Vi­king för­läng­er tra­fikup­pe­hål­let mel­lan Helsing­fors och Stock­holm

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - LINN EKEBOM/NYA ÅLAND/SPT

Vi­king Li­ne med­de­la­de på tis­da­gen på sin åländs­ka Fa­ce­book­si­da att man stäl­ler in samt­li­ga av­gång­ar på rut­ten Helsing­fors-Ma­ri­e­hamn-Stock­holm fram till den 31 de­cem­ber.

– Epi­de­mi­lä­get har gjort att ef­ter­frå­gan på re­sor till Sve­ri­ge har mins­kat kraf­tigt och då är det in­te mo­ti­ve­rat att hål­la i gång den lin­jen, sä­ger Vi­king Li­nes vd Jan Han­ses till Nya Åland.

Tra­fi­ken på rut­ten har stått stil­la se­dan mit­ten av mars på grund av co­ro­na­pan­de­min. Sam­ti­digt har bo­la­get satt ut ett av far­ty­gen, Ma­ri­el­la, till för­sälj­ning hos mäk­lar­fir­man Clark­sons.

– Det är van­ligt att far­tyg lig­ger ute till för­sälj­ning, oav­sett om re­de­ri­er­na har pla­ner på att säl­ja el­ler in­te, sä­ger Han­ses.

– Al­la äld­re far­tyg kan va­ra till för­sälj­ning om bu­det är in­tres­sant nog. Hit­tills har det dock in­te kom­mit in nå­got bud som fått oss att över­vä­ga en för­sälj­ning.

Även om en för­sälj­ning av Ma­ri­el­la in­te skul­le bli ak­tu­ell så är Helsing­fors­lin­jens fram­tid tills vi­da­re osä­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.