Sto­ra ut­sa­gor i det lil­la for­ma­tet

Hufvudstadsbladet - - Kultur - MATS LILJEROOS kul­tur@hbl.fi

Ka­le­vi Aho må va­ra en mäs­ta­re på or­kes­ter­mu­sik. Ock­så in­om kam­mar­mu­si­ken ut­tryc­ker han sig kärn­fullt. SAM­TI­DA KONSTMUSIK

Ka­le­vi Aho

Kam­mar- och in­stru­men­tal­mu­sik. Jaak­ko Ku­u­sisto, Pek­ka Ku­u­sisto, vi­o­lin, Samu­li Pel­to­nen, cel­lo, Son­ja Frä­ki, pi­a­no. (BIS)

Or­kes­terns ut­trycks­mäs­si­ga möj­lig­he­ter tycks trig­ga Ka­le­vi Ahos ska­pan­de fan­ta­si max­i­malt, me­dan kam­mar- och in­stru­men­tal­mu­si­ken kan fö­re­fal­la mind­re an­ge­lä­gen. Det­ta är dock en vil­la. Aho har en för­må­ga att sä­ga sto­ra och vik­ti­ga sa­ker även i det mer be­grän­sa­de for­ma­tet och hans svit med so­lo­verk för oli­ka in­stru­ment – till dags da­to 16 styc­ken – hör till sam­ti­dens mest be­ty­dan­de i sitt slag.

Jaak­ko Ku­u­sisto har ti­di­ga­re spe­lat in So­lo I för vi­o­lin och för­e­vi­gar nu även Ahos två öv­ri­ga so­lo­vi­o­lin­verk: den Bachin­spi­re­ra­de so­na­ten för so­lo­vi­o­lin (1973) samt den för John Storgårds skriv­na, in­ner­li­ga In me­mo­ri­am Pe­hr Hen­rik Nordgren (2009). Ka­le­vi Aho, själv vi­o­li­nist, stäl­ler av­se­vär­da krav på ex­e­kutö­ren och Ku­u­sisto tac­kar och tar emot med ge­nom­mu­si­ka­liskt käns­lo­sam­ma tolk­ning­ar.

I La­men­to för två vi­o­li­ner, skri­vet 2001 till min­net av den i för­tid bort­gång­ne vi­o­li­nis­ten Sa­ka­ri Lauko­la, får Jaak­ko be­nä­gen as­sistens av bro­der Pek­ka, me­dan Samu­li Pel­to­nen vi­sar sig på sty­va li­nan i det lad­da­de Pre­lu­di­um, toc­ca­ta och post­lu­di­um för cel­lo och pi­a­no (1974). Hal­la för vi­o­lin och pi­a­no (1992) är en char­mig ba­ga­tell, där slut­par­ti­ets fros­ti­ga klang­er kon­tras­te­rar fint mot den mer jord­nä­ra öpp­ning­en.

Ahos hov­pi­a­nist Son­ja Frä­ki urupp­för­de den and­ra pi­a­no­so­na­ten, Hom­mage à Be­et­ho­ven, vid Mänt­tä­fes­ti­va­len 2018 och pre­sen­te­rar nu en mi­nu­ti­öst av­vägd skiv­ver­sion. Även det­ta är hy­perkrä­van­de mu­sik, trots att vir­tu­o­si­te­ten lig­ger me­ra un­der ytan än fullt syn­lig i da­gen, och Frä­kis för­tjus­ning över ut­ma­ning­en ski­ner ige­nom var­je om­sorgs­fullt re­a­li­se­rad fras och åt­börd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.