Ni­i­ni­stö: De cen­tra­la prin­ci­per­na i EU har un­der­grävts år ef­ter år

En­ligt Sau­li Ni­i­ni­stö har man upp­re­pa­de gång­er fat­tat be­slut som går emot an­dan i EU:s grund­för­drag. På sikt kan det un­der­grä­va he­la uni­o­nens le­gi­ti­mi­tet.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

Pre­si­dent Sau­li Ni­i­ni­stö hop­pas att EU åter­går till si­na prin­ci­per ef­ter kri­sen. I ett tal på ett am­bas­sa­dörsmö­te på tis­da­gen fram­höll Ni­i­ni­stö att EU:s åter­hämt­nings­pa­ket in­te föl­jer prin­ci­per­na i EU:s grund­för­drag ut­an har till­kom­mit ge­nom kre­a­ti­va tolk­ning­ar av reg­ler­na. En­ligt pre­si­den­ten är åter­hämt­nings­pa­ke­tet in­te det en­da ex­emp­let på att man har kring­gått EU:s prin­ci­per.

– Av­sik­ten var att sta­bi­li­tets- och till­växt­pak­ten för eu­ro­om­rå­det skul­le fast­stäl­la grän­ser för skuld­sätt­ning och bud­getun­der­skott. No bail out­prin­ci­pen skul­le va­ra en­ty­dig. Man räk­na­de in­te med att Eu­ro­pe­is­ka central­ban­ken skul­le bli in­ne­ha­va­re av med­lems­län­der­nas skul­debrev.

Det var in­te me­ning­en att EU:s bud­get skul­le fi­nan­sie­ras med lån, sa­de Ni­i­ni­stö i sitt tal.

Be­stäm­mel­ser­na gäl­ler fort­fa­ran­de, men en­ligt Ni­i­ni­stö ser den fak­tis­ka si­tu­a­tio­nen väl­digt an­norlun­da ut.

– De cen­tra­la prin­ci­per­na för eko­no­min har un­der­grävts år ef­ter år, del­vis har de för­svun­nit helt. Till följd av ad hoc-tolk­ning­ar, gång på gång.

Han sä­ger än­då att kri­ser­na har lett till ett be­hov av bråds­kan­de åt­gär­der, sam­ti­digt som änd­ring­ar av grund­för­dra­gen är en lång­sam pro­cess.

– Men var­je ny­tolk­ning som till­läm­pats för stun­den le­ver kvar.

En­ligt Ni­i­ni­stö bor­de al­la EU-fö­re­språ­ka­re oroa sig för följ­der­na av de kre­a­ti­va tolk­ning­ar­na, ef­tersom de med ti­den ris­ke­rar ur­hol­ka he­la in­sti­tu­tio­nens le­gi­ti­mi­tet.

– När vi har kla­rat av co­ro­nakri­sen är det dags att åter­gå till re­gel­ba­se­rad verk­sam­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.