Ing­et ka­ran­tänskrav ef­ter dags­kryss­ning­ar till Sve­ri­ge

Osä­ker­he­ten kring vad som gäl­ler för den som åker på kryss­ning ut­an att läm­na bå­ten i Sve­ri­ge är nu slut.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - NYA ÅLAND/SPT

Kryss­nings­re­se­nä­rer som in­te går i land i Sve­ri­ge be­hö­ver in­te va­ra i fjor­ton da­gars fri­vil­lig ka­ran­tän.

Det be­ske­det har Ålands land­skaps­re­ge­ring fått av So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et ef­ter ett mö­te mel­lan land­ska­pets so­ci­al- och häl­so­vårds­mi­nis­ter An­net­te Holmberg-Jans­son (MSÅ) och om­sorgs- och fa­mil­je­mi­nis­ter Kris­ta Ki­uru (SDP).

”Det­ta för­ut­sät­ter dock att kryss­nings­far­ty­gen ser till att häl­so­sä­ker­he­ten om­bord är un­der kon­troll”, med­de­lar land­skaps­re­ge­ring­en.

En­ligt land­skaps­re­ge­ring­en har So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et även med­de­lat att man kom­mer att gå ige­nom allt det prak­tis­ka med gräns­be­vak­nings­myn­dig­he­ter­na och med re­de­ri­er­na.

Land­skaps­re­ge­ring­en skri­ver i sitt press­med­de­lan­de att man väl­kom­nar be­ske­det och ser fram emot en fort­satt tät och bra di­a­log med mi­ni­s­te­ri­et i frå­gor som rör pan­de­min.

Ålands riks­dags­le­da­mot Mats Löfström skri­ver i ett press­med­de­lan­de att han är glad att mi­ni­s­te­ri­et nu gett ett tyd­ligt be­sked.

– Ef­tersom med­bor­ga­re är duk­ti­ga på att föl­ja re­kom­men­da­tio­ner, vil­ket är en bra sak, är det också oer­hört vik­tigt med kla­ra och tyd­li­ga di­rek­tiv, sä­ger Löfström i sitt press­med­de­lan­de.

Löfström kon­sta­te­rar att osä­ker­he­ten kring frå­gan om ka­ran­tän för kryss­nings­re­se­nä­rer som in­te sti­ger av bå­ten har haft ne­ga­ti­va kon­se­kven­ser för så­väl re­de­ri­er­na som tu­rist­fö­re­ta­gar­na på Åland.

– Re­de­ri­er­na har ar­be­tat hårt med ru­ti­ner­na och det har va­rit tryggt på far­ty­gen. Nu är dess­utom co­ro­nalä­get i Sve­ri­ge dra­ma­tiskt myc­ket bätt­re än i ju­ni. Där­för skul­le det ha va­rit olo­giskt att in­fö­ra sträng­a­re re­kom­men­da­tio­ner än ti­di­ga­re ef­tersom re­kom­men­da­tio­ner­na up­pen­bar­li­gen va­rit till­räck­li­ga också i en myc­ket vär­re fas av pan­de­min.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.