Bi­o­lo­gis­ka mång­fal­den i kri­tiskt ske­de, vi­sar rap­port

De störs­ta ho­ten mot artri­ke­do­men är jord­bru­ket, skogs­bru­ket, byg­gan­det, för­ore­ning­ar och kli­mat­för­änd­ring­en, en­ligt en ny rap­port om bio­di­ver­si­te­ten i Fin­land.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - VIL­HEL­MI­NA ÖH­MAN/SPT

Fin­land har in­te lyc­kats för­hind­ra ut­arm­ning­en av den bi­o­lo­gis­ka mång­fal­den. Det vi­sar Na­tur­re­surs­in­sti­tu­tets och Fin­lands mil­jö­cen­trals ut­vär­de­ring av ge­nom­fö­ran­det av Fin­lands bio­di­ver­si­tets­stra­te­gi. De har grans­kat pe­ri­o­den 2012–2020.

Mil­jö- och kli­mat­mi­nis­ter Kris­ta Mik­ko­nen (De grö­na) tog på ons­da­gen emot ut­vär­de­ring­en. I sitt tal un­der Na­tur­re­surs­in­sti­tu­tets och Fin­lands mil­jö­cen­trals se­mi­na­ri­um lo­va­de hon att lyf­ta frå­gan om bio­di­ver­si­te­ten i sitt po­li­tis­ka ar­be­te, na­tio­nellt och in­ter­na­tio­nellt.

– Vi vet att vi in­te har lyc­kats. När det gäl­ler den bi­o­lo­gis­ka mång­fal­den är vi än­nu i start­gro­par­na, sä­ger Mik­ko­nen.

Mik­ko­nen gav också en känga till den för­ra re­ge­ring­en som skar ner på fi­nan­sie­ring­en för mil­jön och na­tur­skydd.

En­ligt rap­por­ten har bio­di­ver­si­te­ten fort­satt att mins­ka un­der de se­nas­te tio åren och är i ett kri­tiskt ske­de.

De störs­ta ho­ten mot artri­ke­do­men är jord­bru­ket, skogs­bru­ket, byg­gan­det, för­ore­ning­ar och kli­mat­för­änd­ring­en.

Ett stort pro­blem är att an­de­len skyd­dad orörd skog i Fin­land är li­ten, vil­ket le­der till att ar­ter slås ut. Ett an­nat pro­blem är att pes­ti­ci­der an­vänds i jord­bru­ket så att fjä­ri­lar, blo­mar­ter och pol­li­ne­ra­re för­svin­ner.

Ut­red­ning­en slår fast att åt­gär­der­na in­te har va­rit till­räck­ligt ef­fek­ti­va.

– Ut­veck­ling­en har gått smärt­samt lång­samt, sä­ger Ju­ha­ni Dam­ski, kansli­chef på Mil­jö­mi­ni­s­te­ri­et.

Pro­ble­met har va­rit känt i ett halvt se­kel. Trots det har man var­ken i Fin­land el­ler i res­ten av värl­den gjort till­räck­ligt för att mot­ar­be­ta det.

– En orsak till att man in­te har re­a­ge­rat kan va­ra att en lång­sam ka­ta­strof, som än­nu in­te på­ver­kar en per­son­li­gen, är svå­ra­re att mär­ka än en plöts­lig mil­jö­ka­ta­strof, sä­ger AriPek­ka Au­vi­nen, fors­ka­re på Fin­lands mil­jö­cen­tral.

Han sä­ger också att det finns grän­ser för vad man kan gö­ra med na­tur­skydd, på grund av de glo­ba­la kli­mat­för­änd­ring­ar­na.

Att av­veck­la ener­gi­för­bruk­ning­en av torv var också en frå­ga som Mik­ko­nen lyf­te upp.

Sam­ar­be­te be­hövs

Det går att vän­da tren­den och det finns go­da för­ut­sätt­ning­ar för att gö­ra det un­der de kom­man­de tio åren, me­nar fors­kar­na. Man mås­te ta hän­syn till na­tu­rens mång­fald i al­la be­slut­fat­tan­den och gö­ra en eko­lo­gisk över­gång till ett håll­bart sam­häl­le.

– Fö­re­tag har bör­jat ta na­tu­rens mång­fald i be­ak­tan­de, sä­ger Au­vi­nen.

Han sä­ger också att frå­gan har väckt in­tres­se och att det i sam­häl­let finns en be­red­skap att gö­ra nöd­vän­di­ga för­änd­ring­ar.

Fors­kar­na be­to­nar att det be­hövs sam­för­stånd och sam­ar­be­te mel­lan kom­mu­ner, fö­re­tag, po­li­ti­ker och fors­ka­re. Dam­ski sä­ger att po­li­ti­ker­na be­hö­ver fors­kar­na.

– Vi har kun­ska­pen som po­li­ti­ker­na och fö­re­ta­gen be­hö­ver.

Han sä­ger också att vi va­ket mås­te föl­ja med ut­veck­ling­en.

– Kom­man­de ge­ne­ra­tio­ner kom­mer att av­gö­ra hur bra ar­be­te vi har gjort.

Fin­lands bio­di­ver­si­tets­stra­te­gi mot­sva­rar Aichi-må­len i FN:s kon­ven­tion om att stop­pa ut­arm­ning­en av den bi­o­lo­gis­ka mång­fal­den se­nast 2020.

Foto: Ari Sund­berg/SPt

Att pes­ti­ci­der an­vänds in­om jord­bru­ket och att det finns få orör­da äng­ar le­der bland an­nat till att pol­li­ne­ra­re dör ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.