Fin­land del­tar in­te i hös­tens JEM

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Vol­ley­boll­för­bun­dets sty­rel­se be­slöt un­der sitt mö­te i mån­dags att Fin­land in­te kom­mer att del­ta i vol­ley­bol­lens och be­ach­vol­leyns EM-täv­ling­ar för ju­ni­o­rer. Or­sa­ken till att för­bun­det väl­jer att nob­ba täv­ling­ar­na är co­ro­na­vi­ruspan­de­min.

Tre EM-tur­ne­ring­ar i be­ach­vol­ley står på pro­gram­met i höst: U22-EM och U18-EM i Tur­ki­et samt U22-EM i Tjec­ki­en.

I vol­ley­boll ha­de Fin­land kva­li­fi­ce­rat in sig till U18-poj­kar­nas EM i Ita­li­en och U17-flic­kor­nas EM i Mon­te­negro.

Ro­vani­e­mi skul­le stå värd för Nor­deu­ro­pe­is­ka mäs­ter­ska­pet NEVZA för un­der 19-åring­ar. För­bun­det be­slöt att mäs­ter­ska­pen in­te ar­ran­ge­ras. Fin­land del­tar in­te hel­ler i mot­sva­ran­de tur­ne­ring för un­der 17-åring­ar i Dan­mark.

Dä­re­mot såg för­bun­det för till­fäl­let ing­et hin­der för att de två pa­ren Taru Lah­ti-Li­uk­ko­nen / An­ni­i­na Park­ki­nen och Ni­i­na Ah­ti­ai­nen / Ri­ik­ka Lehto­nen del­tar i EM i be­ach­vol­ley i Lett­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.