Sve­ri­ge: Tu­sen­tals fel­ak­ti­ga svar från ki­ne­sis­ka co­ro­na-själv­tes­ter

När­ma­re 4 000 svens­kar har gjort själv­tes­ter som har gett fel­ak­ti­ga svar. Felet upp­täck­tes ny­li­gen i två la­bo­ra­to­ri­er och be­hand­las just nu av Folk­hälso­myn­dig­he­ten.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - RI­CHARD NORDGREN ri­chard.nordgren@ksf­me­dia.fi

Sam­man­lagt 3 700 per­so­ner har gjort så kal­la­de egen­test där man ut­för testet själv och se­dan skic­kas ma­te­ri­a­let till två la­bo­ra­to­ri­er, där felet ock­så upp­täck­tes.

Det är frå­ga om ett ki­ne­siskt test­kit som har gett ett po­si­tivt ut­fall på ett så kal­lat PCR-test, som vi­sar om per­so­nen har en på­gåen­de in­fek­tion, men in­te kan upp­täc­ka om det finns an­ti­krop­par ef­ter in­fek­tion.

De som har fått fals­ka svar finns i nio svens­ka re­gi­o­ner, och kom­mer att kon­tak­tas per­son­li­gen för att få det rät­ta sva­ret.

En­ligt av­del­nings­chef Ka­rin Teg­mark Wi­sell vid Folk­hälso­myn­dig­he­ten upp­täck­tes felet i la­bo­ra­to­ri­er­nas kva­li­tets­säk­rings­a­na­ly­ser.

– De här la­bo­ra­to­ri­er­na har iden­ti­fi­e­rat att det finns bris­ter i ett kom­mer­si­ellt kit som man kö­per från Ki­na. Det är ett CE-märkt kit som in­te har hål­lit den kva­li­tet som man upp­ger, sä­ger hon vid Folk­hälso­myn­dig­he­tens, So­ci­al­sty­rel­sens och Myn­dig­he­tens för sam­hälls­skydd och be­red­skaps ge­men­sam­ma press­kon­fe­rens på tis­da­gen.

Kan man kän­na sig trygg med test­ning­en, frå­gar en re­por­ter på press­träf­fen.

– Man kan som med­bor­ga­re kän­na sig trygg med test­ning­en, sva­rar

Ka­rin Teg­mark Wi­sell och sä­ger att hän­del­sen in­te le­der till skärp­ta kon­trol­ler.

Det fel­ak­ti­ga test­ki­tet är an­mält till Lä­ke­me­dels­ver­ket. De ak­tu­el­la provsva­ren är läm­na­de från mars till mit­ten av au­gusti.

Ef­tersom pro­duk­ten ex­por­te­rats från Ki­na till många and­ra län­der har Folk­hälso­myn­dig­he­ten in­for­me­rat mot­sva­ran­de myn­dig­he­ter i Eu­ro­pa samt WHO om det in­träf­fa­de.

Smitt­si­tu­a­tio­nen ser lju­sa­re ut – be­söks­för­bud ana­ly­se­ras

Jäm­fört med res­ten av Eu­ro­pa ser den svens­ka smitt­si­tu­a­tio­nen re­la­tivt ljus ut ef­ter en li­ten upp­gång men stat­s­e­pi­de­mi­o­lo­gen vill än­då to­na ner det.

– Vi ska in­te ha för hög­ra väx­lar när det gäl­ler det, vi såg mot­sva­ran­de ut­veck­ling i många and­ra län­der, sä­ger An­ders Teg­nell.

I Sve­ri­ge har sam­man­lagt 5 814 män­ni­skor dött ef­ter att in­sjuk­nat i co­vid-19. Det är en fler än för ett dygn se­dan.

