Trumps son: Bi­den är Loch Ness-monst­ret

Var­ning­ar för att se­ger för De­mo­kra­ter­na i hös­tens pre­si­dent­val skul­le le­da till ”ra­di­kal so­ci­a­lism” hag­la­de un­der in­led­ning­en av Re­pu­bli­ka­ner­nas kon­vent. Pre­si­dent Do­nald Trumps älds­te son Don Trump kal­la­de De­mo­kra­ter­nas pre­si­dent­kan­di­dat Joe Bi­den för ”

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TI­NA MAG­NER­GåRD BJERS/TT

Det var en strids­lys­ten pre­si­dent­son som in­tog sce­nen. Don Trump be­skrev fa­derns skat­te­sänk­ning­ar och av­re­gle­ring­ar som ”ra­ket­bräns­le” för till­väx­ten och skyll­de vå­rens eko­no­mis­ka kol­laps på Ki­nas kom­mu­nist­par­ti.

Fa­mil­jen Trump kal­lar of­ta co­ro­na­vi­ru­set för ”Ki­na­vi­ru­set” och pre­si­den­ten har an­kla­gat Pe­king för att mör­ka siff­ror ef­ter ut­brot­tet.

– Pe­king-Bi­den är så svag gente­mot Ki­na att un­der­rät­tel­se­vä­sen­det ny­li­gen drog slut­sat­sen att Kom­mu­nist­par­ti­et fö­re­drar Bi­den, dund­ra­de Don Trump.

Lik­nel­sen med det my­tis­ka skots­ka sjö­o­dju­ret i Loch Ness hand­la­de om den ti­di­ga­re vice­pre­si­den­tens när­ma­re ett halvt se­kel långa kar­riär i Washing­ton DC:s po­li­tis­ka värld, nå­got Trump med fle­ra kal­lar för ”träs­ket”.

”Vill stjä­la din fri­het”

Lik­som fle­ra and­ra må­la­de pre­si­dent­so­nen ut De­mo­kra­tis­ka par­ti­et och Joe Bi­den som ”ra­di­ka­la so­ci­a­lis­ter” som kom­mer att hö­ja skat­ter, stop­pa den eko­no­mis­ka åter­hämt­ning­en och stry­pa män­ni­skors fri­och rät­tig­he­ter. Hans flick­vän, ju­ris­ten och Fox News-pro­gram­le­da­ren Kim­ber­ly Guil­foy­le, gav ett lik­nan­de bud­skap.

– De vill stjä­la din fri­het! De vill kon­trol­le­ra vad du ser och tän­ker och tror på så att de kan kon­trol­le­ra hur du le­ver! häv­da­de hon om De­mo­kra­ter­na.

Det är tyd­ligt att val­rö­rel­sen re­dan bli­vit smut­sig och el­dar på po­la­ri­se­ring­en, ing­en de­mo­kra­tisk väl­ja­re skul­le kän­na igen sig i de be­skriv­ning­ar av par­ti­et som fram­för­des av de re­pu­bli­kans­ka ta­lar­na.

Det är även tyd­ligt i me­die­be­vak­ning­en av par­ti­kon­ven­tet. Trump­kri­tis­ka tid­ning­ar som The New York Ti­mes och The Washing­ton Post – ”fals­ka me­di­er” en­ligt pre­si­den­ten – fak­ta­kol­la­de ta­len och tar i sin be­vak­ning upp fel­ak­tig­he­ter som fram­förts. I Fox News, som an­ses stå pre­si­den­ten nä­ra, be­skrivs kon­ven­tet som ”upp­lyf­tan­de” och ”sen­sa­tio­nellt ef­fek­tivt”.

Styrs av Pe­lo­si?

Den vo­te­ring då Do­nald Trump for­mellt ut­sågs till pre­si­dent­kan­di­dat ge­nom­för­des re­dan i bör­jan av den i hu­vud­sak di­gi­ta­la sam­man­koms­ten. Kort där­på dök pre­si­den­ten själv upp i mäss­hal­len i Char­lot­te i North Ca­ro­li­na, där viss ak­ti­vi­tet på­går, och an­kla­ga­de De­mo­kra­ter­na för att fus­ka ef­tersom man un­der pan­de­min för­or­dar post­rös­tan­de.

Trump kom­mer att fram­trä­da un­der kon­ven­tets al­la fy­ra da­gar och bry­ter där­med tra­di­tio­nen att ta­la först den sista da­gen. Pre­si­den­tens fy­ra vux­na barn och lan­dets förs­ta dam Me­la­nia Trump ta­lar ock­så, och par­ti­kon­ven­tet har lik­nats vid en hyll­ning till fa­mil­jen Trump.

Re­pu­bli­ka­ner­na har valt att, med hän­vis­ning till det ned­ban­ta­de kon­ven­tet, i år in­te an­ta nå­got nytt par­ti­pro­gram ut­an hål­ler fast vid Trumps ”Ame­ri­ka först” som an­togs 2016.

Men pre­si­dent Trump har haft ett tufft år. Pan­de­min och dess eko­no­mis­ka ef­fek­ter har sla­git un­dan hans kanske främs­ta ar­gu­ment för att bli om­vald; den ti­di­ga­re så go­da eko­no­min.

Han har ock­så an­kla­gats för då­ligt le­dar­skap un­der de landsom­fat­tan­de pro­tes­ter mot ra­sism och dis­kri­mi­ne­ring som blos­sa­de upp ef­ter att svar­te Ge­or­ge Floyd dog un­der ett bru­talt po­li­sin­gri­pan­de i maj.

Att par­ti­et nu vill vi­sa upp mång­fald är tyd­ligt. Den en­de svar­te re­pu­bli­ka­nen i se­na­ten, Tim Scott, ha­de en fram­trä­dan­de ta­lar­roll på pre­miär­da­gen lik­som den ti­di­ga­re FN-am­bas­sa­dö­ren Nik­ki Ha­ley, som har in­diskt på­brå.

– I sto­ra de­lar av De­mo­kra­tis­ka par­ti­et är det nu mo­dernt att sä­ga att Ame­ri­ka är ra­sis­tiskt. Det är en lögn. Ame­ri­ka är in­te ett ra­sis­tiskt land, sa­de Ha­ley i an­fö­ran­det där hon även at­tac­ke­ra­de Bi­den och sa­de att han styrs av tal­man­nen Nan­cy Pe­lo­si och Ver­montse­na­torn Ber­nie San­ders.

FO­TO: SUSAN WALSH/TT-AP

Don Trump i en ta­lar­stol i Washing­ton, där han spe­la­de in sitt tal till Re­pu­bli­ka­ner­nas par­ti­kon­vent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.