Pre­ten­ders på rätt kurs igen

Det nya Pre­ten­der­sal­bu­met är ef­ter en lång pa­us igen ett så­dant som re­cen­sen­ten kan dig­ga ut­an att ta stöd från ban­dets ti­di­ga stor­hets­pe­ri­od.

Hufvudstadsbladet - - Kultur - The Pre­ten­ders Ha­te for Sa­le (BMG) HEN­RIK JANS­SON

Chris­sie Hyn­de är en av få kvinn­li­ga roc­kar­tis­ter som va­rit obe­stridd band­le­da­re än­da se­dan slu­tet av 1970-ta­let, men un­der det ak­tu­el­la mil­len­ni­et har hon prö­vat fan­sens tå­la­mod. So­lo­ski­van Stock­holm (2014) över­skred rib­ban, men an­nars har al­bu­men i re­gel sak­nat till­räck­ligt star­ka lå­tar och ock­så känts en aning oen­ga­ge­ra­de.

Desto mer gläd­jan­de är då att hen­nes Pre­ten­ders på färs­ka ut­gå­van Ha­te for Sa­le är till­ba­ka på rätt kurs. Hyn­de har i gi­tar­ris­ten Ja­mes Wal­bour­ne hit­tat en ut­märkt låt­skri­var­par­häst, och kanske har ock­så den ur­sprung­li­ga trum­mi­sen Mar­tin Cham­bers åter­komst gett en men­tal vi­ta­mi­nin­jek­tion. I al­la hän­del­ser tycks hon nu igen nju­ta av det hon gör.

Fin bal­la­dav­del­ning

Öpp­ning­en är i re­la­tion till för­vänt­ning­ar­na rentav för­bluf­fan­de stark med den 70-tals­roc­kan­de ti­tellå­ten och se­dan The Buzz – en av de fi­nas­te pop­bal­la­der Hyn­de gjort. Över­lag vi­sar hon i bal­la­dav­del­ning­en att me­lo­di­käns­lan in­te för­svun­nit nå­gon­stans, och dess­utom sjung­er hon med en in­ten­si­tet man länge sak­nat.

Visst har ett par upp­tem­po-gre­jer av för­ut­säg­bart stan­dard­snitt ock­så slun­kit med, men al­la lå­tar är åt­minsto­ne tä­ta – de kloc­kar in på ti­der mel­lan 2’30 och 3’30. Ing­et onö­digt tjafs, och gi­tar­ris­ten Wal­bour­ne per­so­ni­fi­e­rar det här med någ­ra pre­ci­sa, av­ska­la­de so­lon i klas­sisk rock’n’rol­lan­da.

Så visst har vi änt­li­gen igen fått ett Pre­ten­der­sal­bum som man kan dig­ga ut­an att ta stöd från ban­dets ti­di­ga stor­hets­pe­ri­od.

Öpp­ning­en är i re­la­tion till för­vänt­ning­ar­na rentav för­bluf­fan­de stark med den 70-tals­roc­kan­de ti­tellå­ten och se­dan

The Buzz – en av de fi­nas­te pop­bal­la­der Hyn­de gjort.

Hen­rik Jans­son

re­cen­sent

FO­TO: CHRIS PIZZELLO/AP/TT

Chris­sie Hyn­de gör ett starkt al­bum med The Pre­ten­ders. Här fång­ad på bild un­der en kon­sert i Ka­li­for­ni­en 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.