Po­lis ut­re­der Bolts fö­del­se­dags­fest

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Värl­dens snab­bas­te man har tes­tats po­si­tivt för co­ro­na­vi­ru­set, be­kräf­tar ja­mai­cans­ka myn­dig­he­ter.

Usa­in Bolt sit­ter nu i ka­ran­tän i sitt hem, ba­ra da­gar ef­ter att han fi­ra­de sin 34-års­dag med en stor fest.

Den pen­sio­ne­ra­de världs­re­kord­hål­la­ren på 100 och 200 me­ter har in­te be­kräf­tat sitt testre­sul­tat, men han upp­ma­nar al­la som va­rit i kon­takt med ho­nom att gå i ka­ran­tän.

– Jag gjor­de ett test i lör­dags för att läm­na (Ja­mai­ca) för att job­ba, sä­ger Bolt i en vi­deo på so­ci­a­la me­di­er.

– Jag för­sö­ker va­ra an­svars­full så jag kom­mer att stan­na in­ne och ta det för­sik­tigt.

Sprint­s­tjär­nan sä­ger att han in­te har någ­ra symp­tom.

Ja­mai­cas pre­miär­mi­nis­ter Andrew Hol­ness sä­ger att po­li­sen har in­lett en un­der­sök­ning kring Bolts fö­del­se­dags­fi­ran­de. En vi­deo från fes­ten vi­sar hur många män­ni­skor dric­ker och dan­sar ut­an att hål­la so­ci­al di­stans el­ler bä­ra masker.

Bolt tog åt­ta OS-guld un­der kar­riä­ren. Han blev pap­pa i maj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.