Fin­lands­svens­ka Jo­a­kim He­le­ni­us tänk­bar borg­mäs­ta­re i Tal­linn

Den fin­lands­svens­ka mil­jo­nä­ren Jo­a­kim He­le­ni­us nämns som tänk­bar borg­mäs­tar­kan­di­dat i Tal­linn. Hans par­ti är ett ”Helsing­forspar­ti” som dri­ver en tvil­lings­tad vid Fins­ka vi­ken.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - JAN-ERIK ANDELIN jan-erik.andelin@ksf­me­dia.fi

– Jag vill in­le­da den hö­ger­grö­na vänd­ning­en i Tal­linn, sä­ger Jo­a­kim He­le­ni­us, 62, fi­nans­man­nen som också be­skri­ver sig som en ”pat­ri­o­tisk est­län­da­re” till det est­nis­ka rund­ra­di­o­bo­la­get ERR.

Han har nu an­ta­gits som med­lem i det li­be­ralt ori­en­te­ra­de Isamaa­par­ti­ets Tal­linn­krets och nämns av ERR som en kan­di­dat för pos­ten som borg­mäs­ta­re i sta­den.

Jo­a­kim He­le­ni­us har tid­vis le­gat i topp-fem bland de mest för­mög­na per­so­ner­na i Est­land och sä­ger till ERR att han vill job­ba för Isamaas fram­gång i lo­kal­va­let för att läg­ga Tal­linn och Est­land i fram­kant i värl­den för den grö­na om­ställ­ning­en.

– Isamaas mål bör va­ra att ge­nom­fö­ra den hö­ger­grö­na vänd­ning­en. Den pri­va­ta sek­torn med est­nis­ka fö­re­tag bor­de de­fi­ni­tivt le­da den. Sta­tens roll är att va­ra till­syns­myn­dig­het och ka­na­li­se­ra EU-stöd, sä­ger han till ERR.

Små­par­ti i full­mäk­ti­ge

I Tal­linn är det li­be­ralt ori­en­te­ra­de fu­sions­par­ti­et Isamaa-Res Pub­li­ca (IRL) li­tet, med ba­ra fem av de 79 sä­te­na i sta­dens full­mäk­ti­ge.

Par­ti­et har än­då un­der Est­lands själv­stän­dig­hets­tid lyc­kats ha borg­mäs­tar­pos­ten mel­lan 2004 till 2005. Se­dan dess har borg­mäs­ta­ren i Tal­linn kom­mit från det est­nis­ka cen­ter­par­ti­et som i dag har en mas­siv, en­sam ma­jo­ri­tet med 40 plat­ser i full­mäk­ti­ge.

Isamaa som par­ti är en­tu­si­as­tiskt för ett snabbt ut­veck­lat sam­ar­be­te mel­lan Tal­linn och Helsing­fors, och en tvil­lings­tad un­der kon­cept­nam­net ”Tal­sin­ki”. Par­ti­ets krets­ord­fö­ran­de i Tal­linn Ol­le Koop ser Jo­a­kim He­le­ni­us som er­fa­ren fi­nans­man ha en stor roll i den ut­veck­ling­en,

– Est­lands störs­ta lo­ka­la sty­re kan in­te ba­ra för­li­ta sig på stat­ligt stöd.

Tal­linn mås­te också vid­ta åt­gär­der för att loc­ka ut­länds­ka in­ve­ste­ring­ar och in­no­va­ti­va lös­ning­ar. Vi mås­te de­fi­ni­tivt gå vi­da­re med kon­cep­tet med tvil­lings­ta­den med Helsing­fors, som skul­le ge ett be­ty­dan­de lyft för re­gi­o­nens eko­no­mi, sä­ger Koop till ERR.

Ol­le Koop sä­ger att det än­då in­te är gi­vet att Jo­a­kim He­le­ni­us kan räk­na med par­ti­ets no­mi­ne­ring till borg­mäs­tar­kan­di­dat. Va­let hålls i ok­to­ber 2021 och ”det är långt dit”.

Lä­get har också kom­pli­ce­rats av att Jo­a­kim He­le­ni­us kom­mer in via par­ti­et via en ny­star­tad fa­lang i par­ti­et, ”De hö­ger­in­rik­ta­de”, som vill änd­ra på par­ti­ets lin­je från ett mit­ten­par­ti av eu­ro­pe­iskt krist­de­mo­kra­tiskt snitt till ett me­ra eko­no­miskt hö­ger­li­be­ralt par­ti.

Cen­tral roll

Jo­a­kim He­le­ni­us, som har röt­ter i en fin­lands­svensk di­plo­mat­fa­milj, har ver­kat i Est­land se­dan 1992 och be­döms ha haft en stor roll i att slus­sa ut­ländskt ka­pi­tal till Est­land och Bal­ti­kum.

Borg­mäs­ta­ren, lin­na­pea, i Tal­linn väljs en­ligt sam­ma mo­dell som i Helsing­fors; för en fy­ra års man­dat­pe­ri­od bland de val­da stads­full­mäk­ti­ge­med­lem­mar­na. För att va­ra val­bar be­hö­ver man va­ra est­nisk med­bor­ga­re och av­läg­ga ett est­niskt språk­prov.

Est­nisk lag tillå­ter ut­länds­ka med­bor­ga­re som har fyllt 18 år va­ra med­lem­mar i lan­dets po­li­tis­ka par­ti­er. Jo­a­kim He­le­ni­us har med­de­lat att han kom­mer att an­ta est­niskt med­bor­gar­skap om hans vi­da­re po­li­tis­ka en­ga­ge­mang så krä­ver.

Isamaas mål bör va­ra att ge­nom­fö­ra den hö­ger­grö­na vänd­ning­en. Den pri­va­ta sek­torn med est­nis­ka fö­re­tag bor­de de­fi­ni­tivt le­da den. Jo­a­kim He­le­ni­us

FOTO: EVY NICKSTRöM/HBL-ARKIV

Ett små­par­ti i Tal­linn­po­li­ti­ken vill se en in­no­va­tivt grön tvil­lings­tad med Helsing­fors växa fram - och tar in den fin­lands­svens­ka mil­jo­nä­ren Jo­a­kim He­le­ni­us i sin li­be­ra­la po­li­tik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.