Nor­ge på god väg att av­veck­la pälsnä­ring­en

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na vill för­bju­da pälsnä­ring­en i Fin­land en­ligt ett be­slut på par­ti­kon­gres­sen. Nor­ge är re­dan på god väg.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - HENRI FORSS/SPT

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas (SDP) par­ti­kon­gress be­slöt i hel­gen att job­ba för att av­veck­la pälsnä­ring­en i Fin­land. Även om SDP är stats­mi­nis­ter­par­ti i Fin­land in­ne­bär be­slu­tet att job­ba för en av­veck­ling av pälsnä­ring­en in­te att det kom­mer att ske med en gång. Frå­gan in­går in­te i re­ge­rings­pro­gram­met, som al­la re­ge­rings­par­ti­er för­bun­dit sig till.

– Jag fö­re­stäl­ler mig att det är me­ra av en lång­sik­tig mål­sätt­ning för SDP, sä­ger Su­san­na Ahl­ström, spe­ci­al­sak­kun­nig vid Jord- och skogs­bruks­mi­ni­s­te­ri­et.

En­ligt hen­ne är en av­veck­ling av pälsnä­ring­en ing­et som kan gö­ras ge­nom ett myn­dig­hets­be­slut, det krä­ver en änd­ring av djur­skydds­la­gen vil­ket för­ut­sät­ter att riks­da­gen fat­tar be­slut om sa­ken.

Nå­got lätt be­slut är än­då in­te att vän­ta. Att för­bju­da en hel nä­rings­gren stri­der mot den grund­lagsen­li­ga nä­rings­fri­he­ten, vil­ket är en av de cen­tra­la grund­läg­gan­de fri­he­ter­na i Fin­land.

– Högst san­no­likt skul­le riks­da­gen krä­va en lång över­gångs­pe­ri­od och kom­pen­sa­tio­ner till pälsnä­ring­en, om be­slu­tet att av­veck­la blev verk­lig­het, sä­ger Ahl­ström.

Till det­ta kom­mer pälsnä­ring­ens re­gi­o­na­la aspek­ter. Päls­fö­re­ta­gar­na är go­da skat­te­be­ta­la­re i si­na kom­mu­ner.

Väl­jer man att av­veck­la en hel nä­ring så mås­te man man kom­pen­se­ra de som job­bar in­om den.

Ås­hild Ro­ald­set verk­sam­hets­le­da­re, Dy­re­be­skyt­tel­sen Nor­ge

Nor­ge på god väg

I Nor­ge be­slöt re­ge­ring­en att av­veck­la pälsnä­ring­en år 2018. Även där var frå­gan käns­lig och väck­te gott om de­batt. Som det ser ut nu kom­mer pälsnä­ring­en att upp­hö­ra i Nor­ge se­nast 2025.

– Frå­gan har dis­ku­te­rats fram och till­ba­ka, men det kom­mer att ske, sä­ger Ås­hild Ro­ald­set, verk­sam­hets­le­da­re för Dy­re­be­skyt­tel­sen Nor­ge.

En­ligt hen­ne var det fle­ra fak­to­rer som bi­drog till be­slu­tet. Dels ha­de an­ta­let päls­far­mar mins­kat re­dan ti­di­ga­re och bran­schens lön­sam­het sjun­kit se­dan 1980–1990-ta­let, dels ha­de at­ti­ty­der­na gente­mot pälsnä­ring­en för­änd­rats.

Än­nu i slu­tet av 2017 fanns det näs­tan 200 päls­far­mar i Nor­ge. I vå­ras var de ne­re i strax över 100.

Trots det blev det en or­dent­lig kamp, där det öv­ri­ga jord­bru­ket ställ­de sig på pälsnä­ring­ens si­da.

– Där­till blev det en kamp mel­lan stad och lands­bygd. Det fanns de som häv­da­de att det att man var emot pälsnä­ring­en in­ne­bar att man var emot jord­bru­ket som hel­het.

Kom­pen­sa­tio­ner i mil­jard­klas­sen

En av de sto­ra kon­kre­ta frå­gor­na i Nor­ge i sam­band med av­veck­ling­en var hur fö­re­ta­gar­na in­om pälsnä­ring­en skul­le kom­pen­se­ras.

– Det var en väl­digt lång för­hand­lings­pro­cess. Men väl­jer man att av­veck­la en hel nä­ring så mås­te man kom­pen­se­ra de som job­bar in­om den, sä­ger Ro­ald­set.

Kom­pen­sa­tio­ner­na gäl­ler främst de in­ve­ste­ring­ar som päls­fö­re­ta­gar­na har gjort. En del av fö­re­ta­gar­na ha­de satt sto­ra peng­ar på att byg­ga upp mo­der­na an­lägg­ning­ar som upp­fyll­de de se­nas­te djur­skydds­kra­ven.

To­talt går kom­pen­sa­tio­ner­na på 1,75 mil­jar­der nors­ka kro­nor, kring 165 mil­jo­ner eu­ro. Där­till upp­står kost­na­der för om­skol­ning av och stöd till de som job­bat in­om bran­schen. De för­lo­ra­de skat­tein­täk­ter­na som de nors­ka kom­mu­ner­na nu går mis­te om är hel­ler in­te små­po­ta­tis.

Ovän­tad vänd­ning

En ovän­tad fak­tor som kan ha in­ver­kan på frå­gan om pälsnä­ring­ens fram­tid i Fin­land är den på­gåen­de co­ro­nae­pi­de­min. En­ligt Su­san­na Ahl­ström har epi­de­min sla­git hårt mot pälsnä­ring­en.

– För­sälj­ning­en av skin­nen har för­svå­rats märk­bart i och med att päls­auk­tio­ner­na in­te har kun­nat ord­nas i nor­mal ord­ning, sä­ger hon.

Störs­ta de­len av skin­nen går till Ki­na och då de ki­ne­sis­ka kö­par­na in­te kun­nat kom­ma till Fin­land har han­deln li­dit.

– Kö­par­na vill se skin­nen med eg­na ögon in­nan de tar dem. Det gör att nät­han­deln in­te fun­ge­rar så bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.