Uefa tes­tar publik på Su­per­cup­fi­na­len

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Su­per­cup­fi­na­len i Bud­a­pest mel­lan Bay­ern Mün­chen och Se­vil­la ska spe­las in­för ett be­grän­sat an­tal åskå­da­re, med­de­lar Uefa.

”Me­dan det har va­rit vik­tigt att vi­sa att fot­bol­len kan fort­sät­ta ut­an fans har spe­let för­lo­rat li­te av sin ka­rak­tär. Vi hop­pas att Uefa Su­per­cup blir star­ten på att fan­sen kan åter­vän­da till mat­cher­na”, sä­ger Ue­fas ord­fö­ran­de Alek­san­der Ce­fe­rin i ett press­med­de­lan­de.

Fi­na­len spe­las på Pus­kás Are­na i Bud­a­pest den 24 sep­tem­ber och Uefa skri­ver att man kom­mer att släp­pa in upp till 30 pro­cent av are­nans ka­pa­ci­tet på 67 000 åskå­da­re.

Uefa med­de­lar sam­ti­digt att öv­ri­ga mat­cher ska fort­sät­ta att spe­las bakom stäng­da dör­rar fram till an­nat be­slu­tats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.