Lä­ka­re nöj­da då fär­re barn tes­tas

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - EMMA STRÖM­BERG/SPT

De nya di­rek­ti­ven om co­ro­na­test­ning för barn tas emot med lätt­nad in­om sjuk­vår­den, som över­be­las­tats av al­la som sökt sig till test­ning. På Nya barn­sjuk­hu­set i Helsing­fors är lä­kar­na gla­da över att man in­te fort­sät­ter slä­pa barn till den obe­hag­li­ga prov­tag­ning­en i onö­dan.

De nya di­rek­ti­ven om co­ro­na­test­ning för barn tas emot med lätt­nad in­om sjuk­vår­den, som över­be­las­tats av al­la som ve­lat tes­ta sig. In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färds ny­as­te di­rek­tiv är att barn som har väl­digt lind­ri­ga luft­vägs­sym­tom in­te ge­nast be­hö­ver gö­ra ett test. Ti­di­ga­re har sam­ma di­rek­tiv, att tes­ta sig ge­nast när man får även lind­ri­ga sym­tom, gällt för så­väl barn som vux­na.

På Nya barn­sjuk­hu­set i Helsing­fors väl­kom­nar man institutet­s nya di­rek­tiv. Barn­spe­ci­allä­ka­re Min­na Ka­ner­vo tyc­ker att barn har be­las­tats onö­digt myc­ket.

– Det har hänt att barn som in­te ens va­rit för­kyl­da har förts på prov­tag­ning. Bar­net har till ex­em­pel ba­ra rå­kat ny­sa. Dag­hems­per­so­nal har också kom­men­de­rat barn till prov­tag­ning fast de in­te har någ­ra be­fo­gen­he­ter för så­dant, sä­ger Ka­ner­vo.

De nya di­rek­ti­ven ger li­te mer rum för egen risk­be­döm­ning, vil­ket Ka­ner­vo an­ser är bra.

– Di­rek­ti­ven kom först på tis­da­gen, så vi får än­nu se hur de tas emot och fun­ge­rar i prak­ti­ken. Vi hop­pas att barn ska kun­na und­vi­ka onö­di­ga prov­tag­ning­ar.

Ska­par långa kö­er till test­ning

Bar­nin­fek­tionslä­ka­ren vid Åbo uni­ver­si­tets­cen­tral­sjuk­hus, Vil­le Pel­to­la, kon­sta­te­rar att barns ak­ti­va co­ro­na­tes­tan­de har be­las­tat test­nings­sy­ste­met och väl­digt få av de barn som har tes­tats har bu­rit på vi­ru­set.

– Den pro­cen­tu­el­la an­de­len av tes­ter­na som va­rit po­si­ti­va har va­rit läg­re för barn än för vux­na.

– Nu är vi ba­ra i au­gusti och har in­te kom­mit in i den värs­ta för­kyl­nings­sä­song­en. Vi ökar he­la ti­den test­ka­pa­ci­te­ten, men det skul­le än­då in­te räc­ka till om al­la barn med för­kyl­nings­sym­tom för­des på test, sä­ger Pel­to­la.

Men Pel­to­la be­to­nar att di­rek­ti­vet fort­fa­ran­de är att barn ska tes­tas med låg trös­kel.

Det som är nytt är att barn som en­dast har myc­ket lind­ri­ga sym­tom in­te be­hö­ver fö­ras på test ut­an kan stan­na hem­ma, och så föl­jer man med sym­tom­ut­veck­ling­en. Pel­to­la sä­ger att väl­digt lind­ri­ga sym­tom främst hand­lar om rin­nan­de nä­sa, om bar­net får fe­ber el­ler hos­ta är det re­dan skäl att fö­ra bar­net på co­ro­na­vi­rus­test. Om sym­to­men går över är det ok att ef­ter en sym­tom­fri dag åter­vän­da till da­gis el­ler sko­la.

I di­rek­ti­ven från In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd står det att ”bar­net ska fö­ras på test om vård­nads­ha­va­ren el­ler häl­so­vårds­per­so­nal be­dö­mer att bar­net har sym­tom som pas­sar in på co­ro­na­vi­rus­in­fek­tio­nen”.

Co­ro­na­vi­rus­sym­to­men kan va­ra väl­digt lind­ri­ga, hur kan en vård­nads­ha­va­re be­dö­ma när det hand­lar om co­ro­na? Pel­to­la sä­ger att man mås­te gö­ra en hel­hets­be­döm­ning där man tar i be­ak­tan­de om det finns and­ra fak­to­rer som gör att man kan miss­tän­ka en co­ro­na­vi­rus­in­fek­tion, som att en fa­mil­je­med­lem har va­rit på re­sa un­der de se­nas­te 14 da­gar­na el­ler att bar­net va­rit i kon­takt med en co­ro­na­smit­tad per­son.

In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd har in­te gett nå­gon ex­akt ål­der för vem di­rek­ti­ven gäl­ler ef­tersom barn ut­veck­las oli­ka, men en rikt­gi­van­de öv­re ål­ders­gräns för institutet­s di­rek­tiv är att de gäl­ler barn upp till 10–12 år.

FOTO: MI­KAEL SJöVALL/SPT

■ Barn ska fort­fa­ran­de stan­na hem­ma också med väl­digt lind­ri­ga luft­vägs­sym­tom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.