Om­fat­tan­de häl­so­vård tryg­gar ut­veck­ling­en

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - HANNELE VIR­TA­NEN REA NOPONEN spe­ci­al­sak­kun­ni­ga i ut­veck­ling­soch ka­ta­strof­häl­sa Fin­lands Rö­da Kors

GLO­BAL HäL­SA Co­ro­na­pan­de­min är den förs­ta glo­ba­la hu­ma­ni­tä­ra kri­sen i histo­ri­en som har drab­bat värl­dens al­la hörn sam­ti­digt. I kri­sens kär­na finns häl­san, men den av­slö­jar vårt be­ro­en­de av varand­ra även i många and­ra av­se­en­den.

Epi­de­mi­er och pan­de­mi­er är ett hot mot häl­san och sta­bi­li­te­ten på al­la ni­vå­er: lo­kalt, re­gi­o­nalt, na­tio­nellt och glo­balt. Be­red­skaps­ni­vån är för när­va­ran­de otill­räck­lig.

Co­ro­na­pan­de­min har vi­sat att sjuk­vårds­sy­ste­men mås­te stär­kas, att upp­följ­ning­en av sjuk­do­mar mås­te bli ef­fek­ti­va­re och att epi­de­mi­be­red­ska­pen mås­te bli bätt­re, över­allt. För att sam­häl­lens grund­läg­gan­de funk­tio­ner ska va­ra tryg­ga­de mås­te till­gång­en på häl­so­vård va­ra sä­ker­ställd.

Si­tu­a­tio­nen är mest sår­bar där den of­fent­li­ga häl­so­vår­den in­te är ka­pa­bel att pro­du­ce­ra över­gri­pan­de pri­mär­vårds­tjäns­ter ens un­der nor­ma­la för­hål­lan­den. Mest alar­me­ran­de är si­tu­a­tio­nen i kon­flikt­län­der, där he­la häl­so­vårds­sy­ste­met i värs­ta fall har kol­lap­sat.

Hår­dast drab­bar co­ro­na­pan­de­min män­ni­skor som re­dan är ut­sat­ta. De som in­te har någ­ra skydds­nät, be­spa­ring­ar el­ler möj­lig­he­ter till di­stans­ar­be­te på sam­ma sätt som i den pri­vi­le­gi­e­ra­de väst­värl­den. Även i in­du­stri­län­der slår pan­de­min hår­dast mot dem som re­dan är i en svår si­tu­a­tion.

Utö­ver de di­rek­ta kon­se­kven­ser har pan­de­min ef­fek­ter ock­så på hur and­ra sjuk­do­mar sprids och be­hand­las, i syn­ner­het i ut­veck­lings­län­der­na. Även i in­du­stri­län­der­na för­längs vård­kö­er­na när re­sur­ser­na är re­ser­ve­ra­de för co­ro­na­pa­ti­en­ter.

Den an­sed­da brit­tis­ka tid­skrif­ten The Lan­cet be­dö­mer att si­tu­a­tio­nen även­ty­rar till­gång­en på häl­so­vårds­tjäns­ter för i syn­ner­het möd­rar och barn. Även vac­ci­na­tions­pro­gram har i vis­sa fall av­bru­tits.

I sam­band med co­ro­na­pan­de­min ta­lar man myc­ket om häl­so­sä­ker­het. Det går att age­ra ef­fek­tivt i kris­si­tu­a­tio­ner då man un­der nor­mal­för­hål­lan­den har sat­sat på re­si­li­en­sen och har ett sjuk­vårds­sy­stem som med­bor­gar­na li­tar på och som kom­plet­te­ras av ak­tö­rer i ci­vil­sam­häl­let.

Häl­so­vårds­tjäns­ter med glo­bal om­fatt­ning är än­då en myc­ket stör­re ut­veck­ling­soch män­ni­sko­rätts­frå­ga. Un­der de se­nas­te åren har Fin­lands lång­sik­ti­ga fi­nan­sie­ring av det in­ter­na­tio­nel­la häl­so­ar­be­tet mins­kat. Fin­land bör hö­ja ut­veck­lings­fi­nan­sie­ring­en som fo­ku­se­rar på häl­sa till den ti­di­ga­re ni­vån och främ­ja i syn­ner­het fi­nan­sie­ring av häl­so­vår­den i de minst ut­veck­la­de län­der­na.

Fin­lands ut­veck­lings­po­li­tik ska upp­fyl­la må­len för en håll­bar ut­veck­ling, och där­för mås­te för­verk­li­gan­det av glo­ba­la häl­so­vårds­tjäns­ter ha en cen­tral roll. Dess­utom ska ci­vil­sam­häl­lets roll i det fö­re­byg­gan­de häl­so­ar­be­tet stär­kas för att kom­plet­te­ra häl­so­vårds­tjäns­ter­na, så­väl i Fin­land som ute i värl­den.

På oli­ka håll i värl­den stö­der just nu mil­jo­ner fri­vil­li­ga, som Rö­da Kor­set har ut­bil­dat, de pro­fes­sio­nel­la in­om häl­so- och so­ci­al­vård. De hjäl­per si­na med­män­ni­skor i det eg­na sam­häl­let att fö­re­byg­ga sjuk­do­mar, kän­na igen sym­tom och sö­ka sig till vård. De del­tar ock­så i oli­ka for­mer av om­sorgs­ar­be­te. Ett starkt ci­vil­sam­häl­le gör det möj­ligt att med låg trös­kel in­gri­pa re­dan in­nan si­tu­a­tio­nen ut­veck­lar sig till en epi­de­mi.

Fin­land ska fram­hä­va sin roll som främ­ja­re av sex­u­ell och re­pro­duk­tiv häl­sa. Det är vik­tigt att pra­ta om äm­net som en mänsk­lig rät­tig­het just nu, när pan­de­min gör det svå­ra­re för möd­rar och barn att få vård, och en del län­der mins­kar el­ler skär­per fi­nan­sie­ring­en som är av­sedd för främ­jan­de av sex­u­ell och re­pro­duk­tiv häl­sa.

De fin­länds­ka myn­dig­he­ter­na, or­ga­ni­sa­tio­ner­na och den pri­va­ta sek­torn har kom­pe­tens och in­no­va­tio­ner. Den kom­pe­ten­sen ska Fin­land ut­nytt­ja och hjäl­pa dem som drab­bas hår­dast av de glo­ba­la häl­so­kri­ser­na. Ett tyd­ligt en­ga­ge­mang och en klar sats­ning på att stöd­ja häl­so- och sjuk­vår­den in­ter­na­tio­nellt är en sats­ning på håll­bar ut­veck­ling, men även på Fin­lands egen häl­so­sä­ker­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.