Glän­san­de trum­pet med ele­gis­ka un­der­to­ner

Asplunds glän­san­de trum­pet och fly­gel­horn gra­ve­rar in en sil­ver­kant i mu­si­ken.

Hufvudstadsbladet - - Kultur - Pe­ter Asplund All My Sep­tem­bers (Prop­ho­ne) JAN-ERIK HOLM­BERG

Den svens­ke trum­pe­ta­ren Pe­ter Asplund tor­de va­ra täm­li­gen be­kant för jazz­publi­ken här, då han upp­trätt många gång­er i vårt land. Många har ock­så hört ho­nom ut­an att ve­ta det till­sam­mans med po­par­tis­ter som Kent, Li­sa Ek­dahl el­ler Bo Kas­pers Or­kes­ter.

All My Sep­tem­bers är Asplunds åt­ton­de ski­va. På de fles­ta ti­di­ga­re ski­vor har han spe­lat stan­dard­lå­tar men nu är allt ma­te­ri­al eget. Lyck­ligt­vis har in­te styc­ke­nas stan­dard sjun­kit. Ut­an att bju­da på fär­dig­tug­gat och ut­an att krång­la till det kon­cen­tre­rar sig trum­pe­ta­ren på grun­de­le­men­ten me­lo­di och har­mo­ni.

På ski­van finns fy­ra stor­bands­spår, på ett av des­sa med­ver­kar sång­a­ren Isa­bel­la Lund­gren. Stor­bands­blå­set an­vänds of­tast gans­ka spar­samt vil­ket ger ski­van ett en­het­ligt ut­tryck. Det finns näm­li­gen även gle­sa­re spår med kärn­tri­on Aspi­ra­tion, Asplund och ski­vans ut­märk­ta komp

■ ba­sis­ten Hans An­ders­son och trum­mi­sen Jo­han Löfcrantz Ram­say.

Sil­ver­kant

Asplunds glän­san­de trum­pet och fly­gel­horn gra­ve­rar in en sil­ver­kant i mu­si­ken. Ibland är två trum­pe­ter i far­ten sam­ti­digt, uni­sont el­ler längs oli­ka spår. Fy­ra and­ra trum­pe­ta­re med­ver­kar, där­ibland Jan Koh­lin som för någ­ra år se­dan spe­la­de i UMO (han har för­res­ten även spe­lat i Ja­mes Last Or­chest­ra).

Vid si­dan om Asplunds trum­pet hörs pi­a­nis­ten Lars Jans­son of­ta i so­list­roll. Jans­son är ut­an tvi­vel se­dan länge en av de vik­ti­ga­re pi­a­nis­ter­na i Sve­ri­ge.

All My Sep­tem­bers är i hu­vud­sak en lugn ski­va, även om tem­po­na är många. Det är jazz med ett stänk av me­lan­ko­li, men ock­så med ett stänk av lyx i form av den kom­pro­misslö­sa in­stru­men­te­ring­en.

FO­TO: BIR­GIT­TA NYLéN/PRESS­BILD

Pe­ter Asplunds All My Sep­tem­bers är i hu­vud­sak en lugn ski­va. Det är jazz med ett stänk av me­lan­ko­li, men ock­så med ett stänk av lyx.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.