När ska barn co­ro­na­testas?

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - Käl­la: In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd

●Barn be­hö­ver in­te tes­tas om sym­to­men är myc­ket lind­ri­ga och bar­net ve­ter­li­gen in­te an­ting­en har haft kon­takt med en co­ro­na­smit­tad per­son, el­ler har en fa­mil­je­med­lem som har åter­vänt från en re­sa un­der de se­nas­te 14 da­gar­na

●Barn ska hål­las hem­ma också med lind­ri­ga luft­vägs­sym­tom och åter­vän­da till da­gis och sko­la först ef­ter en sym­tom­fri dag.

●Om bar­net gör ett co­ro­na­test som är ne­ga­tivt, kan hen åter­vän­da till da­gi­set el­ler sko­lan fastän sym­to­men in­te skul­le ha för­svun­nit helt.

●Om bar­net har gjort ett co­ro­na­test, men hin­ner bli sym­tom­fri in­nan testre­sul­ta­tet kom­mer kan bar­net åter­vän­da till da­gi­set el­ler sko­lan om bar­net in­te har va­rit ut­satt för coronaviru­set el­ler har en fa­mil­je­med­lem som rest un­der de se­nas­te 14 da­gar­na.

●Om bar­net har ast­ma­tisk snu­va, en­sta­ka nys­ning­ar el­ler om nä­san rin­ner ut­om­hus kan bar­net gå till da­gi­set el­ler sko­lan.

●Om fle­ra fa­mil­je­med­lem­mar in­sjuk­nar sam­ti­digt räc­ker det med ett ne­ga­tivt testre­sul­tat. Al­la fa­mil­jens barn be­hö­ver in­te tes­tas.

●Bar­net be­hö­ver in­te gö­ra fle­ra co­ro­na­test om luft­vägs­sym­to­men drar ut på ti­den och om sym­tom­bil­den för­blir den­sam­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.