Brö­der åta­las för 13 mord­för­sök ef­ter skott mot po­li­ser

Åtal har nu väckts i fal­let med po­lis­skjut­ning­en i Borgå för ett år se­dan och biljak­ten som följ­de. Två brö­der åta­las för bland an­nat 13 mord­för­sök, grovt rån och ta­gan­de av giss­lan. Även ut­om­stå­en­de var i fa­ra en­ligt åkla­ga­ren.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - AN­NA SVARTSTRöM

Det var för ett år se­dan som po­lis, strax ef­ter mid­natt lör­dag kväll, lar­ma­des till en adress i Ölstens in­du­stri­om­rå­de i Borgå. Två po­li­ser blev be­skjut­na när de kom till plat­sen och ska­da­des i skott­loss­ning­en, den ena lind­ri­ga­re, den and­ra all­var­li­ga­re.

En om­fat­tan­de po­li­so­pe­ra­tion in­led­des som av­slu­ta­des med bil­jakt i Bir­ka­land på sön­dags­kväl­len. Un­der den sköts ett tju­go­tal skott mot po­li­ser, och en­ligt åkla­ga­ren var ock­så ut­om­stå­en­de i fa­ra.

Söd­ra Fin­lands spe­ci­a­li­st­åkla­ga­re har nu väckt åtal i ären­det. Brö­der­na Ri­chard och Ray­mond Gran­holm åta­las för 13 mord­för­sök, grovt rån, för­be­re­del­se till grovt rån, ta­gan­de av giss­lan, våld­samt mot­stånd mot tjäns­te­man, åt­ta fall av för­or­sa­kan­de av fa­ra, skjut­va­pen­brott och grovt även­ty­ran­de av tra­fik­sä­ker­he­ten.

Brotts­ru­bri­ce­ring­en ta­gan­de av giss­lan häng­er en­ligt spe­ci­a­li­st­åkla­ga­re Lau­ra Sai­ra­nen ihop med hän­del­ser­na i Borgå, då brö­der­na en­ligt Centralkri­mi­nal­po­li­sens för­un­der­sök­ning ut­sat­te po­li­ser­na för hot om väp­nat våld och rån.

Brö­der­na kom över po­lis­ut­rust­ning un­der hän­del­se­för­lop­pet i Ölstens, som se­dan be­slag­togs då de greps i Ika­lis.

De åta­la­de har en­ligt åkla­ga­ren in­te ta­git ställ­ning till brotts­miss­tan­kar­na. Ti­di­ga­re har po­li­sen upp­gett att brö­der­na in­te har kopp­ling till or­ga­ni­se­rad brotts­lig­het.

Ri­chard Gran­holm är född 1989 och Ray­mond Gran­holm 1994. Ri­chard Gran­holm är bå­de finsk och svensk med­bor­ga­re me­dan Ray­mond Gran­holm är svensk med­bor­ga­re.

De har vux­it upp i Sve­ri­ge men bott i Borgå un­der en tid i barn­do­men. Adress ha­de de fram till det in­träf­fa­de i Jo­han­nes­hov i Stock­holm.

Po­li­sen har ti­di­ga­re upp­gett att de kom till Fin­land i april i fjol, allt­så fy­ra må­na­der in­nan de ut­för­de de brott de nu står åta­la­de för.

Rät­te­gång­en kom­mer att hål­las vid Öst­ra Ny­lands tings­rätt i Borgå med start 7 sep­tem­ber och med ett så kal­lat in­le­dan­de sam­man­trä­de 1 sep­tem­ber.

FO­TO: RONI REKOMAA/LEHTIKUVA

En om­fat­tan­de po­lisin­sats ge­nom­för­des i Ölstens in­du­stri­om­rå­de i Borgå på mor­go­nen 25 au­gusti i fjol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.