Pa­ti­ent i Hong­kong co­ro­na­smit­tad två gång­er

Med 4,5 må­na­ders mel­lan­rum har en pa­ti­ent i Hong­kong di­a­gnos­ti­se­rats med co­vid-19 två gång­er. Det kan in­ne­bä­ra att im­mu­ni­te­ten ef­ter att ha smit­tats av vi­ru­set ba­ra va­rar i någ­ra må­na­der.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

En 33-årig da­ta­tek­ni­ker i Hong­kong tros ha in­fek­te­rats med co­ro­na­vi­ru­set två gång­er.

Det kon­sta­te­rar fors­ka­re vid The Uni­ver­si­ty of Hong Kong i en än­nu in­te pub­li­ce­rad, men god­känd, ar­ti­kel i Cli­ni­cal In­fectious Di­se­a­ses.

Ef­ter en ge­nom­gång­en in­fek­tion kan vi­rus­res­ter fin­nas kvar un­der en läng­re tid. Men en­ligt fors­kar­na blev man­nen in­fek­te­rad med 4,5 må­na­ders mel­lan­rum. Dess­utom vi­sa­de se­kven­se­ring av vi­ru­set vid bå­da till­fäl­le­na på up­pen­ba­ra olik­he­ter, vil­ket ty­der på att det verk­li­gen rör sig om en åter­in­fek­tion, skri­ver fors­kar­na. Vid det and­ra till­fäl­let fick dock pa­ti­en­ten en­dast lind­ri­ga sym­tom, vil­ket får fors­kar­na att spe­ku­le­ra i att sjuk­do­men kanske blir mil­da­re vid det and­ra till­fäl­let.

Om upp­gif­ter­na stäm­mer, kan det in­ne­bä­ra att en im­mu­ni­tet ef­ter en ge­nom­gång­en in­fek­tion av sarscov-2 ba­ra va­rar någ­ra må­na­der. Å and­ra si­dan är det­ta, så vitt man vet, det förs­ta och hit­tills en­da fal­let av en åter­in­fek­tion.

Lä­ka­ren Char­lot­te Thålin, som fors­kar på co­ro­na­vi­ru­sets im­mu­ni­tet vid Dan­de­ryds sjuk­hus i Stock­holm, är dock skep­tisk.

– Det här en en­sta­ka ca­se-re­port som det är jät­tesvårt att dra slut­sat­ser av. Man skul­le vil­ja ve­ta om och hur han var be­kräf­tat smit­tad vid de oli­ka till­fäl­le­na. Den här pa­ti­en­ten kanske ha­de ett ned­satt im­mun­för­svar, vi vet in­te. Det här vi­ru­set har än­då fun­nits i över ett halv­år och vi har in­te sett nå­got lik­nan­de ti­di­ga­re, så jag är långt ifrån över­ty­gad, sä­ger hon.

JO­HAN NILS­SON/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.