Ta för­nuf­tet till fånga

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - NI­NA AF HäLLSTRöM Es­bo

BUD­GE­TEN En­ligt Fi­nans­mi­ni­s­te­ri­ets bud­get­för­slag vill man skä­ra ner an­sla­gen till vå­ra so­ci­al- och häl­so­vårds­or­ga­ni­sa­tio­ner med 127 mil­jo­ner eu­ro, vil­ket är 33 pro­cent mind­re än i år. I pro­po­si­tio­nen fö­reslås 252 mil­jo­ner i bi­drag till sam­fund och stif­tel­ser som job­bar för häl­sa och so­ci­alt väl­må­en­de. I år be­vil­ja­des 380 mil­jo­ner eu­ro. Skill­na­den är enorm!

Om ned­skär­ning­ar­na blir av för­säm­ras verk­sam­hets­för­ut­sätt­ning­ar­na för or­ga­ni­sa­tio­ner­na dras­tiskt. De här or­ga­ni­sa­tio­ner­na ar­be­tar med per­so­ner som har en sår­bar ställ­ning i sam­häl­let, el­ler som an­nars be­hö­ver stöd och hjälp. Det hand­lar om barn, unga, se­ni­o­rer, miss­bru­ka­re,

lång­tids­sju­ka, per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning el­ler psy­kisk ohäl­sa. Fi­nan­sie­rings­pro­ble­men till des­sa all­män­nyt­ti­ga or­ga­ni­sa­tio­ner mås­te lö­sas på ett håll­bart sätt.

Co­ro­nakri­sen har lyft fram styr­kor i vårt sam­häl­le, men ock­så svag­he­ter­na har ac­cen­tu­e­rats. Iso­la­tion, en­sam­het och brist på mänsk­li­ga kon­tak­ter har or­sa­kat säm­re häl­sa hos många ut­sat­ta per­so­ner. So­ci­al- och häl­so­vårds­or­ga­ni­sa­tio­ner­na kun­de un­der kri­sen kvickt änd­ra på si­na verk­sam­hets­for­mer så att mål­grup­per­na fick stöd i den för­svå­ra­de si­tu­a­tio­nen. Bland an­nat er­bjöds di­gi­talt kam­rat­stöd och hjälp för per­so­ner med men­ta­la pro­blem.

De fö­re­slag­na ned­skär­ning­ar­na skul­le le­da till upp­säg­ning­ar in­om or­ga­ni­sa­tio­ner­na. Det be­ty­der att ar­be

tet för per­so­ner som är sår­ba­ra i sam­häl­let mins­kar, vil­ket le­der till ökat tryck på of­fent­li­ga tjäns­ter i kom­mu­ner­na. Det skul­le va­ra oer­hört kort­sik­tigt att mins­ka på verk­sam­hets­för­ut­sätt­ning­ar­na då de här or­ga­ni­sa­tio­ner­na be­hövs som mest.

Fi­nan­sie­ring­en av de all­män­nyt­ti­ga or­ga­ni­sa­tio­ner­na har sin bas i Ve­ikkaus un­der­stöd. Ve­ikkaus in­täk­ter har mins­kat på grund av oli­ka or­sa­ker. Un­der co­ro­nakri­sen stäng­des spel­au­to­ma­ter och ca­si­non. Dess­utom av­bröts fot­bolls- och ishoc­key­se­ri­er vil­ket mins­ka­de in­täk­ter­na från vads­lag­ning.

Ut­ma­ning­ar­na med or­ga­ni­sa­tio­ner­nas fi­nan­sie­ring kun­de lö­sas till ex­em­pel med att sän­ka lot­te­riskat­ten, ge­nom att flyt­ta vis­sa bi­drags­mot­ta­ga­re un­der bud­get­fi­nan­sie­ring el­ler ge­nom att helt en­kelt kom­pen­se­ra minsk­ning­en av Ve­ikkaus in­täk­ter med bud­get­me­del. De all­män­nyt­ti­ga or­ga­ni­sa­tio­ner­na har va­rit allt­för be­ro­en­de av peng­ar från Ve­ikkaus.

Jag öns­kar att re­ge­ring­en nu tar sitt för­nuft till fånga och med det sna­ras­te hit­tar en håll­bar lös­ning till de här kvis­ti­ga fi­nan­sie­rings­ut­ma­ning­ar­na. Fram­för allt stäl­ler jag mitt hopp till mitt eget par­tis SFP:s riks­dags­le­da­mö­ter att de gör sitt yt­ters­ta i bud­get­för­hand­ling­ar­na för att nå ett var­ak­tigt re­sul­tat.

Då de all­män­nyt­ti­ga or­ga­ni­sa­tio­ner­na mår bra mår ock­så med­bor­gar­sam­häl­let bra – och det kom­mer al­la fin­län­da­re till gagn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.