Ma­rin och Van­ha­nen: Myc­ket är osä­kert in­för näs­ta stats­bud­get

Mi­ni­s­te­ri­er­nas öns­ke­mål in­för bud­getå­ret 2021 över­sti­ger bud­getra­mar­na med fle­ra mil­jar­der.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - ARI SUND­BERG/SPT

Kom­mu­ner­nas eko­no­mi och han­te­ring­en av den för­lust som Ve­ikkaus för­vän­tas gö­ra i år hör till de störs­ta ut­ma­ning­ar­na i hös­tens bud­get­för­hand­ling­ar, sä­ger fi­nans­mi­nis­ter Mat­ti Van­ha­nen (C) ef­ter att re­ge­ring­en på tis­da­gen gått ige­nom var­je mi­ni­ste­ri­ums be­hov och öns­ke­mål.

– Det finns många osä­ker­hets­mo­ment in­för näs­ta år. Ett ex­em­pel är det fram­ti­da vac­ci­net mot co­ro­na­vi­ru­set och de kost­na­der det med­för, sä­ger Van­ha­nen.

Van­ha­nen sä­ger att ga­pet mel­lan de bud­get­me­del som finns att till­gå och det mi­ni­ste­ri­er­na be­gär är fle­ra mil­jar­der.

– Det är i och för sig ing­et ovan­ligt, så är det of­ta, sä­ger Van­ha­nen.

– Det in­ne­bär att hös­tens bud­get­för­hand­ling­ar mås­te för­be­re­das väl. Men nu har i al­la fall al­la mi­ni­ste­ri­er koll på varand­ras be­hov och på hel­he­ten.

Stats­rå­det tilläm­pa­de i år ett nytt sätt att för­be­re­da bud­get­för­hand­ling­ar­na. I stäl­let för att fö­ra dis­kus­sio­ner om Fi­nans­mi­ni­s­te­ri­ets bud­get­för­slag med var­je mi­ni­ste­ri­um se­pa­rat, såsom man ti­di­ga­re gjort, sam­la­de man al­la mi­ni­ste­ri­er runt sam­ma bord.

– På det sät­tet fick al­la en bild av varand­ras be­hov, sä­ger stats­mi­nis­ter San­na Ma­rin (SDP).

Fi­nans­mi­ni­s­te­ri­ets bud­get­för­slag för näs­ta år har en slut­sum­ma på 61,6 mil­jar­der eu­ro. Räk­nar man med al­la tilläggs­bud­ge­tar är stats­bud­ge­tens slut­sum­ma i år 67,3 mil­jar­der. Ur­sprung­li­gen var årets stats­bud­get 57,7 mil­jar­der men pan­de­min har kraf­tigt höjt på sta­tens ut­gif­ter.

Bud­get­för­sla­get för näs­ta år vi­sar på ett un­der­skott på 7 mil­jar­der eu­ro.

Stats­skul­den för­vän­tas näs­ta år öka till 132 mil­jar­der eu­ro.

FO­TO: STATSRåDET­S KANS­LI/SPT

■ Fi­nans­mi­nis­ter Mat­ti Van­ha­nen sä­ger att ut­ma­ning­ar­na är många in­för hös­tens bud­get­för­hand­ling­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.