Lä­ra­ren har in­te tyst­nads­plikt i al­la frå­gor – grän­sen ibland hår­fin

Sjuk­do­mar, prov­re­sul­tat, so­ci­a­la för­hål­lan­den – det är in­te all­tid lätt att ve­ta vil­ken in­for­ma­tion per­so­na­len i sko­lor och dag­hem får ge ut. För­bun­det Hem och Sko­la ger svar för att mins­ka skvall­ret och öka öp­pen­he­ten.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - EL­SA KEMP­PAI­NEN/SPT

En fa­milj har fått barn­skyd­det in­kopp­lat, en an­nan har in­sjuk­nat i co­ro­na, en tred­je har gått i kon­kurs. Vad har sko­lan rätt att ve­ta – och be­rät­ta vi­da­re? Frå­gan om vil­ka upp­gif­ter som är of­fent­li­ga och vil­ka som är sek­re­tess­be­lag­da har bli­vit ak­tu­ell på ett nytt sätt i co­ro­na­ti­der.

För­bun­det Hem och Sko­la har nu med hjälp av ju­ris­ten Ul­ri­ka Krook ta­git fram en bro­schyr som ska re­da ut be­grep­pen. Mer till­gäng­lig in­for­ma­tion ska ska­pa mer öp­pen­het och und­vi­ka miss­för­stånd i kom­mu­ni­ka­tio­nen mel­lan för­äld­rar­na och pe­da­go­ger­na.

– My­ter­na och okun­ska­pen flo­re­rar när det gäl­ler vad lä­rar­na har rätt att be­rät­ta till för­äld­rar­na, sä­ger Mi­cae­la Ro­mants­chuk, ord­fö­ran­de för Hem och sko­la.

Lä­ra­re ska ha tyst­nads­plikt, det är en gam­mal san­ning många tar li­te för or­da­grant. En­ligt Ro­mants­chuk är det van­ligt att ta det säk­ra fö­re det osäk­ra och ut­gå från att all in­for­ma­tion om bar­nen är hem­lig­stämp­lad.

Så är det in­te, sä­ger verk­sam­hets­le­da­ren.

– Vi vill öpp­na upp dis­kus­sio­nen och ge in­for­ma­tion svart på vitt.

Ro­mants­chuk sä­ger att det be­hövs tyd­li­ga spel­reg­ler och mer kun­skap: ju mer al­la vet, desto bätt­re blir kon­tak­ten mel­lan hem­men och sko­lor­na.

Hår­fin gräns

Det mesta är de facto of­fent­ligt. He­la sam­häl­let byg­ger på att in­for­ma­tion ska fin­nas till för dem som be­hö­ver den. Men visst finns det så­dant som mås­te hål­las tyst om. Sjuk­do­mar, in­for­ma­tion som be­rör män­ni­skors eko­no­mi, sex­u­el­la lägg­ning el­ler po­li­tis­ka stånd­punkt hör till den ka­te­go­rin.

Vad gäl­ler co­ro­nan ska sko­lan få ve­ta men in­te be­rät­ta vi­da­re om vem som smit­tats, hur iv­ri­ga än and­ra för­äld­rar är att få ve­ta. Om en mind­re be­med­lad fa­milj får mun­skydd ska de de­las ut så att det in­te syns – så­dant som är käns­ligt för pri­vat­li­vet ska hål­las hem­ligt.

Just nu är det co­ro­na, men det är också spy­sju­ka och spring­mask. I al­la des­sa fall har per­so­na­len rätt att in­for­me­ra om att sjuk­do­men fö­re­kom­mit, men in­te om vem som smit­tats. Små sko­lor med ba­ra någ­ra ele­ver ut­gör un­dan­tag.

Folk är ny­fik­na i grun­den och det är ibland svårt att skil­ja mel­lan nöd­vän­dig in­for­ma­tion och så­dant som är kul att ve­ta, sä­ger Ro­mants­chuk. Det se­na­re kan i vis­sa fall hand­la om rent skval­ler.

– Ibland är grän­sen hår­fin.

Ju­ri­diskt svårt

Ur ju­ri­disk synvinkel hand­lar det om svå­ra frå­gor som of­ta går in i varand­ra när det gäl­ler lag­stift­ning­en. Ju­ris­ten Ul­ri­ka Krook har rett ut be­grep­pen och pre­sen­te­rat dem på klar­språk i bro­schy­ren – men vägen dit var in­te rak.

– Jag läs­te om vis­sa av­snitt i la­gen bå­de tre och fy­ra gång­er.

Om en ju­rist mås­te an­stränga sig för att för­stå hur tyst­nads­plik­ten och of­fent­lig­he­ten häng­er ihop är det tyd­ligt att också sko­lor­na och för­äld­rar­na be­hö­ver få in­for­ma­tio­nen svart på vitt, sä­ger hon.

Mi­cae­la Ro­mants­chuk ser det som vik­tigt att va­ra med­ve­ten om var grän­ser­na går, spe­ci­ellt i en tid där in­for­ma­tion sprids snabbt på so­ci­a­la me­di­er.

Om fa­mil­jen hål­ler på att gå i kon­kurs el­ler bar­net drab­bas av en neu­ropsy­ki­a­trisk sjuk­dom som krä­ver ex­tra in­sat­ser kan fa­mil­jen själv väl­ja att va­ra öp­pen med det.

– Ibland kan det va­ra bra att be­rät­ta för att und­vi­ka onö­digt hem­lig­hets­ma­ke­ri.

Den nya, öpp­na sko­lan

Skol­värl­den har gått ige­nom sto­ra för­änd­ring­ar un­der de se­nas­te år­tion­de­na och bli­vit allt mer öp­pen. Mi­cae­la Ro­mants­chuk sä­ger att lä­rar­na bor­de få mer fort­bild­ning i hur de ska han­te­ra den in­for­ma­tion de har om ele­ver­na.

När en gam­mal och en ny kul­tur möts be­hövs verk­tyg för att ta till sig det nya, sä­ger hon.

– Av­stån­det mel­lan hem­met och sko­lan har mins­kat. Vi le­ver i ett pa­ra­digm­skif­te och det tar tid att ta till sig nya sätt att tän­ka.

My­ter­na och okun­ska­pen flo­re­rar när det gäl­ler vad lä­rar­na har rätt att be­rät­ta till för­äld­rar­na. Mi­cae­la Ro­mants­chuk ord­fö­ran­de för Hem och sko­la

FOTO: EL­SA KEMP­PAI­NEN/SPT

Mi­cae­la Ro­mants­chuk, verk­sam­hets­le­da­re för för­e­ning­en Hem och Sko­la, och ju­ris­ten Ul­ri­ka Krook vill ska­pa mer öp­pen­het i sko­lan. Tyd­lig in­for­ma­tion mot­ar­be­tar hem­lig­hets­ma­ke­ri, sä­ger de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.