Fin­länds­ka ljud­mil­jö­er in­spe­la­de och för­äd­la­de

Dof­ten av trä­flis, lju­det av sor­lan­de bäc­kar och myc­ket an­nat mö­ter Ole Ner­drum när han ut­fors­kar am­bi­ent och sounds­ca­pes i en fin­ländsk kon­text. De in­hems­ka ljud­land­skap som hörs på fy­ra ski­vor från det se­nas­te de­cen­ni­et lug­nar och ger plats för ef­ter­tan

Hufvudstadsbladet - - Kultur - OLE NER­DRUM kul­tur@hbl.fi

Esa Ko­ti­lai­nen: So­i­va Teh­das (2011) (Run­ning Moo­se Pro­duc­tions)

So­i­va teh­das in­ne­hål­ler var­ken upp­re­pa­de me­lo­di­er el­ler be­at men ljudupp­tag­ning­ar­na från trä­för­äd­lings­fa­bri­ker i Kym­mene­da­len sväng­er med ru­ti­nens rytm.

Här kan man för­nim­ma ma­skin­sa­lar­nas am­bi­ens och med li­te fan­ta­si kän­na dof­ten av trä­flis. Sur­ran­de ma­ski­ner och di­ver­se and­ra ljud ger en käns­la av att sa­ker hän­der just i ögon­blic­ket och att allt föl­jer ett strikt sche­ma just så som det går till i en fa­brik.

Det he­la lät­tas upp med en gnut­ta hu­mor när en stru­lan­de la­bo­rant lyc­kas stäl­la till det i Se­koi­le­va La­bo­rant­ti. Teh­tai­den So­ta med Ko­ti­lai­nens dra­ma­tis­ka synt­spel kan tol­kas som en tra­gisk kamp mot ned­skär­ning­ar­na in­om fa­briks­verk­sam­he­ten.

Mia Si­ma­nai­nen: Soi Hel­vi Ju­vo­nen (2020) (Egen ut­gå­va)

På Soi Hel­vi Ju­vo­nen har sång­ers­kan Mia Si­ma­nai­nen med ljud­spe­ci­a­lis­ten Joo­nas Outa­ko­ski ska­pat tio ljud­bil­der ut­i­från mo­der­nis­ten Hel­vi Ju­vo­nens (1919–1959) grubb­lan­de dik­ter. Si­ma­nai­nen va­ri­e­rar mel­lan sång och upp­läs­ning. Nauru är en le­van­de be­skriv­ning av en å med ljud av rin­nan­de vat­ten som ac­kom­pan­je­rar Si­ma­nai­nens sen­su­el­la sång i folk­mu­sik­stil. I Po­h­ja­jäätä hörs hur be­stick skra­par mot en tall­rik, en vägg­kloc­ka slår tre och ur en ra­dio hörs Si­ma­nai­nen sjung­an­des den eng­els­ka ver­sio­nen av dik­ten som hon ti­di­ga­re sjung­it på eng­els­ka med kvar­tet­ten Aja­ton.

Ski­van gör sig bäst i en lugn lyss­nings­mil­jö el­ler i hör­lu­rar för att man ska kun­na upp­fat­ta mins­ta knas­ter, sus och brus som un­der­stry­ker te­ma­na i Ju­vo­nens ly­rik.

Te­ho Ma­jamä­ki: Tra­ve­lo­gue (2016) (Udu Mood Mu­sic)

Tra­ve­lo­gue är en re­se­dag­bok med ban­da­de ljud­mil­jö­er, fäl­t­in­spel­ning­ar med mu­sik från oli­ka håll i värl­den som mul­ti-in­stru­men­ta­lis­ten Te­ho Ma­jamä­ki an­vänt i si­na kom­po­si­tio­ner. Ski­van är mest av allt at­trak­tiv för si­na le­van­de ljud­bil­der.

Med den ri­ka ”ljud­ban­ken” och med med­ver­kan av Pa­le­fa­ce, Vil­le Va­lo, Jo­han­na Kur­ke­la och Is­mo Alan­ko lå­ter ski­van bå­de ex­o­tisk och lätt­smält, rentav un­der­hål­lan­de.

Ma­jamä­ki lyc­kas sär­skilt bra i The One Thousand Na­mes Of Gods där en ori­en­ta­lisk ga­tu­mil­jö sveps in i ett smit­tan­de pop­te­ma.

Pe­rus­sas­ta­ma­la: May Queen (2019) (Su­ola­ve­si Re­cords)

Ba­sis­ten Mi­kael Saas­ta­moi­nen, känd från jazz­kvar­tet­ten Ok:ko och Su­per­po­si­tion, gör spän­nan­de upp­täckts­fär­der på el­bas un­der pseu­do­ny­men Pe­rus­sas­ta­ma­la. På den förs­ta ut­gå­van, en c-kas­sett, syss­la­de ba­sen med free jazz och no­i­se­mu­sik. På May Queen går det lug­na­re till i am­bi­ent­stäm­ning­ar och med jazz­sax­o­fo­nis­ten Jus­si Kan­nas­tes med­ver­kan.

Du­on an­vän­der ställ­vis spar­samt pul­se­ran­de se­kven­ser och in­stru­men­ten lå­ter na­tur­li­ga. An­sla­gen på bas­sträng­ar­na är tyd­li­ga sam­ti­digt som sax­o­fo­nen su­sar blyg­samt, som i den my­si­ga in­led­ning­en By The Be­ach House och i den där­på föl­jan­de Hyjy.

Med bå­de kom­po­ne­rat och im­pro­vi­se­rat snur­rar May Queen på skiv­tall­ri­ken, el­ler i kas­sett­spe­la­ren, med en de­li­kat god dos för vän­ner av bå­de am­bi­ent och jazz.

Mia Si­ma­nai­nen va­ri­e­rar sång, upp­läs­ning och kon­kre­ta ljud i si­na tio ljud­bil­der till Hel­vi Ju­vo­nens po­e­si. ■ FO­TO: TANJA AHOLA/PRESS­BILD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.