram­met som sik­tar på att för­bätt­ra den bi­o­lo­gis­ka mång­fal­den i Fin­lands na­tur. Bud­ge­ten för re­stau­re­ring av 20 hek­tar un­der­vat­tensmil­jö­er lig­ger på 100 000 eu­ro. Band­tångs­för­sö­ket ut­gör en li­ten del av det­ta och kos­tar om­kring 20 000 eu­ro.

Band­tång­en i Kola­vi­ken lär in­te ta ska­da av att en del plan­tor flyt­tas bort ef­tersom äng­en fort­fa­ran­de är stor och för­vän­tas kun­na pro­du­ce­ra nya plan­tor. Det är in­te sagt att Han­göplan­tor­na kom­mer att tri­vas i Eke­näs, men det är än­då värt ett för­sök, för ut­an hjälp kom­mer band­tång­en in­te igen i Eke­näs­vatt­nen.

– Band­tång­en är då­lig på att spri­da sig ef­tersom den in­te pro­du­ce­rar frön. Den spri­der sig via röt­ter­na och det går lång­samt, sä­ger Anu Ri­i­hi­mä­ki.

En or­sak till att band­tång­en mår rätt bra i Kola­vi­ken är att ha­vet lig­ger öp­pet strax ut­an­för. Vatt­net cir­ku­le­rar hyf­sat och dö­da trå­dal­ger sköljs iland i stäl­let för att slam­ma igen sand­bott­nen. På lo­ka­ler­na i Eke­näs är för­hål­lan­de­na and­ra, och det kan va­ra en ut­ma­ning för det här för­sö­ket.

– Vi vet in­te om de här plan­tor­na kan an­pas­sa sig till nya för­hål­lan­den, men snart är vi klo­ka­re, sä­ger Ri­i­hi­mä­ki.

I mit­ten av sep­tem­ber ska hen­nes team ut och kol­la hur plan­tor­na mår, och i maj får man ve­ta om de kla­rat sin förs­ta vin­ter i ny mil­jö.

– Jag gis­sar att vi kom­mer att lyc­kas. Ut­om­lands har mot­sva­ran­de pro­jekt i me­del­tal lyc­kats till 39 pro­cent, i ett fall till 100 pro­cent. Ut­plan­te­ring är all­tid ett sista sätt att för­sö­ka åter­stäl­la mil­jö­er, sä­ger Ri­i­hi­mä­ki.

In­sats för mång­fal­den

Ma­rin­bi­o­lo­ger­na har stu­de­rat hur man gjort i Sve­ri­ge. Mot­sva­ran­de kon­cept har fun­ge­rat på svens­ka väst­kus­ten, men det be

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.