Ma­jo­ri­te­ten har ing­en kun­skap om varg

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt -

VARG Tor­sten Fa­ger­holm skri­ver i sin le­da­re (HBL 22.8) hur fin­lands­svens­ken blot­tar sig själv ge­nom varg­ha­tet. Jag ser dä­re­mot le­darar­ti­keln som ett ty­piskt ex­em­pel på hur di­a­lo­gen i vårt sam­häl­le har po­la­ri­se­rats och hur den styrs av star­ka käns­lor och to­tal av­sak­nad av kun­skap. Vår väl­färd och ci­vi­li­sa­tion byg­ger på en in­ter­ak­tion mel­lan oli­ka skikt av in­for­ma­tion där kun­skap, sund ve­ten­skap och fak­ta ut­gör ba­sen och ovan­på den­na ska­pas tolk­ning­ar med ut­rym­me för bå­de ide­a­lism, smak och käns­la.

De se­nas­te åren har sam­hälls­de­bat­ten po­li­ti­se­rats så att ide­a­lis­men och okun­ska­pen bil­dar fun­da­men­tet me­dan ve­ten­ska­pens upp­gift har bli­vit att hit­ta tolk­ning­ar som pas­sar de emo­tio­nel­la fun­da­men­ten. Ty­värr åter­speglas den­na käns­lo­lad­da­de at­ti­tyd i det mesta som vå­ra me­di­er pub­li­ce­rar och des­in­for­ma­tion blir san­ning en­ligt den gam­la psy­ko­lo­gis­ka re­geln: ”San­ning är den tolk­ning in­di­vi­den of­tast hör.”

Mot varand­ra står fak­ta ba­se­rat på åsik­ter och åsik­ter ba­se­ra­de på fak­ta. Det är fritt fram för en­var att pla­ce­ra sig i nå­gon av des­sa grup­per, men man bör gi­vet­vis min­nas kej­sa­ren Mar­cus Au­re­li­us ord: ”Det vik­ti­gas­te i li­vet är in­te att an­slu­ta sig till ma­jo­ri­te­ten ut­an att und­vi­ka att hit­ta sig bland idi­o­ter­na”.

Jag vill in­te gå in i en vär­de­lös de­batt om var­gens va­ra el­ler ic­ke va­ra ut­an li­tar på den hi­sto­ris­ka och na­tur­ve­ten­skap­li­ga forsk­ning som har pub­li­ce­rats se­dan bör­jan av 1800-ta­let och som blot­tar ma­jo­ri­te­tens okun­skap om var­gen.

KAJ GRANLUND Lestijär­vi

SVAR Ett ci­vi­li­se­rat sam­häl­le in­klu­de­rar djur­skydd, nä­ra be­släk­tat med mänsk­li­ga rät­tig­he­ter. Förr i ti­den var van­vård och djur­plå­ge­ri in­te ovan­ligt, djur­väl­färd en ic­ke­frå­ga, oav­sett om det gäll­de tam­djur el­ler vil­da djur. Men trots ett etiskt upp­vak­nan­de för­blir mo­dernt väs­ter­ländskt djur­skydd in­te uni­ver­sellt ac­cep­te­rat. Ut­an la­gar som styr män­ni­skans för­hål­lan­de till dju­ren för­fal­ler vi snabbt till över­grepp mot na­tu­ren.

Den pin­färs­ka stu­di­en Wol­ves at the do­or? (Car­ri­con­doSan­chez m.fl.) ty­der på att var­gar kon­se­kvent und­vi­ker mänsk­lig ci­vi­li­sa­tion. Skräc­ken som gras­se­rar i me­di­er står in­te i pro­por­tion till far­lig­he­ten. Fin­land be­räk­nas ha cir­ka 200 var­gar. Via skydds­jakt går det att åt­gär­da den lil­la mi­no­ri­tet av in­di­vi­der som upp­vi­sar pro­blem­be­te­en­de.

Afo­rim­sen myn­ta­des för öv­rigt av Lev Tol­stoj, in­te av Au­re­li­us.

TOR­STEN FA­GER­HOLM le­dar­skri­bent, HBL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.