He­len byg­ger vind­kraftspark i Ös­ter­bot­ten

Ener­gi­bo­la­get Helsing­fors Ener­gi, He­len, bör­jar byg­ga en ny vind­kraftspark i Storå i Söd­ra Ös­ter­bot­ten till­sam­mans med vind­krafts­bo­la­get CPC Fin­land.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - OS­KAR RÖNN­BERG

Vind­kraft­ver­ket La­ki­a­kang­as 3 kom­mer att be­stå av 20 tur­bi­ner med en sam­man­lagd ef­fekt på 86 me­ga­watt. I ett se­na­re ske­de ska yt­ter­li­ga­re tre tur­bi­ner in­stal­le­ras. I om­rå­det finns se­dan ti­di­ga­re två vind­kraftspar­ker som öpp­nats 2017 och 2019.

Byg­get av den nya vind­kraftspar­ken har re­dan kört i gång. De förs­ta vind­möl­lor­na mon­te­ras un­der vå­ren 2021, och år 2022 ska He­lens kun­der kun­na kö­pa el från kraft­ver­ket.

He­len har som mål att ener­gi­pro­duk­tio­nen ska va­ra kol­di­ox­id­ne­u­tral 2035, och där har vind­kraf­ten en­ligt bo­la­get en vä­sent­lig roll.

– Då den nya vind­kraftspar­ken står klar är om­kring hälf­ten av He­lens el­pro­duk­tion kol­di­ox­id­ne­utralt, sä­ger Har­ri Mat­ti­la, di­rek­tör för ener­gi­an­skaff­ning på He­len.

En en­skild vind­kraftspark re­vo­lu­tio­ne­rar dock in­te el­pro­duk­tio­nen. En­ligt Mat­ti­la kom­mer vind­möl­lor­na i La­ki­a­kang­as 3 att pro­du­ce­ra 270 gi­ga­wat­tim­mar el per år. Det är 2,25 pro­cent av He­lens to­ta­la el­pro­duk­tion på 12 te­ra­wat­tim­mar.

Var­för byg­ger Helsing­fors stads ener­gi­bo­lag vind­möl­lor i Ös­ter­bot­ten och in­te i Helsing­fors? – I Ös­ter­bot­ten finns go­da för­hål­lan­den för pro­du­ce­ring av vin­del. Vi har be­dömt oli­ka al­ter­na­tiv och det här var ett bra pro­jekt som går att för­verk­li­ga, sä­ger Mat­ti­la.

Bo­la­get skul­le ock­så va­ra in­tres­se­rat av att byg­ga vind­kraft­verk i Helsing­fors, men där finns inga ak­ti­va vind­krafts­pro­jekt.

Se­dan sta­den för tre år se­dan god­kän­de prin­ci­per­na för lo­ka­li­se­ring av vind­kraft i Helsing­fors har ingen­ting hänt på vind­krafts­fron­ten. En­ligt sta­den skul­le det va­ra möj­ligt att byg­ga vind­kraft­verk i den ytt­re skär­går­den, till ex­em­pel på Mjölö, och i Nord­sjö.

– För­stås skul­le vi va­ra in­tres­se­ra­de av att byg­ga på go­da plat­ser, även i Helsing­fors­om­rå­det, om det skul­le fin­nas pro­jekt som skul­le gå att få fram­åt, men så­da­na finns in­te nu, sä­ger Mat­ti­la.

Vind­kraft­ver­ken ska bli be­tyd­ligt fler i Fin­land un­der de när­mas­te åren. En­ligt Uu­tis­su­o­ma­lai­nen ska Forst­sty­rel­sen tre­dubb­la an­ta­let vind­möl­lor på sta­tens mar­ker fram till år 2030.

Det in­ne­bär hund­ra­tals nya vind­möl­lor, ef­tersom det nu finns 91 vind­kraft­verk på Forst­sty­rel­sens mar­ker. En­ligt Uu­tis­su­o­ma­lai­nen byggs 61 nya vind­kraft­verk un­der de när­mas­te två åren, de fles­ta av dem i Ka­ja­na­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.