Ny­lands­pla­nen god­kän­des – svensk­byg­der­na knor­rar

Ny­lands land­skaps­full­mäk­ti­ge har god­känt den så kal­la­de Ny­lands­pla­nen som skis­sar upp re­gi­on­s­truk­tu­ren för 30 år fram­åt. Det är fort­fa­ran­de möj­ligt att den kri­ti­se­ra­de järn­vägs­de­pån i Bo­bäck/ Mank­by byggs, men dä­re­mot ser det in­te ut att bli nå­gon kust­ban

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - PE­TER BUCHERT

Den har kal­lats farsar­tad lång­kö­ra­re, be­sluts­pro­ces­sen bakom Ny­lands­pla­nen 2050, men på tis­da­gen kom den till vad som kan bli änd­håll­plat­sen. Ef­ter två om­strid­da ma­ra­ton­mö­ten i bör­jan av som­ma­ren lyc­ka­des land­skaps­full­mäk­ti­ge slut­li­gen i går klub­ba ige­nom de sista punk­ter­na i pla­nen.

Folk­rö­rel­ser och by­a­lag har pro­te­ste­rat för att de an­ser att fle­ra de­lar av pla­nen för­stör vär­de­ful­la mil­jö­er – som na­tur- och kul­tur­land­ska­pet i Mank­by/Bo­bäck på var si­da om Ring III och kommun­grän­sen Es­bo/ Kyrkslätt.

Pro­tes­ter­na mot pla­nen på en järn­vägs­de­på i kul­tur­land­ska­pet ver­kar in­te ge gen­svar. Tvärtom kan de­pån byg­gas, om än det he­ter att få­gel­li­vet i om­rå­det mås­te be­ak­tas.

Ett an­nat stör­re ir­ri­ta­tions­mo­ment i svensk­byg­der­na är att det in­te ver­kar bli någon­ting av för­hopp­ning­en om en järn­väg från Helsing­fors ös­terut ut­med kusten.

”Med tan­ke på re­gi­o­nens ut­veck­ling, pend­lings­möj­lig­he­ter­na och nä­rings­liv är det mest än­da­måls­en­ligt att ban­sträc­kan skul­le dras från Helsing­fors ös­terut via Borgå och Lo­vi­sa”, sä­ger SFP:s vice ord­fö

ran­de Hen­rik Wick­ström i ett press­med­de­lan­de.

Men då Ny­lands för­bund skyl­tar med att Ny­lands­pla­nen möj­lig­gör nya ban­sträck­ning­ar, som Öst­ba­nan, av­ser man Borgå–Kou­vo­la och in­te Borgå–Lo­vi­sa.

Den som vän­tar på tåg­för­bin­del­se till Lo­vi­sa får där­med hop­pas på re­ge­ring­en, ef­tersom re­ge­rings­pro­gram­met fort­fa­ran­de möj­lig­gör att den så kal­la­de Öst­ra kust­ba­nan ska plat­sa i en na­tio­nell plan för tra­fik­sy­stem som är un­der be­red­ning.

Ny­lands­pla­nen möj­lig­gör i stäl­let den så kal­la­de ESA-ba­nan (Es­bo–Lo­jo–Sa­lo) och Flyg­ba­nan. En re­ser­ve­ring för Tal­linn­tun­neln läggs via Helsing­fors cent­rum, Bö­le och Helsing­fors-Van­da flyg­plats.

Här­näst kan man räk­na med en om­stän­dig be­svärs­pro­cess, men land­skaps­sty­rel­sen kan än­då be­slu­ta att pla­nen trä­der i kraft trots det­ta. Pla­nen vin­ner i och för sig la­ga kraft först då den even­tu­el­la be­svärs­pro­ces­sen är slut­förd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.