AND­RAS RÖS­TER

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Mil­jö­mi­ni­s­te­ri­et pla­ne­rar ett na­tur­skydds­om­rå­de i Kvar­ken. Om­rå­det om­fat­tar över 100 000 hek­tar, störs­ta de­len vat­ten­om­rå­den Om­rå­det skul­le be­rö­ra kom­mu­ner­na Kors­näs, Ma­lax, Kors­holm, Ny­kar­le­by, Va­sa och Vörå. Me­dan he­la Ös­ter­bot­ten är för­bluf­fat över pla­ner man ald­rig hört ta­las om ta­lar Mil­jö­mi­ni­s­te­ri­et om det som en själv­klar­het. Det är ett gam­malt be­slut som verk­ställs all­de­les för sent, me­nar mi­ni­ste­ri­et. Det lå­ter aning­en Kaf­kaar­tat.

Va­sab­la­det

Dan Ek­holm om att Ös­ter­bott­ning­ar­na har kun­nat ta hand om Kvar­ken i år­hund­ra­den och tror att de kla­rar av det ock­så fram­ö­ver – med el­ler ut­an na­tur­skydds­om­rå­den.

KSF ME­DIA AR­KIV

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.