Isa­bel­la Lö­vin

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-AFP

●●Född 3 feb­ru­a­ri 1963 i Helsing­borg.

●●In­nan hon klev in i po­li­ti­ken ar­be­ta­de hon som jour­na­list och fick bland an­nat Sto­ra Jour­na­list­pri­set 2007.

●●2009–2014 var hon EU­par­la­men­ta­ri­ker för Mil­jö­par­ti­et.

●●2014 ut­sågs hon till bi­stånds­mi­nis­ter i Ste­fan Löfvens re­ge­ring, en post som hon ha­de till 2016 då hon blev mi­nis­ter för in­ter­na­tio­nellt ut­veck­lings­sam­ar­be­te och kli­mat, samt vice stats­mi­nis­ter.

●●2016 tog hon över pos­ten som språk­rör för Mil­jö­par­ti­et ef­ter Åsa Rom­son.

●●Se­dan 2019 har hon va­rit mil­jö- och kli­mat­mi­nis­ter samt fort­satt vice stats­mi­nis­ter.

Två per­so­ner har skju­tits ihjäl i sam­band med pro­tes­ter i Ke­nos­ha i den ame­ri­kans­ka del­sta­ten Wiscon­sin, där den svar­te 29-åring­en Jacob Bla­ke i hel­gen sköts av po­li­sen. Yt­ter­li­ga­re en per­son har skott­ska­dats.

”Skjut­ning­en re­sul­te­ra­de i två dödsfall. Ett tred­je of­fer med skott­ska­dor har förts till sjuk­hus med all­var­li­ga men ic­ke livs­ho­tan­de ska­dor”, skri­ver Ke­nos­ha­po­li­sen i ett in­lägg på Twit­ter.

Det är oklart vem el­ler vil­ka som skju­tit, vil­ka som träf­fats, och vad mo­ti­vet är. Film­klipp som lagts ut i so­ci­a­la me­di­er vi­sar hur fle­ra per­so­ner över­man­nar en man med nå­gon form av ge­vär, som skju­ter mot per­so­ner som ru­sar mot ho­nom. En av per­so­ner­na fal­ler till mar­ken. Någ­ra po­li­ser syns in­te till på fil­men.

Ef­ter nät­ter av del­vis våld­sam­ma pro­tes­ter slog Ju­lia Jack­son, mam­ma till Jacob Bla­ke, i tis­dags an en ton av för­so­ning. – Vi be­hö­ver ba­ra era bö­ner. Bla­kes pap­pa, Jacob Bla­ke den äld­re, an­kla­ga­de å sin si­da po­li­ser­na för att ha för­sökt mör­da so­nen.

– De sköt min son sju gång­er, som om han in­te spe­la­de nå­gon roll. Men min son spe­lar roll.

Den 29-åri­ge svar­te tre­barns­fa­dern sköts i sön­dags med sju skott i ryg­gen av po­li­sen, fram­för si­na barn. Om­stän­dig­he­ter­na är okla­ra, men en­ligt med­bor­gar­rätt­sad­vo­ka­ten Ben­ja­min Crump ska Bla­ke ha in­gri­pit i nå­gon form av kon­flikt i en bo­stad.

Bla­ke vår­das på ett sjuk­hus i Mil­wau­kee. Hans till­stånd ef­ter ope­ra­tion be­skrivs som sta­bilt, men en­ligt Crump kom­mer han tro­li­gen ald­rig kun­na gå igen.

Hund­ra­tals de­mon­stran­ter pro­te­ste­ra­de i Ke­nos­ha på tis­dags­kväl­len, och minst en grupp kraf­tigt be­väp­na­de, hu­vud­sak­li­gen vi­ta, män var ute på ga­tor­na för att en­ligt egen ut­sa­go skyd­da egen­dom från för­stö­rel­se.

Un­der nat­ten sköt de­mon­stran­ter­na fyr­ver­ke­ri­er mot po­li­sen som sva­ra­de med gum­mi­kläd­da ku­lor, varav en träf­fa­de en re­por­ter från ny­hets­by­rån AFP.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.