Chock och be­svi­kel­se bland ös­ter­bott­nis­ka päls­far­ma­re

Chock och be­svi­kel­se. Som att få en käft­smäll. Lands­byg­den ned­mon­te­ras. Så upp­le­ver ös­ter­bott­nis­ka päls­far­ma­re So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas be­slut att dri­va ett för­bud mot nä­ring­en.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - JEANETTE ÖSTMAN/SPT

De står fram­för räv­hu­sen, aning­en av­vak­tan­de sam­ti­digt som de min­sann har ord att kom­ma med.

Mi­kael Jung­ar, Filip Sirén och Jim­my En­vik är and­ra el­ler tred­je ge­ne­ra­tio­nens päls­far­ma­re i Pen­sa­la re­spek­ti­ve Vex­a­la, Ny­kar­le­by. De är mel­lan 25 och 35 år, har fa­milj och har gjort sto­ra in­ve­ste­ring­ar med sik­te på en fram­tid in­om nä­ring­en.

De är choc­ka­de över So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas be­slut att dri­va ett för­bud mot päls­djurs­nä­ring­en.

– Be­slu­tet är då­ligt och tajm­ning­en et­ter vär­re. Vi be­fin­ner oss mitt i en co­ro­nakris, lan­det skuld­sät­ter sig, ar­bets­lös­he­ten sti­ger och sys­sel­sätt­ning­en bor­de hö­jas. Då fat­tar ett ar­be­tar­par­ti be­slu­tet att mon­te­ra ner en ex­port­bransch som sys­sel­sät­ter över 4 000 per­so­ner di­rekt och in­di­rekt långt fler, sä­ger Jung­ar.

De tar Pen­sa­la, en by på cir­ka 250 in­vå­na­re, som ex­em­pel: Här finns näs­tan 20 far­mer och fle­ra fö­re­tag som sys­sel­sätts via dem.

– Över hal­va byn är in­vol­ve­rad i nä­ring­en, som är lag­lig verk­sam­het. I fjol drog pälsnä­ring­en in 300 mil­jo­ner i ex­portin­täk­ter till Fin­land, och det var ett säm­re år. År 2013 drog vi in över 800 mil­jo­ner i ex­portin­täk­ter. Var­för ta bort ex­port­mil­jo­ner och ar­bets­till­fäl­len, sä­ger Sirén.

– Vår nä­ring har bi­dra­git till att byg­ga upp det här lan­det un­der fle­ra ge­ne­ra­tio­ner. Är det in­te värt nåt, frå­gar En­vik.

För­ut­spår re­ak­tio­ner i vå­rens kom­mu­nal­val

To­bi­as An­ders­son, förs­ta ge­ne­ra­tio­nens päls­far­ma­re i Ora­vais, star­ta­de sin verk­sam­het för 13 år se­dan med sik­te på att lå­ta den gå vi­da­re i fa­mil­jen. Han jäm­för nä­ring­en med an­nan djur­hus­håll­ning som kor, gri­sar och höns.

– Vi är djur­pro­du­cen­ter men ut­må­las som djur­plå­ga­re. Visst väger det tungt när ett stats­mi­nis­ter­par­ti, lan­dets för till­fäl­let störs­ta och mest po­pu­lä­ra par­ti fat­tar ett be­slut om att ver­ka för ett för­bud. Sam­ti­digt känns be­slu­tet po­pu­lis­tiskt och som en del av ned­mon­te­ring­en av lands­byg­den.

En­ligt An­ders­son väc­ker be­slu­tet en enorm oro bland små­fö­re­ta­ga­re, vars pri­va­ta eko­no­mi står och fal­ler med nä­ring­en.

– Re­ak­tio­ner­na kom­mer att sy­nas i vå­rens kom­mu­nal­val, åt­minsto­ne in­om tri­ang­eln När­pes-Se­i­nä­jo­kiKa­la­jo­ki där störs­ta de­len av päls­far­mar­na finns.