Be­söks­för­bu­det för dem som bor på äldre­bo­en­den har kri­ti­se­rats hårt un­der de se­nas­te vec­kor­na i Sve­ri­ge. Där­för ska So­ci­al­sty­rel­sen ana­ly­se­ra frå­gan för att se om det in­om den när­mas­te fram­ti­den skul­le va­ra möj­ligt att slo­pa för­bu­det.

Den 15 sep­tem­ber ska So­ci­al­sty­rel­sen

läm­na ett un­der­lag till re­ge­ring­en om be­söks­för­bu­dets fram­tid.

– Ris­ker­na är vä­sent­ligt mind­re, men nu gäl­ler det att väga om det är en till­räck­ligt låg risk för att kun­na hä­va be­söks­för­bu­den. Men skul­le det här hä­vas den 1 ok­to­ber skul­le vi in­te kun­na ga­ran­te­ra att smitt­ris­ken helt är eli­mi­ne­ras, sä­ger folk­häl­so­rå­det Iré­ne Nils­son Carls­son vid So­ci­al­sty­rel­sen.

En an­nan frå­ga är möj­lig­he­ten att ut­ö­ka an­ta­let åskå­da­re vid id­rotts­e­ve­ne­mang, kon­ser­ter el­ler te­a­ter­fö­re­ställ­ning­ar.

En­ligt stat­s­e­pi­de­mi­o­log Teg­nell kom­mer Folk­hälso­myn­dig­he­ten att ge ett svar på det här ”un­der vec­kan”. Just nu är stör­re folk­sam­ling­ar än 50 per­so­ner för­bjud­na vil­ket drab­bar id­rotts­för­e­ning­ar och kul­turut­ö­va­re hårt.

Vil­li­ga att vac­ci­ne­ra sig

Myn­dig­he­ten för sam­hälls­skydd och be­red­skap har gjort en rul­lan­de en­kät på den svens­ka vil­jan till so­ci­al di­stan­se­ring och till­tron på den svens­ka co­ro­nast­ra­te­gin se­dan i mars.

– Det är fort­satt sta­bi­la re­sul­tat på det sto­ra he­la, sä­ger Svante Wer­ger som är stra­te­gisk råd­gi­va­re vid MSB.

– Det är få sto­ra sväng­ning­ar och tvä­ra kast.

Nu har man lagt till frå­gan om in­ställ­ning­en till att vac­ci­ne­ra sig mot co­ro­na­vi­ru­set.

– Drygt sex av tio upp­ger att de sä­kert el­ler tro­ligt­vis kom­mer att vac­ci­ne­ra sig, kon­sta­te­rar Wer­ger.

Ba­ra fy­ra pro­cent sä­ger att de de­fi­ni­tivt in­te kom­mer att vac­ci­ne­ra sig.

Nor­ge upp­rät­tar smitt­spår­nings­team

Den nors­ka re­ge­ring­en föl­jer nog­grant med vad som hän­der på öst­grän­sen och be­slöt i går att in­vå­na­re i två av Sve­ri­ges re­gi­o­ner, Sö­der­man­land och Norr­bot­ten, slip­per ka­ran­tän vid be­sök i Nor­ge.

Sam­ti­digt in­förs ock­så san­no­likt ka­ran­tän för Tyskland och Liech­tenste­in på grund av ökat an­tal smit­ta­de.

Sam­ti­digt med­de­la­de den nors­ka re­ge­ring­en att man in­rät­tar ett na­tio­nellt smitt­spår­nings­team som ska stöt­ta kom­mu­ner­na i spår­ning­en ock­så när den går tvärs över kommun­grän­ser, sä­ger smitt­skydds­di­rek­tör Fro­de For­land vid det nors­ka Fol­ke­hel­se­in­sti­tu­tet en­ligt NRK.

FO­TO: FRED­RIK SAND­BERG/TT

När­ma­re 4 000 svens­kar har gjort själv­tes­ter som har gett fel­ak­ti­ga svar, med­de­lar svens­ka Folk­hälso­myn­dig­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.