Fiske­da­gen fi­ras i dag

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

Den na­tio­nel­la fiske­da­gen fi­ras i dag. Tu­sen­tals barn kom­mer att få be­kan­ta sig med fis­ke un­der da­gen, många för förs­ta gång­en i sitt liv.

Fiske­da­gen fi­ras tra­di­tio­nellt i maj, men på grund av co­ro­na­vi­ru­set var ar­ran­gö­ren, Central­för­bun­det för fis­ke­ri­hus­håll­ning, tvung­en att flyt­ta fram jip­pot till den 26 au­gusti. Det har lett till många av­bok­ning­ar.

Av de pla­ne­ra­de eve­ne­mang­en hålls nu ba­ra en tred­je­del. Bar­nen får me­ta, be­kan­ta sig med oli­ka fis­ke­me­to­der, art­be­stäm­ma fis­kar och lä­ra sig om fisk som mat, pro­gram­met va­ri­e­rar från ort till ort.

– Det mest ef­ter­läng­ta­de pro­gram­num­ret är då bar­nen själ­va får fis­ka. I syn­ner­het för många stads­barn är det här förs­ta gång­en de hål­ler i ett fis­ke­spö, sä­ger ko­or­di­na­tor Ta­pio Gustafs­son från Central­för­bun­det.

De sko­lor som in­te har möj­lig­het att ta ele­ver­na ut och fis­ka kan be­kan­ta sig med fis­ke på webb­saj­ten ah­ven.net/sv/fak­ta-om-fisk/un­der­vis­nings­ma­te­ri­al/. Un­der vå­ren har un­der­vis­nings­ma­te­ri­a­let ut­ö­kats, nu finns där fis­ke­re­la­te­ra­de upp­gif­ter för låg- och hög­sta­di­e­klas­ser.

FO­TO: MOSTP­HO­TOS

Un­der den na­tio­nel­la fiske­da­gen får bar­nen bland an­nat me­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.