Hi­sto­riskt be­sked av WHO: Po­lio har utro­tats i Afri­ka

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - MIA HOLM­BERG KARLS­SON/TT

Po­lio har of­fi­ci­ellt för­kla­rats utro­tat på den af­ri­kans­ka kon­ti­nen­ten. Det är den störs­ta folk­häl­so­fram­gång­en i Afri­ka se­dan utrot­ning­en av smitt­kop­por, kon­sta­te­rar Världs­häl­so­or­ga­ni­sa­tio­nen.

Kloc­kan 18 finsk tid kom det hi­sto­ris­ka be­ske­det: 32 år ef­ter att WHO:s glo­ba­la kamp för att utro­ta po­lio in­led­des är Afri­ka of­fi­ci­ellt fritt från vi­ru­set.

– Det sista ste­get var att gå ige­nom de upp­da­te­ra­de års­rap­por­ter­na från al­la Afri­kas län­der, och det sked­de i för­ra vec­kan. Så nu är det sä­kert att med­de­la att vild po­lio är utro­tat i Afri­ka, sä­ger Ab­del­halim Ab­dal­lah, kom­mu­ni­ka­tör för po­li­o­frå­gor vid WHO:s Afrika­kon­tor i Braz­za­vil­le, till TT.

Egent­li­gen har kon­ti­nen­ten va­rit po­li­o­fri se­dan au­gusti 2016, då det sista kän­da fal­let re­gi­stre­ra­des i nor­ra Ni­ge­ria. Men först nu kan WHO sä­ga med sä­ker­het att det in­te finns nå­gon en­de­misk sprid­ning.

Det är WHO:s cer­ti­fi­e­rings­kom­mis­sion för Afri­ka som för­kla­rat po­li­on utro­tad på kon­ti­nen­ten, rap­por­te­rar BBC.

Sjuk­do­men har le­gat bakom ota­li­ga fall av död, för­lam­ning och livs­långa funk­tions­ned­sätt­ning­ar, fram­för allt i fat­ti­ga­re län­der. Men tack va­re om­fat­tan­de vac­ci­na­tions­pro­gram är po­lio i dag för­pas­sat till histo­rie­böc­ker­na i de fles­ta av värl­dens län­der. Ef­ter WHO:s Afri­ka­be­sked be­räk­nas vi­ru­set nu en­dast spri­das en­de­miskt i Af­gha­nis­tan och Pa­kis­tan.

– Det är en enorm mil­stol­pe, den störs­ta fram­gång­en för folk­häl­san i Afri­ka se­dan utrot­ning­en av smitt­kop­por. Det be­vi­sar att det är ge­nom­för­bart att utro­ta en sjuk­dom, sä­ger Ab­dal­lah.

– Men det är ock­så vik­tigt att be­ly­sa att värl­den ald­rig kom­mer va­ra helt skyd­dad från po­lio för­rän vi nått en glo­bal utrot­ning. Vi­rus re­spek­te­rar in­te grän­ser.

Fort­fa­ran­de upp­täcks ett få­tal fall av vac­cin­de­ri­ve­rad po­lio runt om i värl­den var­je år, där vac­ci­net ut­veck­lats till ett ak­tivt vi­rus. Det­ta är dock väl­digt säll­synt.

Vägen till utrot­ning­en på den af­ri­kans­ka kon­ti­nen­ten har va­rit lång, sä­ger dok­tor Mats­hi­di­so Mo­e­ti, re­gi­o­nal chef för WHO i Afri­ka, vid ett webb­sänt se­mi­na­ri­um.

– Det har fun­nits mot­gång­ar, des­in­for­ma­tion och fi­ent­lig­het gente­mot vac­ci­na­tions­ar­be­ta­re. Of­ta har det ing­et att gö­ra med so­ci­a­la för­hål­lan­den el­ler ut­bild­ningsni­vå­er – vi ser det i väst­värl­den ock­så, att män­ni­skor tar ställ­ning ba­se­rat på des­in­for­ma­tion. Men tack va­re ett väl­digt

be­slut­samt le­dar­skap så kla­ra­de vi det, sä­ger hon.

Co­ro­na­pan­de­min har för­svå­rat kam­pen för vac­ci­na­tions­pro­gram på fle­ra håll i värl­den. På grund av smitt­risk och re­se­re­strik­tio­ner har kam­pan­jer fått stäl­las in, och ar­be­tet har bli­vit mer risk­fyllt för dem som ar­be­tar på fäl­tet. Mats­hi­di­so Mo­e­ti drar pa­ral­lel­ler mel­lan be­kämp­ning­en av po­li­o­vi­ru­set och co­vid-19.

– Det finns myc­ket att lä­ra från hur vi vann över po­lio. I slutän­dan hand­lar det om att nå och hjäl­pa de mest sår­ba­ra, dem som på­ver­kas värst. Till sy­ven­de och sist hand­lar det om so­li­da­ri­tet. Vi är al­la sam­man­bund­na – sam­häl­len, län­der och glo­balt – och ba­ra ge­nom so­li­da­ri­tet kan vi nå vå­ra hälso­mål.

FO­TO: GE­OR­GE OSO­DI/AP/TT

Sex­å­ri­ga Mstu­ra Fo­lu­ke vac­ci­ne­ras mot po­lio i ni­ge­ri­ans­ka La­gos 2004. Nu cer­ti­fie­ras he­la den af­ri­kans­ka kon­ti­nen­ten of­fi­ci­ellt som ”po­li­o­fri”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.