HUS: Allt kla­ra­re att barn in­te spri­der co­ro­na

Helsing­fors och Ny­lands sjuk­vårds­di­strikt har tes­tat över 11 000 barn för co­ro­na i au­gusti. Av des­sa har en­dast fem tes­tat po­si­tivt.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Det ver­kar allt kla­ra­re att barn in­te spri­der coronaviru­set, upp­ger av­del­nings­ö­ver­läka­re Har­ri Sax­én vid Helsing­fors och Ny­lands sjuk­vårds­di­strikt (HUS). Sax­én re­dogjor­de för de se­nas­te ob­ser­va­tio­ner­na an­gå­en­de barn och co­ro­na på HUS press­kon­fe­rens om co­ro­nalä­get på ons­da­gen.

En­ligt Sax­én har HUS i au­gusti tes­tat över 6 000 barn i 0–5-års­ål­dern och över 5 000 barn i 5–10-års­ål­dern. I den yng­re grup­pen upp­da­ga­des fy­ra co­rona­fall och i den äld­re ba­ra ett.

Bland barn som är över 10 år har fal­len va­rit nå­got fle­ra.

– Hos barn påminner co­ro­na­sym­to­men om and­ra luft­vägs­in­fek­tio­ner. Det vill sä­ga snu­va, hos­ta, halsont, ibland and­nings­svå­rig­he­ter och di­ar­ré. Med tan­ke på det är de svå­ra att se­pa­re­ra från and­ra för­kyl­ning­ar, sä­ger Sax­én.

En­ligt ho­nom för­vän­ta­de man sig i bör­jan av epi­de­min att da­gis skul­le bli co­ro­na­här­dar. Det­ta har än­då in­te skett. Barn har of­tast bli­vit smit­ta­de på an­nat sätt.

– Smit­tan kom­mer näs­tan all­tid från vux­na. Det är osan­no­likt att sjuk­do­men smit­tar på da­gis.

Sax­én på­pe­kar att var­je test kos­tar kring 150 eu­ro.

– Det här or­sa­kar sto­ra kost­na­der. Ba­ra i au­gusti har vi an­vänt ett par mil­jo­ner på att tes­ta barn, vil­ket är rätt myc­ket med tan­ke på att vi upp­da­gat ba­ra fem fall, sä­ger han.

HEN­RI FORSS/SPT

FOTO: VIL­HEL­MI­NA öH­MAN/SPT

■ En­ligt HUS ver­kar det allt kla­ra­re att barn in­te spri­der coronaviru­set. Ba­ra fem av 11000 barn har tes­tat po­si­tivt. Och smit­tan ver­kar kom­ma från vux­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.