Tve­kar in­för nya in­ve­ste­ring­ar

Så sent som i ja­nu­a­ri tog Mar­kus Sjö­holm, tred­je ge­ne­ra­tio­nens päls­far­ma­re i Kovjo­ki, emot re­pre­sen­tan­ter för Fin­lands svens­ka so­ci­al­de­mo­kra­ter för att in­for­me­rar dem om nä­ring­en.

Han är be­svi­ken på att po­li­ti­ker­na in­te kun­de ta­la för nä­ring­en så att det syn­tes i om­röst­ning­en.

– Visst ha­de jag hört ryk­ten om att unga och ur­ba­na SDP:are var för ett för­bud. Be­ske­det kom än­då som en käft­smäll. Det är klart jag kom­mer att fun­de­ra en ext­ra gång in­för näs­ta sto­ra in­ve­ste­ring.

Sjö­holm kon­sta­te­rar att han bör­ja­de med nä­ring­en för att han tyc­ker om djur, vil­le va­ra sin egen och ska­pa för­ut­sätt­ning­ar för att bo på lands­byg­den.

– Ska jag va­ra egen­fö­re­ta­ga­re i Kovjo­ki är det pälsnä­ring som gäl­ler. Mås­te jag slu­ta tving­as vi flyt­ta här­i­från, vil­ket skul­le kän­nas surt. Vi har nyss re­no­ve­rat ett hus från 1800-ta­let och vän­tar barn.

Dubb­la bud­skap från stats­led­ning­en

Agro­nom, lant­bruks­fö­re­ta­ga­re, me­tall­ar­be­ta­re, hus­byg­ga­re ... Visst har päls­djurs­far­mar­na an­nan yr­kes­ut­bild­ning i grun­den. Men:

– De som ta­lar om om­skol­ning vet in­te vad de ta­lar om. Vi ha­de al­ter­na­tiv när vi var 16-17 år. Nu har vi byggt upp en verk­sam­het som vi in­te skul­le hin­na åter­ska­pa i en an­nan bransch in­nan vi går i pen­sion. Dess­utom äls­kar vi vårt jobb, sä­ger Jim­my En­vik.

Sirén, Jung­ar och En­vik an­ser att Fin­lands päls­djursupp­fö­da­res för­bund gör ett bra jobb, men att de som ta­lar för nä­ring­en non­cha­le­ras av be­sluts­fat­tar­na.

De upp­le­ver att stats­led­ning­en och po­li­ti­ker­na kom­mer med dubb­la bud­skap; än sig­na­le­rar man att sys­sel­sätt­ning­en ska hö­jas, än sig­na­le­rar man att en bransch ska av­veck­las.

– Vem skul­le be­ta­la vå­ra lån och kom­pen­se­ra gjor­da in­ve­ste­ring­ar? Men det finns än­nu par­ti­er som käm­par för vår sak. Sla­get är in­te för­lo­rat än, sä­ger Filip Sirén.

FO­TO: JEANETTE ÖSTMAN/SPT

■ – Vi har ta­git över far­mer­na ef­ter vå­ra pap­por, och äls­kar och är stol­ta över vårt jobb. Ös­ter­bot­ten är världs­le­dan­de in­om päls­in­du­strin och drar in ex­portin­täk­ter till lan­det, sä­ger Filip Sirén, Jim­my En­vik med Igor En­vik, 4 och Ma­ria Frän­de samt Mi­kael Jung­ar med Ame­lie Jung­ar 1,8.

FO­TO: CHRISTA LUND­STRÖM

■ Re­ak­tio­ner­na kom­mer att sy­nas i vå­rens kom­mu­nal­val åt­minsto­ne in­om tri­ang­eln När­pes-Se­i­nä­jo­ki-Ka­la­jo­ki där störs­ta de­len av päls­far­mar­na finns, tror To­bi­as An­ders­son.

FO­TO: JEANETTE ÖSTMAN/SPT

■ I Pen­sa­la, en by på cir­ka 250 in­vå­na­re i Ny­kar­le­by, finns näs­tan 20 päls­far­mer och fle­ra fö­re­tag sys­sel­sätts via dem

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.