Mi­chae­la Ramm-Sch­midt

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Ål­der: 45.

●●Bor: I Es­bo.

●●Fa­milj: Man och två barn i skol­ål­dern.

●●Ut­bild­ning och kar­riär: Stu­dent vid Kyrkslätts gym­na­si­um, ju­ri­dikex­a­men vid Helsing­fors uni­ver­si­tet, har ny­li­gen ta­git Mas­ter of Bu­si­ness Ad­mi­nist­ra­tion, har job­bat som ad­vo­kat, som in­tres­se­be­va­ka­re på Tek­no­lo­gi­in­du­strin, som fö­re­tagsju­rist och som egen­fö­re­ta­ga­re in­om håll­bar af­färs­verk­sam­het. Har job­bat på BSAG i 1,5 år och som vd i ett knappt år.

●●Pas­sion: Brin­ner för fö­re­tags­sam­ar­be­te som vill gö­ra gott för värl­den ge­nom lön­sam bu­si­ness, ti­tu­le­rar sig världs­för­bätt­ra­re och Ös­ter­sjöfre­ak.

●●På fri­ti­den: Trivs på stu­gan i Par­gas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.