Ki­as­ma täcks in – stängs för ett år

Det van­kas en om­fat­tan­de re­no­ve­ring på 19,5 mil­jo­ner eu­ro för nu­tidsmu­se­et Ki­as­ma i Helsing­fors.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SO­FIA HOLMLUND so­fia.holmlund@ksf­me­dia.fi

Från bör­jan av näs­ta år kom­mer Man­ner­heimsta­tyn blic­ka ut mot sta­den med ett in­täckt Ki­as­ma i bak­grun­den. En kost­sam re­no­ve­ring gör då att mu­se­et vän­tas va­ra stängt för be­sö­ka­re fram till vå­ren 2022.

Stats­äg­da Se­nat­fas­tig­he­ter be­dy­rar att prislap­pen på 19,5 mil­jo­ner eu­ro för re­pa­ra­tio­ner­na var­ken hö­jer Ki­as­mas hy­ra el­ler på­ver­kar bil­jett­pri­ser­na fram­ö­ver.

Re­dan nu i au­gusti öpp­nar bygg­job­bar­na de­lar av Ki­as­ma för att få re­da på hur re­no­ve­ring­en kan gö­ras på bäs­ta sätt. Sam­ti­digt täcks Ki­as­ma in med pre­sen­ning­ar.

”Ett or­dent­ligt vä­der­skydd gör det möj­ligt att job­ba tryggt också på vin­tern” sä­ger bygg­herre­che­fen Sel­jaF­link på Se­nat­fas­tig­he­ter, i ett press­med­de­lan­de.

Zink­plå­ten åter­vinns

När själ­va re­no­ve­ring­en kom­mer i gång ska det böj­da yt­ter­ta­ket av zink­plåt ploc­kas ner. Så också fa­sad­plat­tor­na i alu­mi­ni­um och mäs­sing. Det är kon­struk­tio­nen där un­der som ska sät­tas i skick.

Äga­ren Se­nat­fas­tig­he­ter ska åter­an­vän­da zink­plå­ten, men ex­akt hur är än­nu oklart. Det be­ty­der att Ki­as­ma får ett helt nytt tak.

Dä­re­mot ska fa­sad­plat­tor­na häng­as upp igen ef­ter att de ge­nom­gått en puts­ning.

Ki­as­ma för­ny­as också på in­si­dan. Ut­ställ­nings­sa­lar­na får nytt un­der­tak som däm­par lju­det bätt­re. Rapp­ning­en i gal­le­ri­er­na byts del­vis ut ef­tersom väg­gar­na bär spår av de åter­kom­man­de ut­häng­ning­ar­na av konst­ver­ken.

Mu­sei­ver­ket hål­ler koll

Re­no­ve­ring­en görs i sam­ar­be­te med Mu­sei­ver­ket och på ett sätt som re­spek­te­rar ar­ki­tek­ten Ste­ven Holls ur­sprung­li­ga plan för Ki­as­ma. Mu­se­et vän­tas öpp­na igen vå­ren 2022 med ut­ställ­ning­en ARS22, som vi­sar in­ter­na­tio­nell nu­tids­konst.

Se­nast en om­fat­tan­de re­no­ve­ring gjor­des på Ki­as­ma var 2014, och sum­man var då fem mil­jo­ner eu­ro. Då fick bygg­na­den ny el och be­lys­ning samt an­slöts till fjärr­ky­la.

Det är in­te hel­ler länge se­dan mu­se­et se­nast stod un­der ett vä­der­skydd. Vå­ren 2019 byt­tes fa­sa­dens så kal­la­de glas­plan­kor ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.