Bryg­ge­ri hyr vin­ter­träd­går­den Gar­de­nia

Öl, re­stau­rang och ba­stu tar över ef­ter de tro­pis­ka väx­ter­na i Viks glaspy­ra­mid Gar­de­nia.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - Hbl

Helsing­fors stad har änt­li­gen hit­tat en hy­res­gäst till Gar­de­nia i Vik.

Det är det fins­ka mi­kro­bryg­ge­ri­et Cool­he­ad Brew som från och med ju­ni 2021 ska ta över de gam­la växt­huslo­ka­ler­na som stått tom­ma i re­dan fem år. Utö­ver en pro­duk­tions­an­lägg­ning ska bryg­ge­ri­et öpp­na en bryg­ge­ri­bu­tik, re­stau­rang och ba­stu i Gar­de­nia. Dess­utom pla­ne­rar man att kun­na ord­na oli­ka slags eve­ne­mang på plat­sen, bland an­nat i sam­ar­be­te med stu­de­ran­de­na i Vik.

Cool­he­ad Brew får till­gång till de 1 447 kvadrat­me­ter sto­ra lo­ka­ler­na re­dan i de­cem­ber för att an­pas­sa bygg­na­der­na till sin verk­sam­het till­sam­mans med Gar­de­ni­as ur­sprung­li­ga ar­ki­tek­ter. Bland an­nat ska fö­re­ta­get byg­ga en stor ute­ser­ve­ring på bygg­na­dens söd­ra si­da.

Fö­re­ta­get be­hö­ver bör­ja be­ta­la hy­ra först i ju­ni 2021, då den egent­li­ga verk­sam­he­ten på­bör­jas. För de tre förs­ta åren är må­nads­hy­ran 7 235 eu­ro, där­ef­ter 14 470 eu­ro plus moms fram till slu­tet av 2030.

Gar­de­nia bygg­des in­för kul­tur­hu­vud­stads­å­ret 2000 och fun­ge­ra­de fram till år 2015 som en vin­ter­träd­gård med ex­o­tis­ka väx­ter im­por­te­ra­de från tro­pis­ka sko­gar.

På grund av att hu­sets bygg­nads­kost­na­der ske­na­de i väg blev hy­ran, he­la 60 000 eu­ro i må­na­den, till slut för stor för vin­ter­träd­går­den.

Helsing­fors stad äger 90 pro­cent av Gar­de­nia och Helsing­fors uni­ver­si­tet 10 pro­cent. Se­dan vin­ter­träd­går­den stäng­des har sta­den för­sökt hit­ta en kö­pa­re till bygg­na­den.

Foto: LeiF WeckStröm/HbL-Arkiv

Glaspy­ra­mi­den i Vik i Helsing­fors har stått ut­an verk­sam­het se­dan 2015. Nu ska ett bryg­ge­ri hy­ra lo­ka­ler­na – och öpp­na bland an­nat en re­stau­rang och ba­stu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.