Gas­bol­lar en van­lig syn i åländs­ka vi­kar

Fle­ra har för­und­rat sig över de bru­na top­par som bör­jat stic­ka upp ur vatt­net på in­ner­fjär­dar­na på Åland i som­mar.

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - SU­SAN­NA SKOGBERG/NYA ÅLAND/SPT

To­ny Ce­der­berg, ama­nu­ens vid Husö bi­o­lo­gis­ka sta­tion, för­kla­rar fe­no­me­net:

– Det rör sig om Vauche­ria dicho­to­ma, även kal­lad sjal­gräs el­ler svart­skin­na. På Åland är sjal­grä­set re­la­tivt van­ligt i vå­ra skyd­da­de vi­kar i in­nerskär­går­den, spe­ci­ellt i den nord­väst­ra in­nerskär­går­den.

Sjal­grä­set är en så kal­lad slan­galg som hör till släk­tet gul­grönal­ger. I Ös­ter­sjön finns cir­ka 15 ar­ter som hör till det­ta släk­te och av dem är sjal­grä­set den van­li­gas­te. I skyd­da­de vi­kar kan sjal­grä­set mer el­ler mind­re täc­ka he­la bott­nen, på 1–7 me­ters djup.

– Sjal­grä­set väx­er myc­ket tätt un­der gynn­sam­ma för­hål­lan­den, li­te som en myc­ket lur­vig mat­ta, sä­ger Ce­der­berg.

– Mat­tan kan bli så tät att det upp­står sy­re­fria för­hål­lan­den un­der mat­tan, när or­ga­niskt ma­te­ri­al bryts ner. Då bil­das bland an­nat me­tang­as. Om sjal­grä­set är väl­må­en­de och väd­ret varmt kan det bil­das så myc­ket me­tang­as un­der mat­tan att det loss­nar från bott­nen och fly­ter upp till ytan.

Det här bru­kar ske un­der sen­som­ma­ren. Fe­no­me­net fö­re­kom­mer i he­la värl­den, men är van­li­gast i Eu­ro­pa.

En­ligt To­ny Ce­der­berg finns det ing­et of­fi­ci­ellt namn för de här gas­fyll­da bol­lar­na, men det finns en rad oli­ka be­näm­ning­ar i folk­mun. På Husö har de sitt eget: Lind­hol­ma­re.

JO­A­KIM HOLMSTRöM/NYA ÅLAND FO­TO:

Fors­kar­na Jen­ny Wik­ström och Lars Finn­bäck vi­sar en av ”Lind­hol­mar­na” ut­an­för Husö bi­o­lo­gis­ka sta­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.