UPM spa­rar och stäng­er pap­pers­fa­brik

Skogs­bo­la­get UPM pla­ne­rar att stänga pap­pers­fa­bri­ken i Jäm­sä, den sista fa­bri­ken som an­vänt re­tur­pap­per i Fin­land.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - OS­KAR RöNN­BERG/HBL, SPT

UPM om­or­ga­ni­se­rar sin verk­sam­het med må­let att spa­ra 75 mil­jo­ner eu­ro per år. Pap­pers­fa­bri­ken i Kai­po­la kan en­ligt pla­ner­na stäng­as fö­re års­skif­tet. Där ar­be­tar 450 per­so­ner. De kan al­la bli upp­sag­da.

Att fa­bri­ken i Kai­po­la stängs be­ty­der att tid­nings­pap­per in­te läng­re pro­du­ce­ras i Fin­land. Det har också va­rit den en­da fa­bri­ken som an­vänt re­tur­pap­per i den fins­ka pap­pers­pro­duk­tio­nen, vil­ket kan in­ne­bä­ra att re­tur­papp­ret i fort­sätt­ning­en kom­mer att fö­ras ut­om­lands.

Re­tur­pap­per an­vänds bland an­nat i till­verk­ning­en av tid­nings­pap­per, vil­ket le­der till att tid­nings­papp­ret i fort­sätt­ning­en mås­te im­por­te­ras.

Yt­ter­li­ga­re 110 jobb kan för­svin­na i och med att UPM sam­ti­digt in­le­der sa­m­ar­bets­för­hand­ling­ar vid si­na fa­bri­ker i Ja­kob­stad, Kou­vo­la och Vill­man­strand.

Dess­utom kan 60 jobb för­svin­na från UPM:s skogs­verk­sam­het i Fin­land. I Ter­va­saa­ri kan också 50 jobb vid fö­re­ta­get på­ver­kas av om­struk­tu­re­ring­ar.

Skogs­bo­la­get pla­ne­rar också be­spa­ring­ar ut­an­för Fin­land. Un­ge­fär 170 jobb be­rörs av om­struk­tu­re­ring­ar i tio oli­ka län­der i Europa och i Nor­da­me­ri­ka.

Sam­man­lagt be­rörs 840 an­ställ­da av om­struk­tu­re­ring­ar­na.

Be­slu­tet att stänga fa­bri­ken i Kai­po­la be­ror in­te på att verk­sam­he­ten där in­te skul­le va­ra ef­fek­tiv. Tvärtom har man gjort enor­ma ef­fek­ti­ve­rings­åt­gär­der och har en kun­nig per­so­nal som pro­du­ce­rar pap­per av god kva­li­tet, sä­ger Anu Aho­la, di­rek­tör vid UPM:s pap­per­sen­het, på en press­kon­fe­rens på ons­da­gen.

– Kai­po­la är ett of­fer­lamm, det är ytt­re om­stän­dig­he­ter som av­gjor­de att vi är tvung­na att stänga fa­bri­ken, sä­ger Aho­la.

Då Aho­la räk­nar upp des­sa ytt­re om­stän­dig­he­ter som gör Kai­po­la till UPM:s minst kost­nads­ef­fek­ti­va fa­brik, blir det tyd­ligt att UPM är be­svi­ket på den fins­ka sta­ten, bland an­nat då det gäl­ler be­skatt­ning.

– Den en­skil­da ar­bets­ta­ga­rens lö­ne­ni­vå är in­te hel­ler kon­kur­rens­kraf­tig i för­hål­lan­de till vå­ra störs­ta kon­kur­ren­ter. I tre­skifts­ar­be­te kos­tar den fins­ka ar­be­ta­ren 30 pro­cent mer än den tys­ka, sä­ger Aho­la.

Ett an­nat stort pro­blem är Fin­lands lä­ge i för­hål­lan­de till de sto­ra pap­pers­mark­na­der­na – lo­gistik­kost­na­der­na är höga. Den fins­ka mark­na­den står för un­der 10 pro­cent av Kai­po­las pro­duk­tion.

Pap­pers­fa­bri­ken Kai­po­la är en av två UPM-fa­bri­ker i Jäm­sä och en av sta­dens störs­ta ar­bets­gi­va­re. Jäm­säs stads­di­rek­tör Hanna He­las­te sä­ger till Helsingin Sa­no­mat att stäng­ning­en in­te ba­ra är ett hårt slag mot de an­ställ­da ut­an också mot al­la un­der­le­ve­ran­tö­rer i trak­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.