2022

Bätt­re än en okon­trol­le­rad spi­ral av för­lus­ter, sä­ger stats­sek­re­te­ra­re Ol­li Koski me­dan PAU väd­jar om att få be­hål­la hel­tids­an­ställ­ning­ar­na. Postut­del­ning tre da­gar i vec­kan och stat­lig sub­ven­tio­ne­ring för tid­nings­ut­del­ning­en – så ser visionen ut för Post

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

kan det bli ak­tu­ellt med brevut­del­ning ba­ra tre da­gar i vec­kan. På glest be­bod­da om­rå­den som sak­nar mor­gonut­del­ning be­hövs ett stat­ligt un­der­stöd för att tryg­ga att al­la får si­na tid­ning­ar fem da­gar i vec­kan. Det fö­re­slår en ar­bets­grupp som grans­kat Pos­tens fram­tid.

I fram­ti­den ska Pos­ten de­la ut brev­post ba­ra tre da­gar i vec­kan, fö­re­slår en ar­bets­grupp som ut­vär­de­rat fram­tids­ut­sik­ter­na för Pos­ten som länge haft svå­ra pro­blem med lön­sam­he­ten. På glest be­bod­da om­rå­den som sak­nar mor­gonut­del­ning kom­mer sta­ten att er­bju­da sub­ven­tio­ner för att tryg­ga att al­la får si­na tid­ning­ar fem da­gar i vec­kan.

– Det här är en trend vi sett i de öv­ri­ga nor­dis­ka län­der­na, sä­ger stats­sek­re­ta­re Ol­li Koski på en press­kon­fe­rens på ons­da­gen.

Subvention­erna be­räk­nas kos­ta 10–15 mil­jo­ner eu­ro per år. För­sla­get ska tryg­ga ut­del­ning­en av tid­ning­ar fem da­gar i vec­kan och sam­ti­digt för­bätt­ra Pos­tens verk­sam­hets­för­ut­sätt­ning­ar.

Det här kom­mer att in­ne­bä­ra att det ar­be­te Pos­ten gör mins­kar, men hur myc­ket pre­ci­se­rar Ol­li Koski in­te.

– Allt ska gö­ras kon­trol­le­rat och i gott sam­ar­be­te.

Klu­ven si­tu­a­tion

I bak­grun­den finns en dras­tisk ned­gång i Pos­tens lön­sam­het. Just nu är si­tu­a­tio­nen klu­ven med en väx­an­de pa­ke­tut­del­ning som fått yt­ter­li­ga­re fart av co­ro­nae­pi­de­min, och en ned­gång i res­ten av verk­sam­he­ten.

Allt fär­re brev, tid­ning­ar och re­klam­blad skic­kas med pos­ten. Ut­veck­ling­en hör till de snab­bas­te i Europa, sä­ger Koski – del­vis på grund av det mas­si­va di­gi­ta­la kliv det fin­länds­ka sam­häl­let ta­git.

För paketutdel­ningen är det evig julaf­ton spe­ci­ellt i co­ro­na­ti­der, sä­ger Ol­li Koski – men för brev­pos­ten är det fritt fall.

– Si­tu­a­tio­nen har länge va­rit kri­tisk för Pos­ten. An­ta­let brev och tid­ning­ar har sjun­kit så kraf­tigt att det in­te läng­re finns till­räck­ligt myc­ket att de­la ut, sä­ger stats­sek­re­te­ra­ren.

Ar­bets­grup­pen har för­sökt hit­ta sätt att an­pas­sa Pos­ten till den för­änd­ra­de mark­na­den på ett så skon­samt sätt som möj­ligt. För­sla­get går här­näst vi­da­re till Kom­mu­ni­ka­tions­mi­ni­s­te­ri­et och krä­ver en för­änd­ring i post­la­gen.

– Det här är bätt­re för al­la par­ter än en okon­trol­le­rad spi­ral av för­lus­ter, sä­ger Koski.

Yr­jö Esko­la som är di­rek­tör vid Pos­ten sä­ger i ett press­med­de­lan­de att han hop­pas för­sla­get drivs ige­nom så snabbt som möj­ligt. Den mins­ka­de brev­vo­ly­men un­der co­ro­nakri­sen har ökat tryc­ket på dis­tri­bu­tio­nen re­dan nu, sä­ger han.

”En för­änd­ring 2022 är långt bor­ta, vi be­hö­ver snab­ba lös­ning­ar.”

PAU: Be­håll hel­tids­job­ben

Ändringar i lag­stift­ning­en har re­dan ti­di­ga­re fått verk­sam­he­ten att lu­ta mot en ut­del­ning tre da­gar i vec­kan, sä­ger Hei­di Ni­e­mi­nen som är ord­fö­ran­de för Fin­lands post- och lo­gistiku­ni­on PAU. Med tan­ke på fram­ti­den är det av­gö­ran­de om man väl­jer att in­fö­ra ar­be­te på del­tid el­ler in­te, sä­ger hon.

– I en lå­gav­lö­nad bransch går det in­te att le­va på ett halv­tids­jobb. Det får många an­ställ­da att sö­ka sig nå­gon an­nan­stans.

Hon tror det är möj­ligt att för­verk­li­ga de pla­ne­ra­de för­änd­ring­ar­na så att så många som möj­ligt får be­hål­la si­na hel­tids­an­ställ­ning­ar och sin nu­va­ran­de lö­ne­ni­vå. Det be­ty­der sam­ti­digt att en del jobb kom­mer att för­svin­na helt.

Det är en­ligt Ni­e­mi­nen svårt att för­ut­spå ex­akt hur många jobb som kom­mer att för­svin­na, ef­tersom re­sur­ser­na kon­stant mins­kar re­dan som det är.

Hon sä­ger att si­tu­a­tio­nen skul­le va­ra be­tyd­ligt enkla­re om Pos­ten slu­ta­de trixa med in­hyrd ar­bets­kraft för att få ner per­so­nal­kost­na­der­na.

– Det åter­står att se om det stat­li­ga bo­la­get väl­jer en an­svars­full väg i sin per­so­nal­po­li­tik el­ler in­te.

FOTO: JUS­SI NUKARI/LEH­TIKU­VA

En ar­bets­grupp som be­står av stats­sek­re­te­ra­re fö­re­slår att kra­ven på postut­del­ning ska bli lind­ri­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.