Kre­a­tiv tolk­ning av av­tal ökar osä­ker­he­ten

Co­ro­na­hun­dar­na vän­tar på till­stånd att job­ba på Helsing­fors-Van­da flyg­plats

Hufvudstadsbladet - - Ny­he­ter - TOM­MY WES­TERLUND tom­my.wes­terlund@ksf­me­dia.fi

Nu ska den som pla­ne­rar en re­sa ut­om­lands kun­na gö­ra en risk­be­döm­ning av res­må­let med hjälp en tra­fik­ljus­mo­dell för re­se­nä­rer.

Län­der­na har fär­gats an­ting­en grö­na, oran­gea el­ler rö­da på en kar­ta. Smit­to­ris­ken är i oran­gea och rö­da län­der stör­re än i Fin­land och där­för upp­ma­nar In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd fin­län­da­re som be­sökt des­sa län­der att sät­ta sig i fri­vil­lig ka­ran­tän ef­ter hem­koms­ten. För­u­tom Fin­land är ba­ra Est­land, Lett­land och Ung­ern grö­na på kar­tan.

På Helsing­fors-Van­da flyg­plats har en del rik­ta­de co­ro­na­test gjorts, och ka­pa­ci­te­ten kan ut­ö­kas.

En yt­ter­li­ga­re åt­gärd för att för­hind­ra smitt­sprid­ning blir det pi­lot­pro­jekt med co­ro­na­hun­dar som snart kör igång på flyg­plat­sen. Ifall hun­dar­na upp­täc­ker in­re­san­de som luk­tar co­ro­na, kan de också se­na­re kom­ma att an­vän­das för att för­hind­ra att smit­tospri­da­re släpps in på mas­se­ve­ne­mang som kon­ser­ter, teat­rar och mäs­sor.

Den svens­ka för­svars­mak­ten har ny­li­gen no­te­rat ett för­säm­rat sä­ker­hets­lä­ge i när­om­rå­det. Co­ro­na­pan­de­min ökar oron, si­tu­a­tio­nen i Be­la­rus bi­drar till ökad osä­ker­het och ing­en lös­ning är i sik­te i Ukrai­na. För när­va­ran­de på­går också en rysk mi­li­täröv­ning i Ös­ter­sjö­om­rå­det.

Svens­ka för­svars­mak­tens in­sats­chef sä­ger till Dagens Ny­he­ter att lä­get sam­man­ta­get just nu är mer in­sta­bilt, kon­flikt­fyllt och svå­ra­re att för­ut­se. För att bätt­re in­for­me­ra sig om vad som på­går har en svensk be­red­skaps­in­sats i syd­öst­ra och mel­lers­ta Östersjön in­letts den här vec­kan.

Hän­del­ser­na kring den rys­ka op­po­si­tions­le­da­ren Alek­sej Na­val­nyj är än­nu okla­ra, men om det slut­ligt be­kräf­tas att han har för­gif­tats rik­tas oro­an­de blic­kar mot Kreml. Det mins­kar in­te spän­ning­en om den auk­to­ri­tä­ra sta­ten vi­sar sig ha ett fing­er med i även det här spe­let.

I Fin­land fick vi igen för någ­ra vec­kor se­dan upp­le­va en rysk flyg­kränk­ning då två Su­hoi Su-27 jakt­plan flög in i fin­ländskt ter­ri­to­ri­um ut­an­för Helsing­fors. Vår öst­ra gran­ne har ta­git för va­na att med ojäm­na mel­lan­rum strun­ta i grän­ser­na för att vi­sa musk­ler­na.

Käns­lan av trygg­het har min­sann in­te ökat i vårt när­om­rå­de.

Fin­lands sä­ker­hets- och ut­ri­kes­po­li­tik har den här vec­kan dis­ku­te­rats vid am­bas­sa­dörs­da­gar­na, som i år un­dan­tags­vis ord­nas vir­tu­ellt. Lik­som ti­di­ga­re har också den högs­ta stats­led­ning­en del­ta­git med in­lägg och tal.

