Vad är plan B och C?

”Det är hög tid för Nor­den och Bal­ti­kum att se över vad man kan gö­ra för att plan A, da­gens rå­dan­de ord­ning, kan över­le­va men ock­så på all­var ha en idé om plan B och plan C.”

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - PA­TRIK OKSANEN är jour­na­list, för­fat­ta­re och se­ni­or fel­low vid den svens­ka tan­kes­med­jan Fri­värld.

För­säm­ring­ar­na sker allt snab­ba­re i vår om­värld och vi har svårt att ta in det som sker och vil­ka ris­ker det med­för, som i Be­la­rus. Dik­ta­torn Alek­sandr Lu­ka­sjen­ko för­sö­ker av­le­da upp­märk­sam­het från de­mon­stra­tio­ner­na ef­ter val­fus­ket, iklädd uni­form, ge­nom att slå på trum­man om att Na­to skul­le ho­ta lan­det. Ett miss­tag vid grän­sen kan bli för­ödan­de.

Det be­la­ru­sis­ka fol­kets fri­hets­törst, 30 år ef­ter si­na gran­nar, är för­stå­e­lig. De­mon­stra­tio­ner­na är im­po­ne­ran­de i om­fatt­ning och ut­form­ning. Sam­ti­digt sit­ter al­la par­ter med då­li­ga kort. Lu­ka­sjen­ko har tap­pat an­sik­tet och är nu be­ro­en­de av att Vla­di­mir Pu­tin hål­ler ho­nom un­der ar­mar­na. Om fol­ket in­te hål­ler sig bor­ta från ga­tor och torg finns ba­ra mer re­pres­sion att ta till för Lu­ka­sjen­ko. Den spi­ra­len kan slu­ta i blod­bad.

Pu­tin har in­te hel­ler de bäs­ta kor­ten. Re­la­tio­nen till Lu­ka­sjen­ko är in­te sär­skilt hjärt­lig, men om Minsk kan av­sät­ta en pre­si­dent med de­mon­stra­tio­ner så kan man gö­ra det i Moskva ock­så. Där­för vill Pu­tin få de­mon­stra­tio­ner­na att eb­ba ut in­nan man kan bör­ja by­ta le­da­re i Minsk. Skul­le op­po­si­tio­nen ut­veck­la sig i väst­lig rikt­ning el­ler om Lu­ka­sjen­ko tap­par kon­trol­len och det blir blod­bad är det san­no­likt att Ryss­land går in mi­li­tärt, men till ett högt pris. Mi­li­tär in­ter­ven­tion ut­an folk­ligt stöd blir far­ligt och kom­mer att ut­lö­sa fler sank­tio­ner från väst.

Op­po­si­tio­nen sit­ter ock­så med då­li­ga kort. Man är enig om att Lu­ka­sjen­ko mås­te bort och po­li­tis­ka fång­ar fri­ges, men där­ut­ö­ver är op­po­si­tio­nen långt ifrån ho­mo­gen. Vad gör man om Lu­ka­sjen­ko, med rysk hjälp, fort­sät­ter att be­hål­la kon­trol­len över våldsmo­no­po­let och sit­ter kvar? Hur länge or­kar op­po­si­tio­nen mo­bi­li­se­ra fred­ligt om hop­pet om en snar för­änd­ring mins­kar? Dess­utom ris­ke­rar våld­sam­he­ter att ut­lö­sa en rysk in­marsch.

EU och väst har ock­så då­li­ga kort, sank­tio­ner­na kom­mer in­te att för­änd­ra lä­get i Minsk.

Be­la­rus är in­te det en­da ex­emp­let på ökad osä­ker­het. USA har avi­se­rat ned­drag­ning­ar av trup­per­na i Tyskland och, vad vär­re för oss nord­bor, även i Nor­ge där Ma­rinkå­ren drar till­ba­ka 700 sol­da­ter. En vik­tig stra­te­gisk snub­bel­tråd för­svin­ner när USA ba­ra läm­nar kvar 20 man. Lägg till spän­ning­ar­na mel­lan Gre­kland och Tur­ki­et i Me­del­ha­vet och vad som hän­der med den eu­ro­pe­is­ka sä­ker­hets­ord­ning­en om Do­nald Trump blir om­vald som USA:s pre­si­dent. En and­ra man­dat­pe­ri­od med Trump kan le­da till att USA läm­nar Na­to, vil­ket för­re sä­ker­hets­råd­gi­va­ren John Bol­ton var­nat för. Slutak­ten från Helsing­fors 1975 och Pa­ris­stad­gan från 1990 kan då bli helt över­spe­la­de om Pu­tin får ige­nom att ska­pa en ny sä­ker­hets­ord­ning som kret­sar kring stor­mak­ters in­tres­sen på be­kost­nad av små sta­ters su­ve­rä­ni­tet. Skul­le det ske öpp­nar det för att de­lar av Ös­ter­sjön ham­nar i rysk in­fly­tel­sesfär om in­te EU kan fyl­la va­ku­u­met ef­ter USA.

Det är hög tid för Nor­den och Bal­ti­kum att se över vad man kan gö­ra för att plan A, da­gens rå­dan­de ord­ning, kan över­le­va men ock­så på all­var ha en idé om plan B och plan C och ska­pa för­ut­sätt­ning­ar för dess ge­nom­fö­ran­de vid ett krislä­ge. Men ni kan nog glöm­ma att få hö­ra pre­si­den­ter, stats­mi­nist­rar och ut­ri­kesmi­nist­rar dis­ku­te­ra B och C i of­fent­lig­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.