THL:s nya färg­kar­ta ska gö­ra det lät­ta­re att ve­ta vart det är tryggt att re­sa

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SO­FIE FOG­DE/SPT

In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd pub­li­ce­ra­de på ons­da­gen en så kal­lad tra­fik­ljus­mo­dell för re­se­nä­rer. Mi­ka Sal­mi­nen sä­ger att in­sti­tu­tet san­no­likt kom­mer upp­da­te­ra kar­tan var­je vec­ka.

In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd har ut­ar­be­tat en så kal­lad tra­fik­ljus­mo­dell som ska un­der­lät­ta fin­län­dar­nas risk­be­döm­ning om man pla­ne­rar att re­sa ut­om­lands.

– Mo­del­len er­sät­ter in­te myn­dig­he­ter­nas el­ler re­ge­ring­ens be­slut som ta­gits an­gå­en­de grän­ser­na, sä­ger Mi­ka Sal­mi­nen, di­rek­tör vid In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd.

In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd, So­ci­a­loch hälso­mi­ni­s­te­ri­et och In­ri­kesmi­ni­s­te­ri­et in­for­me­ra­de på ons­da­gen om häl­so­trygg­he­ten vid grän­ser­na.

Upp­da­te­ras var­je vec­ka

Tra­fik­ljus­mo­del­len be­står av en kar­ta där län­der­na fär­gats an­ting­en grö­na, oran­gea el­ler rö­da. Fär­gen ska ge en fing­er­vis­ning om vil­ka län­der det är sä­kert att re­sa till. Den ska också ge in­for­ma­tion om vad man ska ta i be­ak­tan­de då man åter­vän­der till Fin­land.

De grö­na de­lar­na av kar­tan re­pre­sen­te­rar län­der som har ett lik­nan­de co­ro­nalä­ge som Fin­land. De oran­gea och rö­da par­ti­er­na på kar­tan re­pre­sen­te­rar län­der där ris­ken för att smit­tas är hög­re re­spek­tivt be­tyd­ligt hög­re än i Fin­land.

– De rö­da län­der­na har över 25 nya sjuk­doms­fall per 100 000 per­so­ner un­der de se­nas­te 14 dyg­nen. In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd kom­mer san­no­likt upp­da­te­ra kar­tan var­je vec­ka, sä­ger Sal­mi­nen.

Sal­mi­nen väd­jar till fin­län­dar­na att sät­ta sig i fri­vil­lig ka­ran­tän om man åter­vän­der från ett orange el­ler rött land.

Helsing­fors-Van­da flyg­plats

Vid in­for­ma­tions­till­fäl­let del­tog även gräns­kon­trol­len­hets­chef Tu­o­mas La­os­maa, sak­kun­nig Las­se Ilk­ka vid So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et och bi­trä­dan­de stads­di­rek­tör Timo Aron­kytö vid Van­da stad.

Ilk­ka sä­ger att myn­dig­he­ter­nas sam­ar­be­te som star­ta­de i mit­ten av ju­li har fun­ge­rat väl. Co­ro­na­test­ning­en har en­ligt ho­nom kom­mit i gång bra vid de oli­ka grän­sö­ver­gång­ar­na.

Ilk­ka sä­ger att un­ge­fär hälf­ten av de be­kräf­ta­de fal­len i lan­det har kopp­ling till re­san­de.

Vid Helsing­fors-Van­da flyg­plats har man gjort rik­ta­de co­ro­na­test se­dan den 3 au­gusti. Det finns möj­lig­het att åt­minsto­ne för­dubb­la ka­pa­ci­te­ten.

– Hit­tills har man kun­nat be­kräf­ta 10 fall vid flyg­plat­sen, sä­ger Ilk­ka.

Aron­kytö sä­ger att man har tes­tat al­la flyg som an­länt från Ru­mä­ni­en. Tes­ten är fri­vil­li­ga men de fles­ta har gått med på att tes­tas. Två fall har hit­tills upp­täckts en­ligt Aron­kytö.

FOTO: MIK­KO STIG/LEH­TIKU­VA

■ Mi­ka Sal­mi­nen, di­rek­tör vid In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd, in­for­me­ra­de på ons­da­gen om den nya tra­fik­ljus­mo­del­len som ska hjäl­pa fin­län­da­re om de tving­as re­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.