Pre­si­dent Sau­li Ni­i­ni­stö är i högs­ta grad in­satt i spän­ning­ar­na i så­väl vårt när­om­rå­de som i värl­den över­lag. Han kon­sta­te­ra­de i tis­da­gens tal att stor­makts­kam­pen es­ka­le­rar och att den väx­an­de spän­ning­en mel­lan USA och Ki­na blir allt tyd­li­ga­re också för oss. Det är dess­utom syn­ner­li­gen an­ge­lä­get hur Ryss­land po­si­tio­ne­rar sig.

Pre­si­den­ten sa­de vi­da­re att det re­gel­ba­se­ra­de sy­ste­met och de in­sti­tu­tio­ner och över­ens­kom­mel­ser som det byg­ger på ut­sätts för allt stör­re pröv­ning­ar. Han vi­sa­de stor oro för hur lätt­vin­digt in­sti­tu­tio­ner tän­jer på grän­ser­na och tar till kre­a­ti­va tolk­ning­ar av sitt re­gel­verk. Sam­ti­digt smu­las in­ter­na­tio­nel­la av­tal sön­der och prin­ci­per luck­ras upp.

En del av sitt tal kon­cen­tre­ra­de Ni­i­ni­stö på EU och spe­ci­ellt till­koms­ten av EU:s åter­hämt­nings­pa­ket för en tid se­dan. De cen­tra­la prin­ci­per­na för eko­no­min har en­ligt Ni­i­ni­stö un­der­grävts år ef­ter år, del­vis har de för­svun­nit helt. Det har skett till följd av ad hoc-tolk­ning­ar, med som­ma­rens åter­hämt­nings­pa­ket som det yt­ters­ta ex­emp­let.

”Al­la EU-fö­re­språ­ka­re bör oroa sig för det­ta; var­je si­tu­a­tion där man tilläm­par kre­a­tiv tolk­ning väc­ker frå­gor, tvi­vel och kri­tik. När så­da­na si­tu­a­tio­ner upp­re­pas bör­jar de med ti­den ur­hol­ka he­la in­sti­tu­tio­nens le­gi­ti­mi­tet”, sa­de Ni­i­ni­stö.

Han un­der­strök att han in­te tar ställ­ning till in­ne­hål­let i åter­hämt­nings­pa­ke­tet. Men att Ni­i­ni­stö för­hål­lit sig kri­tisk även till det är ing­en hem­lig­het, det har han sig­na­le­rat re­dan ti­di­ga­re. Nu var det i al­la fall prin­ci­pen som var hans hu­vud­po­äng – en vik­tig så­dan.

EU:s öka­de för­svars- och sä­ker­hets­po­li­tis­ka sam­ar­be­te har ut­gjort en cen­tral del av Ni­i­ni­stös sä­ker­hets­tänk för Fin­lands del, också där­för är hans oro för­stå­e­lig.

”Vi fort­sät­ter med att ut­veck­la Eu­ro­pe­is­ka uni­o­nens ge­men­sam­ma ut­ri­kes-, sä­ker­hets- och för­svars­po­li­tik. Vi be­fin­ner oss i en ek­va­tion där vårt eget ytt­re öde lätt mäts mot EU.” Tänk om tolk­nings­vä­gen öpp­nas också i EU:s ytt­re för­bin­del­ser, var Ni­i­ni­stös be­rät­ti­ga­de frå­ga.

Man kan också frå­ga vad EU:s so­li­da­ri­tets­ar­ti­kel om bi­stånd till ett med­lems­land egent­li­gen står för om EU-re­gel­ver­kets tex­ter är tänj­ba­ra åt oli­ka håll.

Det är de star­ka som i all­män­het vin­ner på om man bör­jar gö­ra lö­sa tolk­ning­ar av vad man ti­di­ga­re kom­mit över­ens om, på­pe­ka­de Ni­i­ni­stö i ett säll­synt tyd­ligt, kraf­tigt och be­fo­gat tal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.